Obuo­lys mė­so­je

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ni­jo­lė LU­KAUS­KAI­TĖ siū­lo pa­ruoš­ti mė­siš­ką pa­tie­ka­lą, iš­skir­ti­nį ku­li­na­ri­ne iš­mo­ne.
Jis įsi­min­tas tais lai­kais, kai ne­bu­vo mo­der­nių puo­dų ruoš­ti val­giams, o nau­do­ta­si įpras­tais

.Obuo­lys mė­so­je

Rei­kės: mė­sos (nu­ga­ri­nės ar kum­pio) ga­ba­lo, ne­di­de­lių obuo­lių, grie­ti­nės, gars­ty­čių, mor­kų, svo­gū­nų, švie­žių agur­kų, svies­to, drus­kos, pi­pi­rų.

Ne­di­de­lius obuo­lius nu­lup­ti ir išim­ti sėk­las – svar­bu, kad jų vi­du­je lik­tų tuš­tu­ma. Iš kar­to su­merk­ti į pa­sū­dy­tą ir pa­rūgš­tin­tą van­de­nį, nes taip jie ap­sau­go­mi nuo pa­juo­da­vi­mo.

Mė­są su­pjaus­ty­ti kaip keps­niui, api­bars­ty­ti drus­ka, pi­pi­rais ir plo­nai iš­muš­ti (ga­ba­liu­kai tu­rė­tų bū­tų ke­tur­kam­pės for­mos). Ap­tep­ti grie­ti­ne, ga­li­ma ir gars­ty­čio­mis. Ta­da į kiek­vie­ną taip pa­ruoš­tos mė­sos ga­ba­liu­ko vi­du­rį dė­ti po obuo­lį ir jį ap­vy­nio­ti mė­sa, ku­rios ga­liu­kus su­kiš­ti į obuo­lio vi­du­rį. Ruo­ši­nius kep­tu­vė­je ap­kep­ti alie­ju­je trum­pai iš vi­sų pu­sių, pa­var­tant.

Į puo­dą ant dug­no pa­dė­ti ap­vers­tą lėkš­tę ir ta­da pri­pjaus­ty­ti mor­kų, svo­gū­nų, švie­žių agur­kų, api­bars­ty­ti drus­ka, pi­pi­rais – pa­gal sko­nį. Ant vir­šaus su­dė­ti ap­kep­tus mė­so­je obuo­lius.

Už­pil­ti ver­dan­čiu van­de­niu vi­są tu­ri­nį iki pu­sės. Puo­dą tuoj pat kais­ti ant ug­nies ir pa­lauk­ti, kol už­virs van­duo. Ta­da už­deng­ti puo­dą dang­čiu ir troš­kin­ti apie 20 mi­nu­čių. Po to įdė­ti 50 gra­mų svies­to ir dar pa­troš­kin­ti apie 5 mi­nu­tes.

Į sta­lą pa­tiek­ti plokš­čio­je lėkš­tė­je: vie­no­je pu­sė­je obuo­liai mė­so­je, o ki­to­je – troš­kin­tos dar­žo­vės, ku­rias dar pa­puoš­ki­te ža­lu­my­nais, pa­vyz­džiui, pet­ra­žo­lė­mis.

Tin­ka val­gy­ti su bul­vė­mis.

Ska­naus!