Kek­siu­kai su įda­ru

Asmeninė nuotr.
Rai­mon­da BAR­KAUS­KIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro pro­fe­si­jos mo­ky­to­ja, prieš Ve­ly­kas su dviem sa­vo mo­ki­nė­mis da­ly­va­vo Vil­niu­je vy­ku­sia­me pro­fe­si­nio meist­riš­ku­mo kon­kur­se.
Ja­me mer­gi­nos ke­pė kek­siu­kus, ku­rie pel­nė ant­rą­ją vie­tą. To­kių pat kek­siu­kų re­cep­tą kon­di­te­rė siū­lo ir "Šiau­lių kraš­to" skai­ty­to­jams. Šie kek­siu­kai pui­kiai iš­si­lai­ko apie sa­vai­tę.

Kek­siu­kų teš­lai rei­kės 200 gra­mų mil­tų, 200 gra­mų cuk­raus, 3 kiau­ši­nių, 1 ar­ba­ti­nio šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių, 50 gra­mų alie­jaus, 50 gra­mų ka­ka­vos ir 300 gra­mų grie­ti­nės, ma­žo žiups­ne­lio drus­kos.

Ge­rai iš­plak­ti kiau­ši­nius, cuk­rų ir alie­jų. Po to su­pil­ti grie­ti­nę. Į at­ski­rą in­dą pil­ti si­jo­tus mil­tus bei si­jo­tą ka­ka­vą, ke­pi­mo mil­te­lius, drus­ką. Sau­sus pro­duk­tus su­mai­šy­ti ir su­pil­ti į skys­tą­ją teš­los ma­sę. Vis­ką iš­mai­šy­ti ir pil­ti į kek­siu­kų for­me­les. Kep­ti iki 180 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je apie 30 mi­nu­čių.

Kek­siu­kus ga­li­ma pa­ska­nin­ti ra­zi­no­mis, rie­šu­tais, aguo­no­mis.

Kon­kur­sui moks­lei­vės juos ska­ni­no spe­cia­liu ve­ly­ki­niu įda­ru – į ne­kep­to kek­siu­ko teš­los vi­dų (jau for­me­lė­je) bu­vo įsprau­džia­mas šo­ko­la­di­nis kiau­ši­nu­kas su įda­ru.

Prap­jo­vus ar at­si­kan­dus to­kio kek­siu­ko, iš jo iš­bė­ga ska­nio­ji įda­ro ma­sė. Kek­siu­kų vir­šų ga­li­ma puoš­ti gla­ju­mi, pa­bars­tu­kais, bet jie ska­nūs ir be nie­ko.