To­to­riš­kas "Čak-čak"

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Šniū­rai­čių (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Aud­ro­nė MO­TIE­JŪ­NIE­NĖ mėgs­ta ne tik ori­gi­na­lius pa­puo­ša­lus bei dra­bu­žius. Ji iš­ban­do ir įdo­mes­nius pa­tie­ka­lus. Tarp to­kių – ir to­to­riš­kas ska­nės­tas.

Šiam ska­nės­tui iš­kep­ti rei­kės 400-450 gra­mų mil­tų, 3 kiau­ši­nių try­nių, 3 kiau­ši­nių, 50 mi­li­lit­rų pie­no, 2 šaukš­tų cuk­raus, 1 šaukš­to obuo­lių ac­to ar­ba deg­ti­nės (kad ne­pri­si­ger­tų rie­ba­lų), 1 šaukš­te­lio so­dos (be kau­po), 1/4 šaukš­te­lio drus­kos.

Ke­pi­mui rei­kės 300 mi­li­lit­rų alie­jaus, 25 gra­mų svies­to, si­ru­pui – 100 gra­mų me­daus (na­tū­ra­laus ar dirb­ti­nio), 100 gra­mų cuk­raus.

Kiau­ši­nai iš­pla­ka­mi, su­de­da­mi li­ku­sie­ji teš­lai skir­ti pro­duk­tai, už­min­ko­ma teš­la. Iš teš­los su­for­muo­ja­mas ka­muo­liu­kas, ku­ris su­vy­nio­ja­mas į mais­ti­nę plė­ve­lę ar­ba įde­da­mas į mai­še­lį.

Teš­la įde­da­ma į šal­dy­tu­vą 30 mi­nu­čių, kad su­bręs­tų. Ta­da ji pa­da­li­ja­ma į 4 da­lis, plo­nai iš­ko­čio­ja­ma ir su­pjaus­to­ma pail­gais "ma­ka­ro­niu­kais".

"Ma­ka­ro­niu­kai" ver­da­mi įkai­tin­ta­me alie­ju­je su svies­tu, kol pa­gels­ta. Išg­rieb­ti jie de­da­mi ant po­pie­ri­nio rankš­luos­čio, kad nu­var­vė­tų alie­jus.

Iš me­daus ir cuk­raus iš­ver­da­mas si­ru­pas. Už­vi­rus si­ru­pui, mai­šant pa­ver­da­ma po­rą mi­nu­čių.

"Ma­ka­ro­niu­kai" su­pi­la­mi į du­be­nį (ga­li­ma įdė­ti pa­pil­do­mai ra­zi­nų, rie­šu­tų) ir mai­šant pi­la­mas si­ru­pas. Su­mai­šius vi­sa ma­sė de­da­ma į tor­to for­mą (prieš tai jos dug­ną rei­kia iš­klo­ti svies­ti­niu po­pie­riu­mi).

Ga­li­ma for­muo­ti kū­gį tie­siai lėkš­tė­je. For­muo­jant, kad ne­lip­tų prie ran­kų, rei­kia už­si­mau­ti gu­mi­nes pirš­ti­nes ar­ba drė­kin­ti ran­kas šal­tu van­de­niu.

Ska­naus!