Kakavinis varškės pyragas

As­me­ni­nė nuo­tr.

Aukš­tel­kė­je (Šiau­lių ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti Ode­ta BUT­KE­VI­ČIE­NĖ mėgs­ta iš­ban­dy­ti įvai­riau­sių de­ser­tų re­cep­tus. Ypač pa­mėg­to py­ra­go re­cep­tu Ode­ta da­li­ja­si ir su "Šiau­lių kraš­to" skai­ty­to­jais.

Teš­lai rei­kės: 200 g svies­to, 1 kiau­ši­nio, 200 g cuk­raus, 2 šaukš­tų ka­ka­vos, 300 g mil­tų, 1 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių.

Varš­kės įda­rui: 500 g lie­sos varš­kės, 170 g rie­bios grie­ti­nės, 50 g ku­ku­rū­zų krak­mo­lo, 100 g cuk­raus, 4 kiau­ši­nių.

Svies­tą iš­tir­pi­na­me. Jam atau­šus, įmu­ša­me kiau­ši­nį, su­pi­la­me cuk­rų ir pla­ka­me, kol cuk­rus iš­tirps. Su­be­ria­me mil­tus, ka­ka­vą ir ke­pi­mo mil­te­lius, ma­sę ge­rai iš­mai­šo­me, iš­min­ko­me iki vien­ti­sos teš­los.

Gau­tą teš­lą pa­da­li­ja­me į dvi maž­daug ly­gias da­lis, su­vy­nio­ja­me į mais­ti­nę plė­ve­lę ir va­lan­dai de­da­me į šal­dik­lį.

Kol teš­la vės­ta, pa­si­ruo­šia­me įda­rą. Varš­kę su grie­ti­ne per­tri­na­me iki glot­nios ma­sės, su­be­ria­me ku­ku­rū­zų krak­mo­lą ir ge­rai iš­mai­šo­me. Ats­ki­rai iš­pla­ka­me kiau­ši­nius su cuk­ru­mi, kol cuk­rus iš­tirps, ir su­pi­la­me į varš­kės ma­sę. Vis­ką ge­rai iš­mai­šo­me.

Iš šal­dik­lio iši­ma­me teš­lą. Vie­ną teš­los da­lį su­tar­kuo­ja­me bu­ro­ki­ne tar­ka į ke­pi­mo po­pie­riu­mi iš­klo­tą ke­pi­mo in­dą. Ta­da to­ly­giai už­pi­la­me varš­kės įda­rą, o ant vir­šaus už­tar­kuo­ja­me ant­rą teš­los da­lį.

Ke­pa­me 180 laips­nių or­kai­tė­je maž­daug 45 mi­nu­tes, kol py­ra­gas su­tvir­tės.

Ska­naus!