Fotografijos muziejuje vyko simpoziumas

Šiau­lių Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­jaus nuo­tr.
Tarp­tau­ti­nio sim­po­ziu­mo da­ly­viai iš­ban­dė se­ną­sias fo­tog­ra­fi­jos tech­no­lo­gi­jas.

Rug­sė­jo 4–6 die­no­mis Šiau­lių Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­ju­je vy­ko tarp­tau­ti­nis se­nų­jų fo­tog­ra­fi­jos tech­no­lo­gi­jų sim­po­ziu­mas.

Pir­mo­sios die­nos kon­fe­ren­ci­jo­je klau­sy­to­jai su­si­pa­ži­no su iš­skir­ti­niais Lie­tu­vos ir už­sie­nio mu­zie­juo­se sau­go­mais fo­tog­ra­fi­jų rin­ki­niais, eks­po­na­tais. Se­no­sios fo­tog­ra­fi­jos meist­rai pri­sta­tė pra­kti­nius se­no­sios fo­tog­ra­fi­jos ty­ri­mus.

Sim­po­ziu­mo da­ly­viams pri­sta­ty­ta is­to­ri­nių fo­tog­ra­fi­jų rin­ki­nių ty­ri­mų me­džia­ga, kon­ser­va­vi­mo me­to­di­ka bei pro­ble­ma­ti­ka.

Kon­fe­ren­ci­ją bai­gė mu­zie­jaus edu­ka­to­rių pra­kti­ki­nė se­nų­jų fo­tog­ra­fi­jos pro­ce­sų in­terp­re­ta­ci­ja, pri­tai­ky­mo ga­li­my­bių ap­ta­ri­mas.

Ant­rą sim­po­ziu­mo die­ną fo­tog­ra­fi­jos tech­ni­kų at­pa­ži­ni­mo se­mi­na­rą ve­dė Tu­ri­no uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rė, pri­va­taus se­nų­jų fo­tog­ra­fi­jų res­tau­ra­vi­mo ir kon­ser­va­vi­mo cent­ro Ro­mo­je įkū­rė­ja dr. Sand­ra Ma­ria Pet­ril­lo.

Bro­moi­lio tech­ni­kos dirb­tu­vė­se su Ed­var­du Ta­mo­šiū­nu da­ly­viai iš­ban­dė fo­tog­ra­fi­jos tech­ni­ką, ku­ri pra­dė­ta nau­do­ti XX am­žiaus pra­džio­je.

Va­kar (penk­ta­die­nį) Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­jaus edu­ka­ci­jos cent­re at­gi­mė vie­nas iš pir­mų­jų bal­ty­mo ir si­dab­ro chlo­ri­do pa­grin­do fo­tog­ra­fi­jos spau­dos pro­ce­sų – al­bu­mi­nas. Dirb­tu­ves ve­dė "Trójmiejs­ka Szko­ła Fo­tog­ra­fii" di­rek­to­rius ir dės­ty­to­jas, Len­ki­jos fo­to­me­ni­nin­kų są­jun­gos na­rys, fo­tog­ra­fas Ra­dos­law Brzo­zows­ki.

Dirb­tu­vių me­tu su­kur­tus se­nų­jų fo­tog­ra­fi­jos pro­ce­sų pa­vyz­džius bus ga­li­ma ap­žiū­rė­ti mu­zie­jaus edu­ka­ci­jos cent­re.