Gyventojai sukilo: nenori Nakvynės namų pašonėje

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Gy­ven­to­jų pro­tes­to bal­sus mies­to iš­rink­tos Ta­ry­bos dau­gu­mos bu­vo ig­no­ruo­ti.
Šiau­lie­čiai su pro­tes­to pla­ka­tais va­kar atė­jo į mies­to Ta­ry­bos po­sė­dį. Ban­dė po­li­ti­kus įti­kin­ti, jog ne­rei­kia Nak­vy­nės na­mų per­kel­ti į Pie­ti­nį ra­jo­ną ir įkur­din­ti ša­lia mo­kyk­los. 900 pi­lie­čių pa­si­ra­šė ir pro­tes­to elekt­ro­ni­nę pe­ti­ci­ją. Ta­čiau val­dan­tie­siems tai jo­kio įspū­džio ne­pa­da­rė. Nu­bal­suo­ta už per­kė­li­mą. Vie­nin­te­lė nuo­lai­da – tik be­na­miams ieš­kos ki­tos vie­tos.

Me­ro "mai­nai"

Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos bal­sais nu­spręs­ta per­kel­ti va­di­na­muo­sius Nak­vy­nės, o ofi­cia­liai Lai­ki­no ap­gy­ven­di­ni­mo na­mus iš Pak­ruo­jo gat­vės į Tie­sos gat­vės 3 pa­sta­tą.

Už šį spren­di­mą bal­sa­vo 19 mies­to Ta­ry­bos na­rių, su­si­lai­kė 4, prieš bal­sa­vo 6 Ta­ry­bos na­riai, o vie­nas iš vi­so ne­bal­sa­vo.

Dėl ka­ri­nės te­ri­to­ri­jos plėt­ros Nak­vy­nės na­mai, nors vi­siš­kai ne­se­niai bu­vo at­nau­jin­ti, tu­ri bū­ti iš­kel­din­ti iš Pak­ruo­jo gat­vės iki 2021 me­tų.

Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­tis Tie­sos g. 3 pa­sta­tas yra ša­lia "Ra­sos" pro­gi­mna­zi­jos, dau­gia­bu­čių ir in­di­vi­dua­lių na­mų kvar­ta­le, Aukš­ta­ba­lio ir Lie­po­rių mik­ro­ra­jo­nų san­dū­ro­je.

Čia bū­tų 120 lai­ki­no ap­gy­ven­di­ni­mo vie­tų. At­si­kel­tų pus­me­čiui gy­ven­ti so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mos, ne­te­ku­sios ar iš vi­so ne­tu­rin­čios būs­to, ir iš įka­li­ni­mo vie­tų grį­žę as­me­nys.

Tik be­na­miams ap­gy­ven­din­ti 40 vie­tų bū­tų ieš­ko­ma kaž­kur ki­tur. Esą tai komp­ro­mi­si­nis spren­di­mas, priim­tas at­si­žvel­gus į bend­ruo­me­nės at­sto­vų nuo­mo­nę.

Prieš mė­ne­sį mies­to val­džios gal­vos bu­vo už­si­mo­ju­sios Nak­vy­nės na­mus įkel­ti į uni­ver­si­te­to stu­den­tų bend­ra­bu­tį Du­bi­jos gat­vė­je. Bet ki­lus gy­ven­to­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mui nuo šios idė­jos at­šo­ko.

Da­bar me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas Ta­ry­bą ti­ki­no, jog su­si­ti­ko su gy­ven­to­jais "325 ka­bi­ne­te" ir su­lau­kė jų pri­ta­ri­mo. Tik esą jie no­ri "mai­nų" – tad bus tvar­ko­mos kvar­ta­lo gat­vės, ša­li­gat­viai.

Plius pa­ža­dė­tos vaiz­do ka­me­ros ir dau­giau po­li­ci­jos mik­ro­ra­jo­ne.

