Kiau­ši­niai su na­mi­niu pa­da­žu

As­me­ni­nė nuo­tr.

Ak­me­nės ra­jo­no Kruo­pių mies­te­ly­je gy­ve­nan­ti Vik­to­ri­ja PO­VI­LAI­TY­TĖ siū­lo pus­ry­čiams tin­ka­mą pa­tie­ka­lą iš kiau­ši­nių. Pa­ta­ria ga­min­ti, ka­da vir­tu­vei ga­li­ma skir­ti dau­giau lai­ko.

Rei­kės (2 po­rci­joms): 6 kiau­ši­nių, 100–200 gra­mų mė­sos (kum­pe­lio ar šo­ni­nės), pu­sės ba­to­no ar­ba po­ros ban­de­lių, 110–130 gra­mų svies­to, cit­ri­nos sul­čių, 1 avo­ka­do, šiek tiek drus­kos, pi­pi­rų, svo­gū­no laiš­kų, obuo­lių ac­to.

Pa­ke­pin­ti kep­tu­vė­je kum­pe­lį ar šo­ni­nės juos­te­lių.

Už­vir­ti puo­dą su van­de­niu. Ant vir­šaus už­dė­ti du­be­nė­lį su svies­tu ir jį iš­tir­pin­ti. Vė­liau tą du­be­nė­lį pa­keis­ti ki­tu du­be­nė­liu. Į jį įdė­ti 2 kiau­ši­nių try­nius, įspaus­ti tru­pu­tį cit­ri­nos sul­čių. Iš lė­to, at­sar­giai mai­šant su­pil­ti iš­tir­pin­tą svies­tą. Mai­šy­ti, kol pa­da­žas su­tirš­tė­ja. Pa­gar­din­ti drus­ka, pi­pi­rais.

Į puo­dą su ver­dan­čiu van­de­niu įpil­ti 2 šaukš­tus obuo­lių ac­to. Su šaukš­tu puo­de su­kti van­de­nį ir pa­da­ry­ti sū­ku­rį. Į jį at­sar­giai įleis­ti kiau­ši­nį (be lukš­to). Vir­ti apie 2 mi­nu­tes. Išg­reib­ti su­kie­tė­ju­sį kiau­ši­nį. Taip ta­me pa­čia­me van­de­ny­je po vie­ną vir­ti 4 kiau­ši­nius, kas­kart pa­da­ran­ti sū­ku­rį.

Perp­jau­ti ba­to­no da­lį per pu­sę išil­gai. Pask­ru­din­ti.

Į lėkš­tę su­dė­ti ba­to­no pu­se­les. Ant kiek­vie­nos už­tep­ti gau­siai avo­ka­do, už­dė­ti pa­ke­pin­to kum­pe­lio. Ant kiek­vie­nos po­rci­jos vir­šaus už­dė­ti po 2 kiau­ši­nius bei už­pil­ti pa­da­žo.

Ga­liau­siai api­bars­ty­ti svo­gū­no laiš­kais, pi­pi­rais.

Ge­ro ape­ti­to!