Rūgš­ty­nių-špi­na­tų-šaf­ra­no sriu­ba

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Šiau­lie­tė As­ta STAN­KŪ­NIE­NĖ, "Laip­tų" ga­le­ri­jos kul­tū­ri­nės veik­los, ko­mu­ni­ka­ci­jos ir rin­ko­da­ros va­dy­bi­nin­kė, da­li­ja­si pa­va­sa­rio ža­lu­my­nų sriu­bos re­cep­tu.

"Nuo ket­ve­rių me­tu­kų va­sa­ras leis­da­vau kai­me pas ba­bą (ki­taip Že­mai­ti­jo­je mo­čiu­čių ne­va­di­na), to­dėl rūgš­ty­nių, dil­gė­lių, pa­va­sa­rį už­de­rė­ju­sių ža­lu­my­nų sriu­bos (tie­sa, ne­pa­mirš­tant pus­ry­čių iš kai­miš­kų kiau­ši­nių ir la­ši­nu­kų) įsi­mi­nė kaip vie­nas tra­di­ciš­kiau­sių pa­tie­ka­lų pa­va­sa­rį, – sa­ko As­ta. – Kam tiek tos "rūgš­te­lių sriu­bos" rei­kė­jo, ma­žai mer­gai­tei ne­la­bai rū­pė­jo, o da­bar su­pran­tu, kad vi­sai ska­nu, grei­ta, sko­nis nos­tal­giš­kas ir dar svei­ka. Ypač kai pa­va­sa­ris ir va­sa­ra at­ne­ša švie­sos, ta­čiau daž­nai pa­rei­ka­lau­ja jė­gų san­kau­pų.

Ma­niš­kės sriu­bos re­cep­tas "pa­si­to­bu­li­no", au­gant ve­ge­ta­riš­ku ke­liu pa­su­ku­siai duk­rai. Tad siū­lau du sriu­bos va­rian­tus.

Be­je, rūgš­ty­nė­se esan­čios me­džia­gos ma­ži­na krau­jos­pū­dį, skys­ti­na krau­ją, sau­go nuo arit­mi­jos, ge­rai nuo ner­vų, rau­me­nims, svei­ka dan­tims ir dan­te­noms. Špi­na­tai ap­rū­pi­na ge­le­ži­mi, an­tiok­si­dan­tais, ap­ver­da­mi ne­pra­ran­da ge­rų­jų sa­vy­bių."

3–4 as­me­nų šei­mai rei­kė­tų: 4 vi­du­ti­nio dy­džio bul­vių, 1 di­de­lės mor­kos, ry­šu­lė­lio švie­žių rūgš­ty­nių, tiek pat špi­na­tų, ba­zi­li­kų, žiups­nio lau­ro la­pų, 300 gra­mų ver­šie­nos ar jau­tie­nos far­šo (tin­ka ir kiau­lie­nos), pa­pri­kos, drus­kos, šaf­ra­no, juo­dų­jų pi­pi­rų. Pa­gar­di­ni­mui – grie­ti­nės ar­ba grai­kiš­ko jo­gur­to.

Van­de­nį už­vi­rin­ti, su­ber­ti pjaus­ty­tas bul­ves ir mor­kas, įdė­ti lau­ro la­pų, juo­dų­jų pi­pi­rų, šiek tiek pa­vir­ti. Kep­tu­vė­je pa­ke­pin­ti far­šą, pa­gar­din­ti pa­pri­kos prie­sko­niais, ta­da su­ber­ti pjaus­ty­tas rūgš­ty­nes ir špi­na­tus, už­ber­ti šaf­ra­no (maž­daug du šaukš­tus, ga­li­ma ma­žiau, kam ne­pa­tin­ka sko­nis, – kuo šaf­ra­no dau­giau, tuo jo sko­nis la­biau ryš­kes­nis sriu­bo­je), pa­drus­kin­ti, pa­pi­pi­rin­ti. Pa­kep­ti maž­daug 10 min. ir su­vers­ti į puo­dą su bul­vė­mis ir mor­ko­mis. Su­dė­ti ža­lu­my­nus, ba­zi­li­kus. Pa­lai­ky­ti už­deng­tą apie 5 min. Ir ska­naus.

Ve­ge­ta­riš­kas va­rian­tas: na­mi­nis dar­žo­vių sul­ti­nys, dau­giau ža­lu­my­nų, o vie­toj mė­sos kep­tu­vė­je su rūgš­ty­nėm ir špi­na­tais pa­troš­ki­na­me vir­tų bo­li­vi­nės ba­lan­dos kruo­pų.