A. Vi­soc­kas pa­si­džiau­gė: "Nus­te­bin­tas, kai pa­sa­kė, ne­sa­me prieš, no­ri­me tik bū­ti sau­gūs".

"At­si­ran­da fi­lo­so­fi­ja ir min­tis – mes bū­si­me nuo­sta­bus Sau­lės mies­tas", – fi­lo­so­fa­vo me­ras.

Už ir prieš

"Aš ten gy­ve­nu, aš jų lau­kiu", – pa­ti­ki­no vi­sus Ta­ry­bos na­rys Sau­lius Sta­siū­nas, atė­jęs į Ta­ry­bą su A. Vi­soc­ko są­ra­šu.

"Už" nak­vy­nės na­mų kai­mynys­tę pa­si­sa­kė ir A. Iva­naus­kas, "Ra­sos" pro­gim­na­zi­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas. Iš tri­bū­nos jis auk­lė­jo po­li­ti­kus: "100 prie­žas­čių ra­si­te, kad jų ša­lia ne­bū­tų, ras­ki­te nors vie­ną prie­žas­tį "už".

Jis pa­gar­si­no bu­vęs su­si­ti­ki­mo su me­ru da­ly­viu ir pa­si­džiau­gė me­ro pa­ža­dė­tais pi­ni­gais pro­gim­na­zi­jos sta­dio­nui tvar­ky­ti.

Kal­bė­jo iš tri­bū­nos ir su pro­tes­tu atė­ję bend­ruo­me­nės na­riai.

Pe­ti­ci­jos ini­cia­to­rė bend­ruo­me­nės na­rė Ne­ri­ja Luns­kie­nė pa­nei­gė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus An­ta­no Bar­tu­lio aiš­ki­ni­mus, jog su bend­ruo­me­nės at­sto­vais bu­vo su­si­tik­ta ir Nak­vy­nės na­mų per­kė­li­mui jie pri­ta­ria.

"Pa­teik­ta tik­ro­vės nea­ti­tin­kan­ti in­for­ma­ci­ja – tei­gė N. Luns­kie­nė. – Ta­me su­si­ti­ki­me mo­kyk­lo­je da­ly­va­vo 5 Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai, ke­tu­ri – "Ra­sos" pro­gim­na­zi­jos mo­ky­to­jai, dvi dar­že­lio at­sto­vės ir dvi dau­gia­bu­čių na­mų pir­mi­nin­kės. Aš pa­sa­kiau, kad ne­pri­ta­riu ir ne­ga­liu pri­tar­ti, nes bend­ruo­me­nė nie­ko ne­ži­no."

Ji pa­brė­žė, jog apie su­si­ti­ki­mą su­ži­no­jo, tik dėl to, kad pa­ti pra­dė­jo do­mė­tis, ar bent mo­kyk­la ži­no, ką Sa­vi­val­dy­bė yra su­ma­niu­si?

Šiau­lie­tė pa­gar­si­no, jog pro­tes­to pe­ti­ci­ją jau yra pa­si­ra­šę per 900 pi­lie­čių. Ji ra­gi­no prio­ri­te­tą teik­ti vai­kams ir jų sau­gu­mui, nes kai­my­nys­tė­je at­si­ras ir nar­ko­ma­nų, ir al­ko­ho­lį var­to­jan­čių.

"So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja re­ko­men­duo­ja at­si­žvelg­ti į vai­kų po­rei­kius ir sau­gu­mą stei­giant pa­na­šias įtai­gas, – sa­kė ji. – Ne­rei­ka­lau­ki­te iš ma­mos to­le­ran­ci­jos, jei­gu jos vai­kas bus ne­sau­gus, ne­rei­ka­lau­ki­te iš mū­sų to­le­ran­ci­jos žmo­nėms, ku­rie pa­tys yra pa­si­rin­kę to­kį gy­ve­ni­mo bū­dą. O tai, kad yra pa­ža­dė­tos vaiz­do ka­me­ros ir dau­giau po­li­ci­jos, tik ro­do, kad pro­ble­mų bus."

