"Pirš­te­lių" tor­tas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lie­tė, tau­to­dai­li­nin­kė Ire­na GAI­DA­MA­VI­ČIE­NĖ yra ak­ty­vi vi­suo­me­nin­kė, va­do­vau­ja Šiau­lių art­ri­to drau­gi­jai "Ar­tis". Vir­tu­vės rei­ka­lams, kai vai­kai išau­gin­ti ir na­mus pa­li­kę, ne­be­rei­kia daug dė­me­sio skir­ti, bet ji mėgs­ta ga­min­ti. Tu­ri po­mė­gį rink­ti pa­ti­ku­sių pa­tie­ka­lų re­cep­tus. Iš sa­vo re­cep­tų kny­ge­lės ji ir da­li­ja­si mėgs­ta­mo tor­to re­cep­tu. "Ma­no vai­kai vai­kys­tė­je la­bai jį mė­go, vi­sa­da kep­da­vau tą tor­tą jiems gim­ta­die­nio pro­ga", – pri­si­me­na po­nia Ire­na.

"Pirš­te­lių" tor­tas

Pli­ky­tai teš­lai rei­kės: 150 gra­mų svies­to, 6 kiau­ši­nių, 150 gra­mų mil­tų, 1,5 stik­li­nės van­dens, tru­pu­tį drus­kos.

Kre­mui: grie­ti­nės (2 in­de­lių po 400 g), cuk­raus pud­ros, cuk­raus pa­gal sko­nį, 1 cit­ri­nos ir jos tar­kuo­tos žie­ve­lės, kon­ser­vuo­tų vai­sių.

Pa­puo­ši­mui šo­ko­la­do.

Į ver­dan­tį van­de­nį be­ria­me drus­ką, de­da­me svies­tą ir, kai iš­tirps­ta, su­pi­la­me mil­tus ir grei­tai iš­mai­šo­me, kad ne­lik­tų jo­kių gu­mu­lė­lių. Po to at­vė­si­na­me, mu­ša­me 1 kiau­ši­nį ir ge­rai iš­su­ka­me, kad gau­tų­si vien­ti­sa ma­sė. To­liau mu­ša­me po kiau­ši­nį ir vėl mai­šo­me. Taip kar­to­ja­me, kol į teš­lą su­mu­ša­me vi­sus kiau­ši­nius.

Teš­lą de­da­me į kon­di­te­ri­nį mai­še­lį su ant­ga­liu ir iš­spau­džia­me ant svies­tu pa­tep­tos skar­dos pail­gas plo­nas apie 20 cm il­gio laz­de­les. Spau­džia­me pa­lik­da­mi tarp laz­de­lių tar­pus, kad ne­su­lip­tų. Kep­da­mos laz­de­lės iš­si­pu­čia (dvi­gu­bai ar net dau­giau pa­di­dė­ja) ir tam­pa tuš­čia­vi­du­rės.

Ke­pa­me "pirš­te­lius" or­kai­tė­je iš pra­džių aukš­tes­nė­je tem­pe­ra­tū­ro­je, o po to že­mes­nė­je, kol gra­žiai pa­ru­duo­ja ir pa­si­da­ro sau­si.

Pa­si­da­ro­me sal­džia­rūgš­tį kre­mą. Į grie­ti­nę be­ria­me cuk­rų, cuk­raus pud­rą ir įspau­džia­me cit­ri­nos sul­tis, įtar­kuo­ja­me cit­ri­nos žie­ve­lės, vis­ką ge­rai iš­su­ka­me. La­bai ska­nu bū­na, jei­gu į kre­mą dar įde­da­me kon­ser­vuo­tų vai­sių ga­ba­liu­kų (tik be jo­kio sky­čio, kad kre­mas ne­sus­kys­tė­tų).

Iš­kep­tus "pirš­te­lius" at­vė­si­na­me (tu­ri bū­ti šal­ti). Ta­da jų ga­lus pa­mer­kia­me į kre­mą ir de­da­me vie­ną prie ki­to, o ant vir­šaus už­te­pa­me kre­mo. Po to de­da­me ki­tą sluoks­nį "pirš­te­lių", pa­mir­ky­tais ga­lais, tik juos ri­kiuo­ja­me ki­ta kryp­ti­mi. Vėl ant jų pi­la­me kre­mo. Ir taip kar­to­ja­me vis keis­da­mi "pirš­te­lių" ri­kiuo­tės kryp­tį, kol su­de­da­me juos vi­sus (tor­to for­ma pri­me­na ras­ti­nį šu­li­nį). Tor­to vir­šų ap­te­pa­me kre­mu ir už­tar­kuo­ja­me šo­ko­la­do.

Nak­čiai de­da­me į šal­dy­tu­vą.

Ska­naus!