De­ser­tas "Ro­žy­tės"

"Že­mai­čio" nuo­tr.
Sand­ra KAS­MAUS­KIE­NĖ, Plun­gės tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­rė, sa­ko, jog anks­čiau la­bai mė­go ga­min­ti ir eks­pe­ri­men­tuo­ti, o šiuo me­tu dėl lai­ko sto­kos ren­ka­si ga­min­ti jau pa­tik­rin­tus val­gius. Vie­nu iš to­kių pa­tie­ka­lų re­cep­tu ji ir da­li­ja­si.

De­ser­tas "Ro­žy­tės"

Rei­kės: šal­dy­tos sluoks­niuo­tos teš­los, obuo­lių, cuk­raus, va­ni­li­nio cuk­raus, ci­na­mo­no, tir­pin­to šo­ko­la­do, kiau­ši­nio, cuk­raus pud­ros.

Obuo­lius rei­kia su­pjaus­ty­ti skil­te­lė­mis, cuk­rų, va­ni­li­nį cuk­rų ir ci­na­mo­ną su­mai­šy­ti ir ta­me mi­ši­ny­je pa­vo­lio­ti obuo­lių skil­te­les. Teš­lą pjaus­ty­ti apie 3 cm plo­čio juos­te­lė­mis ir jas su­kti į ro­žy­tes, kar­tu įsu­kant ir obuo­lius. Ro­žy­tes dė­ti į skar­dą, ap­tep­ti iš­plak­tu kiau­ši­nio bal­ty­mu. Ga­li­ma pa­gra­žin­ti tir­pin­tu šo­ko­la­du.

Kep­ti, kol gra­žiai pa­gels – apie 15 min. 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je. Iš­ke­pus pa­bars­ty­ti cuk­raus pud­ra. Ska­naus!