Vy­tau­tas Ka­bai­la, pri­sista­tęs Šiau­lių gy­ven­to­jų aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­ku, var­di­jo įsta­ty­mus, ku­riuos Sa­vi­val­dy­bė pa­žei­dė, nein­for­muo­da­ma bend­ruo­me­nės ir neat­sik­laus­da­ma jos nuo­mo­nės.

"Ne­ga­li­te to spren­di­mo priim­ti, nes ne me­ras, ne par­ti­jų at­sto­vai ten ša­lia gy­vens, o gy­ven­to­jai", – ban­dė įti­ki­nė­ti V. Ka­bai­la, bet tuš­čiai.

Kei­čia tik pro­ble­mos ad­re­są

Ra­cio­na­lią al­ter­na­ty­vą siū­lė Ta­ry­bos na­rys kon­ser­va­to­rius Mar­ty­nas Šiur­kus – pa­dė­ti iš­si­nuo­mo­ti Nak­vy­nės na­mų gy­ven­to­jams bu­tus, o ne kon­cent­ruo­ti juos vie­no­je vie­to­je.

"800 tūks­tan­čių eu­rų skir­si­te pa­tal­poms pri­tai­ky­ti, kad ga­lė­tų gy­ven­ti 120 žmo­nių, vie­nam gy­ven­to­jui ten­ka po 660 eu­rų, tai gal ge­riau už tuos pi­ni­gus iš­nuo­mo­ti jiems bu­tus tre­jiems me­tams?– skai­čia­vo M. Šiur­kus. – Sa­vi­val­dy­bė da­bar prie nuo­mos so­cia­liai rem­ti­niems pri­de­da po 38 eu­rus per mė­ne­sį, pri­dė­ki­me dar po 50 eu­rų."

Jis ra­gi­no: "Ar no­ri­me pro­ble­mą iš­spręs­ti, ar pro­ble­mą tik per­kel­ti į ki­tą vie­tą?"

Ne vie­nas po­li­ti­kas pa­lai­kė M. Šiur­kaus idė­ją. Me­ras taip pat: "Mes jums in­ci­juo­si­me dar­bo gru­pę, o jus pa­siū­ly­siu gar­bės pi­lie­čiu".

Ta­čiau bal­sa­vi­mas pa­ro­dė, kad kei­čia­mas tik pro­ble­mos ad­re­sas.

