Žie­di­niai ko­pūs­tai su grie­ti­nė­lės pa­da­žu. Ža­ri­jo­se kep­ti ba­na­nai su šo­ko­la­du

As­me­ni­nė nuo­tr.
Gab­rie­lė JO­KU­BAUS­KAI­TĖ-ZA­VEC­KIE­NĖ su vy­ru To­mu.
Iš Kur­šė­nų ki­lu­si Gab­rie­lė JO­KU­BAUS­KAI­TĖ-ZA­VEC­KIE­NĖ su vy­ru To­mu, bal­dų ga­min­to­jai, "TO­GA De­sign" pre­kių ženk­lo kū­rė­jai, pro­pa­guo­ja ve­ga­niš­ką mi­ty­bą.
"Mū­sų kas­die­nė dar­bot­var­kė ga­na įtemp­ta, ne­ga­li­me skir­ti daug lai­ko mais­to ga­my­bai. Ta­čiau val­go­me ska­niai ir įvai­riai – ga­mi­na­me ne­su­dė­tin­gus, grei­tai pa­ruo­šia­mus pa­tie­ka­lus, ku­riuos leng­va pri­tai­ky­ti ir vi­sa­val­gių ra­cio­nui. La­bai svar­bu ga­min­ti su mei­le, ge­ru nu­si­tei­ki­mu, nes tas ener­gi­jas, ku­rias "įmai­šo­me" į ruo­šia­mą pa­tie­ka­lą, vė­liau ir su­val­go­me. Juk no­ri­me, kad mais­tas bū­tų gar­dus ir so­tus, tie­sa?" – sa­ko Gab­rie­lė ir da­li­ja­si ve­ga­niš­kų pa­tie­ka­lų re­cep­tais.

Žie­di­niai ko­pūs­tai su grie­ti­nė­lės pa­da­žu

Rei­kės: žie­di­nio ko­pūs­to, ke­lių šaukš­tų ko­ko­sų alie­jaus, 250 ml so­jų grie­ti­nė­lės, 3–4 šaukš­tų kon­ser­vuo­tų žir­ne­lių, sau­jos švie­žių špi­na­tų, 2–3 skil­te­lių čes­na­ko, tru­pu­čio drus­kos, pi­pi­rų bei ka­rio.

Ko­pūs­tą iš­skai­do­me žie­dy­nais ir trum­pai pa­ver­da­me ar­ba už­pi­la­me ver­dan­čiu van­de­niu ir pa­lau­kia­me apie 10 mi­nu­čių. Nu­sau­si­nę švel­niai pa­ke­pi­na­me ko­ko­sų alie­ju­je. Įpi­la­me grie­ti­nė­lės ir pa­gar­di­na­me pi­pi­rais, drus­ka, smul­kiai pjaus­ty­tu čes­na­ku bei ka­riu. Tru­pu­tį pa­troš­ki­nę įbe­ria­me kon­ser­vuo­tų žir­ne­lių. Su­de­da­me špi­na­tus. Dar ke­lias mi­nu­tes pa­troš­ki­na­me ir jau dė­lio­ja­me lėkš­tes ant sta­lo – ska­naus!

Ko­ko­sų alie­jų ga­li­ma keis­ti įpras­tu alie­ju­mi. Tuo­met vie­to­je so­jų grie­ti­nė­lės nau­do­ki­te ko­ko­sų pie­ną.

Ža­ri­jo­se kep­ti ba­na­nai su šo­ko­la­du

Tai ga­lė­tų bū­ti šios va­sa­ros hi­tas!

Rei­kės: ba­na­nų (1 ba­na­nas – vie­na po­rci­ja), ve­ga­niš­ko (ar­ba įpras­to) šo­ko­la­do, iš­mir­ky­tų ra­zi­nų ir mėgs­ta­mų rie­šu­tų, kle­vų si­ru­po, šiek tiek ci­na­mo­no.

Ba­na­nus kruopš­čiai nu­plau­na­me, žie­ve­lę įpjau­na­me išil­gai ties vi­di­niu lin­kiu ir at­sar­giai pra­sklei­džia­me. At­si­vė­ru­sia­me ba­na­no pa­vir­šiu­je da­ro­me ne­gi­lias įpjo­vas, tar­si da­lin­tu­me rie­ke­lė­mis – svar­bu, kad ba­na­nas neat­sis­kir­tų nuo žie­vės. Įp­jo­vas už­pil­do­me šo­ko­la­do drož­lė­mis, ra­zi­no­mis, rie­šu­tais. Apš­laks­to­me ba­na­ną (po žie­ve­le) kle­vų si­ru­pu, pa­bars­to­me ci­na­mo­nu. Kiek­vie­ną pa­ruoš­tą ba­na­ną at­sar­giai su­vy­nio­ja­me į aliu­mi­nio fo­li­ją ir ke­pa­me gri­ly­je ar­ba lau­žo ža­ri­jo­se apie 20 mi­nu­čių.

Val­go­me, kol šil­ti. Lin­ki­me gar­džių įspū­džių!