Ko­dėl Dai­nų par­ke žy­mi­mi me­džiai?

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Dai­nų par­ke rau­do­nais brūkš­niais, taš­kais su­žy­mė­ta dau­gy­bė me­džių. Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai ti­ki­na, jog ne kir­ti­mui, – ap­skai­tai.
"Šiau­lių kraš­to" skai­ty­to­ja šiau­lie­tė krei­pė­si į re­dak­ci­ją su­ne­ri­mu­si dėl mies­to Dai­nų par­ko me­džių. Dau­gy­bė jų yra pa­žy­mė­ti rau­do­nai. "Sus­kai­čia­vom to­kių me­džių apie pu­sant­ro tūks­tan­čio. Ar tai reiš­kia, jog jie bus ker­ta­mi?" – klau­sia šiau­lie­tė.

Šiau­lių mies­to vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius, ku­ruo­jan­tis inf­rast­ruk­tū­ros klau­si­mus, "Šiau­lių kraš­tą" pa­ti­ki­no, jog žy­mė­ji­mas su­si­jęs su me­džių ap­skai­ta ir ne­reiš­kia me­džių kir­ti­mo: "Mes tu­ri­me ži­no­ti, ką tu­ri­me".

"Šiuo me­tu yra bai­gia­mas reng­ti Dai­nų par­ko te­ri­to­ri­jos to­pog­ra­fi­nis pla­nas, ku­rio me­tu at­lie­ka­ma me­džių tak­sa­ci­ja (ap­skai­ta ir įver­ti­ni­mas (au­gan­čių me­džių am­žiaus, aukš­čio ir skers­mens, me­die­nos iš­tek­lių, jos me­ti­nio prieau­gio nu­sta­ty­mas), – in­for­ma­vo vi­ce­me­ras. – Me­džių tak­sa­ci­jos me­tu, jau ap­ra­šy­ti me­džiai yra pa­žy­mi­mi da­žais. Me­džio su­žy­mė­ji­mas ne­reiš­kia jo kir­ti­mo."

Ta­čiau me­džiai pa­žy­mė­ti skir­tin­gai. Vie­ni – ke­liais rau­do­nais brūkš­niais, ki­ti – dviem, tre­ti – tik rau­do­nu taš­ku. Ar taip žy­mi­ma tam tik­ra me­džių būk­lė bei to­les­nis jų tvar­ky­mo bū­das: ge­ni­mas, svei­kas, ker­ta­mas?

Pats ran­go­vų apie tai pa­klau­sęs, vi­ce­me­ras tiks­li­no, jog ne me­džių būk­lė žy­mi­ma.

"Ka­dan­gi tak­sa­ci­jos plo­tas di­de­lis, dir­ba ne vie­nas dar­buo­to­jas, tai kiek­vie­nas dar­buo­to­jas žy­mi me­džius sa­vo pa­si­rink­tu ženk­lu, kad sa­vo ap­ra­šy­tus, į ap­skai­tą įtrauk­tus me­džius at­skir­tų nuo dar neap­ra­šy­tų", – in­for­ma­vo D. Griš­ke­vi­čius.

Dai­nų par­ko te­ri­to­ri­jos to­pog­ra­fi­nį pla­ną Sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mu ren­gia UAB "Al­ta­gis". Sa­vi­val­dy­bė, tu­rė­da­ma pla­no duo­me­nis, pa­sak vi­ce­me­ro, ti­ki­si per dve­jus me­tus iš­plės­ti par­ke pės­čių­jų ta­kų tink­lą.

Šie­met pla­nuo­ja­mas Dai­nų par­ko pės­čių­jų ta­ko įren­gi­mo ant­ra­sis eta­pas. Pir­ma­ja­me eta­pe ta­kas nu­ties­tas nuo are­nos link Te­ni­so kor­tų. To­liau ta­ką ke­ti­na­ma ties­ti link "rau­do­nų­jų na­mų" kvar­ta­lo.

Ar dėl ta­ko įren­gi­mo me­džiai ga­li bū­ti ker­ta­mi?

"Pro­jek­ta­vi­mo už­duo­ty­je nu­ma­ty­ta są­ly­ga vyk­dant pro­jek­ta­vi­mo dar­bus prio­ri­te­tą teik­ti ir žel­di­nių iš­sau­go­ji­mui", – at­sa­kė D. Griš­ke­vi­čius.

Bet ne­nei­gė, jog "vie­nas ki­tas me­dis ga­li bū­ti ker­ta­mas".

"Per ta­ko įren­gi­mo pir­mą­jį eta­pą te­ko ša­lin­ti 28 me­džius, – pri­si­mi­nė. – Kiek tek­tų ša­lin­ti dėl ant­ro­jo eta­po, paaiš­kės, kai bus pa­reng­tas ta­ko pro­jek­tas, jis bus pa­vie­šin­tas vi­suo­me­nei."

Komentarai

bevardžų nuomonė    Šeš, 2020-01-25 / 20:39
Žiniai: šis parkas su D. Griškevičium vienmetis, Tad, gal laikas ir medžių kirtimo organizatotiui į pensiją.... Taip ir medžiai bus išsaugoti, kai valdys jaunesni.
Svečias    Šeš, 2020-01-25 / 22:31
Taip taip kirskit tuos medžius kol nebeliks. Lietuvoje išskirta jau 85prc miškų. Tada galėsit džiauktis kai nebebus medžių.
Mama    Sek, 2020-01-26 / 06:17
Eilinis pinigu plovimas.dar kad atsodinti medziai butu kitokie.patikekit,atsodina tokiais pat medziais tik parvestiniais.kas parveza juos,tas sako-jokie stebuklingi medziai,jie tokie patys kaip auga pas mus,o kainuoja nezmonikai daug.kyla klausimas-kam pirkti medzius,jei lietuvoje auga tokie patys?
Pabuskit    Sek, 2020-01-26 / 17:37
Kol nebuvo sutvarkyta, kojos nieks nekėlė, dabar pilna vaikštinėjančių. Tai ar jūs norit krūmyno ar parkelio?
maras    Pir, 2020-01-27 / 09:04
trinkelių maras eina per lietuvą. kai kam ir į smegenis įsimetė. pabusime turbūt kai deguonies kaukes su savimi nešiosimės, arba, kaip japonijoje, bus įrengti deguonies automatai, už pinigus...
Rita    Pir, 2020-01-27 / 11:48
Vokietijoje, Londono parkuose net nudžiuvę medžiai aptverti saugomi, pas mus vandalai kapoja brandžių sausus. Mūsų madžių branda atvirkščiai proporcinga valdininkų galvų brandai.
as    Pir, 2020-01-27 / 15:44
Dar galėtų Lieporių mišką išretinti, bent būtų panašus į parką.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.