Komentarai

Miestiete    Pen, 2019-07-05 / 09:15
Tai kad valdžia susiranda kas pritaria ir jau gerai, kažin ar tie 900 parašų bus svarbesni už lojalius garbintojus?
Kaimietis    Pen, 2019-07-05 / 13:10
Tai "kreivi medžiai" tinka, o "kreivi žmonės" netinka? Dėl medžių gulamasi po kirviu, o dėl prieš benamius žmones puolama su kirviu? Nužmogėjimas
kirvis    Pen, 2019-07-05 / 22:43
ot bus triuksmo ir fejerverku!!!! pagyvins bomzai gyvenima ir teveliams ir vaikuciams
Svečias    Šeš, 2019-07-06 / 00:19
Kam bus reikalingas naujas stadionas, jei tėvai neleis savo vaikų į Rasos progimnaziją?Ieškosime naujų ugdymo įstaigų. Ačiū valdžiai!Toks jausmas, kad Šiauliuose nebėra daugiau pastatų, kur būtų galima juos apgyvendinti. Gaila, kad senieji gimdymo namai nugriauti. Būtumėte galėję apgyventi ir Šiaulių miesto ir rajonų nuskriaustuosius :)
miestietis    Šeš, 2019-07-06 / 01:12
Konfliktinė situacija greitai išsispręstu, jei žmonės aiškiai suprastu, jog yra dvi nakvynės namų įnamių grupės, tai- nelaimių ištikti normalūs žmonės ir, antra grupė, tai- galutinai degradavę alkoholikai be vilties pasitaisyti. Taigi, tie nelaimių ištiktieji tegul apsigyvena Tiesos 3, o degradavusiems alchašams tegul valdžia paieško pastogės kur nors netoliese prie policijos komisariato, kad operatyviau su jais galėtu teisėsauga susikontaktuoti.
Miestietis2    Šeš, 2019-07-06 / 09:38
Tie benamiai, degradavę, mažiausiai grėsmę aplinkiniams kelia- nes patys vos šilti gyvi. Tiediog vaizdelis jų nelabai koks. Nelaimingi žmonės.
T    Šeš, 2019-07-06 / 12:25
Patys kalti, kad idiotus išsirinkom. Į tankiai apgyvendintą rajoną atkėlė benamius. Dar taip nemačiau niekur pasaulyje. Ir meras porina, kad tai tie geri paprasti žmogeliai, kuriuos nuskriaudė likimas ir jie bus super kaimyniški . Idiootas
stasele    Pir, 2019-07-08 / 12:10
Kur ta peticija. Aš nieko nežinojau , nors namas tiesos gatvėje?????????????Kur pasirašyti peticiją?
Sigitas - isterikams !    Pir, 2019-07-08 / 12:16
Ar jūs esate buvę dabartiniuose Nakvynės namuose Pakruojo namuose, ar esate matę jų tvarką, žmones, kurie ten gyvena ir dirba ? Jie gyvena daug tvarkingiau, nei kai kurie čia besipiktinantys. Ten tokie pat žmonės kaip ir jūs, juos kasdien sutinkate mieste ar autobuse, jie nekelia jokio siaubo aplinkiniams, jie neguli gatvėje susmirdę, jie turi galimybę nusiprausti, išsiskalbti, jie prižiūrimi socialinių darbuotojų ir jokio skirtumo kur jie gyvens, Dubijos ar Tiesos gatvėse, jūs jų net nepastebėsite savo kaimynystėje. Tuose namuose yra tvarka ir tie, kurie ją pažeidinėja, yra iš tų namų išvaromi. Nustokite kelti isterijas !
Buldozeris    Pir, 2019-07-08 / 12:17
Mes ne prieš benamius, bet prieš pasirinktą vietą. Palyginamoji analizė : Klaipėdos meras V. Grubliauskas : nauji nakvynės namai už 700 t. eurų (600 iš jų ES pinigai), pramoniniame rajone, šią vasarą jau įsikels. Šiaulių meras A. Visockas : šalia mokyklos ir 2 darželių, neskaitant gyventojų, seno pastato rekonstrukcija už 800 t. eurų iš miesto biudžeto, kada įsikels neaišku. Žodžiu, mero chebrytė labai techniškai (atrado silpniausią vietą iš buvusių trijų variantų, be didelio viešinimo, gavęs "bendruomenės" - t.y. sau pavaldžių įstaigų - mokyklos ir dviejų darželių administracijos pritarimą) pervažiavo buldozeriu per mikrorajono gyventojų galvas. Buvau pikete, vien valdžios "vėjai" - meras eina lažybų, kad po 2 metų gyventojams bus geriau, vicemeras, atseit, leis savo vaikus į tą mokyklą, kitam vicemerui irgi rūpi, tik neaišku kas - vicemero kėdė ar žmonių saugumas ??? Ką išrinkom, tą ir turim. 2015 m. balsavau už Visocką, 2019 m. suabejojau, 2023 m. abejonių nebeturiu (manau, kaip ir dauguma Aukštabalio ir Lieporių mikrorajonų gyventojų) Klausimas merui ir vicemerams - ar norėtumėt po 2 metų pirkti namą Tiesos g. ?
to Buldozeriui    Pir, 2019-07-08 / 13:40

In reply to by Buldozeris

Koks "žmonių saugumas", apie ką kalbate, kur matote tą nesaugumą? Nakvynės namai yra saugesni už bet kokį bendrabutį Ežero, Dvaro, Tilžės gatvėje ar Draugystės prospekte... Ir gyvena žmonės tokių kaimynu pašonėje ir yra saugus, nepiketuoja.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.