Šiaulių savivaldybė nesugalvoja kuo "apvilkti" medelius

Sa­vi­val­dy­bės nuo­tr.
"Sau­lės do­mi­ni­jos" pa­siū­ly­mas – me­de­lių ka­mie­nus žie­mai ap­dė­ti to­kio­mis dė­žė­mis, ar­chi­tek­tas no­rė­tų es­te­tiš­kes­nio va­rian­to.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė spren­džia gal­vo­sū­kį, kaip ap­sau­go­ti nuo žei­mą gat­vė­se bars­to­mos drus­kos jau­nus me­de­lius, kad drus­ka jų ne­pa­žeis­tų. Pra­šo­ma ir šiau­lie­čių pa­ta­ri­mo.

Sieks ap­sau­go­ti nuo drus­kų

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vin­cas Ur­bo­na­vi­čius va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė, kad idė­ją "pa­siė­mė" iš Vil­niaus, ku­ris pir­ma­sis su­si­rū­pi­no me­de­lių ap­sau­ga šal­tuo­ju me­tų lai­ko­tar­piu. Be­li­ko iš­spręs­ti, ko­kio­mis prie­mo­nė­mis tai pa­da­ry­ti, kad me­de­liai pa­va­sa­rį sėk­min­gai su­ža­liuo­tų.

Pa­va­duo­to­jo žo­džiais, Sa­vi­val­dy­bė lau­kia mies­tie­čių pa­siū­ly­mų – kuo ap­sup­ti me­de­lių ka­mie­nus. Kai žie­mą va­lo­mos gat­vės, snie­gas, su­si­mai­šęs su drus­ka ar jos tir­pa­lu, pa­kliū­va ant me­džių, o tirps­tant snie­gui, ga­di­na­mos jų šak­nys.

V. Ur­bo­na­vi­čius in­for­ma­vo, kad Sa­vi­val­dy­bės bend­ro­vė "Sau­lės do­mi­ni­ja" pa­siū­lė per žie­mą me­de­lių ka­mie­nus "įpa­kuo­ti" į me­džių drož­lių plokš­tės dė­žes. Gau­ta pa­siū­ly­mų iš Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro. Dar vie­nas šiau­lie­tis ža­dė­jo pri­sta­ty­ti plas­ti­ki­nes "už­mau­tes".

"Bū­sim la­bai lai­min­gi, jei­gu kaž­kas at­si­lieps ir pa­teiks pa­siū­ly­mų. Įver­tin­sim vi­sas idė­jas, pa­si­rink­si­me vie­ną, ku­ri la­biau­siai ati­tiks ko­ky­bės ir eko­no­mi­nio nau­din­gu­mo są­ly­gas", – sa­kė pa­va­duo­to­jas.

V. Ur­bo­na­vi­čius su­skai­čia­vo, kad "ap­vilk­ti" rei­kė­tų dau­giau­siai 200 Til­žės, Dva­ro gat­vė­se ir Auš­ros alė­jos so­di­nu­kų, ta­čiau gal pa­kak­tų ir 100, nes Dva­ro gat­vė­je me­de­liai jau ne vie­ne­rius me­tus yra per­žie­mo­ję.

Pa­va­duo­to­jas ti­ki­no, kad dar šio mė­ne­sio pa­bai­go­je ban­dys su­ma­ny­mą įgy­ven­din­ti, ir jau sau­sio mė­ne­sį me­de­liai ap­sau­gas tu­rės. Kol kas tam Sa­vi­val­dy­bė pi­ni­gų ne­tu­ri, ta­čiau kai ži­nos konk­re­tų po­rei­kį, anot pa­va­duo­to­jo, ta­da fi­nan­sų klau­si­mą ir spręs.

Ar­chi­tek­tas: "Pa­da­rė­me ne­ma­žai nu­si­žen­gi­mų"

"Tai tik ro­do, ko­kio­mis kenks­min­go­mis są­ly­go­mis vi­si žel­dy­nai yra mies­te. Tu­ri­me tai pri­pa­žin­ti. Ieš­ko­me pu­siaus­vy­ros. Ko­dėl pils­to­ma drus­ka? Ko­dėl so­di­na­mas me­de­lis? Kad mums bū­tų ge­rai. Pa­tys ir tu­ri­me ap­si­spręs­ti, ar mes so­di­na­me gat­vė­je me­de­lį, ar ne. Pa­da­rė­me ne­ma­žai nu­si­žen­gi­mų. Pa­vyz­džiui, pa­so­di­no­me me­de­lius ant van­den­tie­kio tra­sos. Kai ją rei­kės re­mon­tuo­ti, me­de­liai tu­rės bū­ti išim­ti. Tik­tai tam,  kad žmo­nėms bū­tų tie me­džiai", – ko­men­ta­vo Pri­si­kė­li­mo aikš­tės ir jos priei­gų re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to au­to­rius Vy­te­nis Ru­do­kas.

Jo ma­ny­mu, vi­sos dėl me­džių ki­lu­sios aist­ros vie­šo­je erd­vė­je yra ne­pa­ma­tuo­tos ir pa­rem­tos emo­ci­jo­mis. Me­dis gat­vė­je nie­ka­da ne­bus pil­na­ver­čiu me­džiu me­džiui par­ke ar miš­ke – tai esą tu­ri­me įsi­są­mon­ti. "Me­dis – vie­na iš erd­vės da­lių, ku­ri ten­ki­na mies­tie­čių po­rei­kius ir tu­ri­me su­si­tar­ti, kam ati­duo­da­me prio­ri­te­tą".

Ar­chi­tek­tas įsi­ti­ki­nęs, kad me­de­lių ap­sau­ga nuo drus­kų bus da­li­nė pa­gal­ba. Svar­bu iš­spręs­ti ir es­te­ti­nį, ir funk­cio­na­lu­mo klau­si­mą. Spren­di­mas pri­klau­so ir nuo to, kiek mies­tas skirs pi­ni­gų? Pro­jek­to au­to­rius siū­lė paieš­ko­ti il­ga­lai­kių va­rian­tų, pa­vyz­džiui, me­ta­li­nes ap­sau­gas. "Tai ne­tu­rė­tų bū­ti ba­na­li dė­žė, o at­ro­dy­ti es­te­tiš­kai pro­por­cin­gas di­zai­no ele­men­tas", – sa­kė V. Ru­do­kas.

Tai ne­tu­rė­tų bū­ti ba­na­li dė­žė.