Buvusią sutuoktinę nuskandinęs vairuotojas už grotų nesėdo

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Į tven­ki­nio dug­ną nu­gar­mė­ju­sį au­to­mo­bi­lį iš­trau­kė gel­bė­to­jai. Sa­lo­ne ras­tas nu­sken­du­sios mo­ters kū­nas.
Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas pa­skel­bė nuo­spren­dį 36 me­tų Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jui Dai­niui An­ta­nai­čiui, ku­ris bū­da­mas ne­blai­vus vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį, įva­žia­vo į tven­ki­nį, po eismo į­vy­kio pa­gal­bos ne­su­tei­kė ke­lei­vei. Ji nu­sken­do. Iš įvy­kio vie­tos vai­ruo­to­jas pa­si­ša­li­no.

Tre­ji me­tai su ati­dė­ji­mu

Teis­mas anks­čiau ne­teis­tą, tik ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka už vai­ra­vi­mą esant gir­tam baus­tą D. An­ta­nai­tį pri­pa­ži­no kal­tu ir sky­rė tre­jų me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­mę, ku­rios vyk­dy­mas ati­dė­tas to­kiam pat lai­ko­tar­piui.

Nu­teis­ta­sis, ku­ris dir­ba ir vie­nas rū­pi­na­si sa­vo ne­pil­na­me­čiais vai­kais, įpa­rei­go­tas baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mo lai­ko­tar­piu dirb­ti ar­ba re­gist­ruo­tis Užim­tu­mo tar­ny­bo­je, ne­var­to­ti al­ko­ho­lio.

Be to, tre­jus me­tus jam už­draus­ta vai­ruo­ti. Vy­ras "Sod­rai" tu­rės su­mo­kė­ti 922,72 eu­ro.

Kal­ti­na­mo­jo at­sa­ko­my­bę leng­vi­nan­čios ap­lin­ky­bės – pri­si­pa­ži­no ir nuo­šir­džiai gai­li­si.

At­sa­ko­my­bę sun­ki­nan­ti ap­lin­ky­bė – nu­si­kals­ta­mą vei­ką pa­da­rė ap­svai­gęs nuo al­ko­ho­lio ir tai tu­rė­jo įta­kos jos pa­da­ry­mui.

Pro­ku­ro­ras pra­šė teis­mo skir­ti kal­ti­na­ma­jam rea­lią lais­vės atė­mi­mo baus­mę.

Kal­ti­na­mo­jo gy­nė­jas pra­šė at­leis­ti D. An­ta­nai­tį nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės pa­gal lai­da­vi­mą. Mi­nė­tą pra­šy­mą pa­lai­kė ir ki­ti pro­ce­so da­ly­viai.

Teis­mas įver­ti­no tai, kad vy­ras nu­si­kal­to dėl ana­lo­giš­ko KET tai­syk­lių pa­žei­di­mo – vai­ra­vi­mo esant ne­blai­viam – dėl ko jam bu­vo atim­tos tei­sės.

Kal­ti­na­ma­sis ne­tu­rė­da­mas tei­sių vai­ruo­ti ir bū­da­mas ne­blai­vus vėl sė­do prie vai­ro, to­dėl, anot nuo­spren­dį priė­mu­sio tei­sė­jo, lai­da­vi­mo ins­ti­tu­tas ne­tai­ky­ti­nas.

By­la iš­nag­ri­nė­ta su­trum­pin­to įro­dy­mų ty­ri­mo tvar­ka, to­dėl pa­skir­ta baus­mė su­ma­žin­ta vie­nu treč­da­liu.

Iš ke­tu­rių iš­si­gel­bė­jo tri­se

By­los duo­me­ni­mis, 2018 me­tų gruo­džio 3 die­ną, apie 21 va­lan­dą, Šiau­lių ra­jo­ne, Juo­za­pa­vos kai­me, D. An­ta­nai­tis ne­blai­vus ir ne­tu­rė­da­mas vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį "Re­nault La­gu­na". Su juo kar­tu va­žia­vo ir gė­rė dar trys ke­lei­viai.

Ke­lias bu­vo la­bai sli­dus, blo­gas ma­to­mu­mas. Vai­ruo­to­jas, pa­si­rink­da­mas va­žia­vi­mo grei­tį, neat­siž­vel­gė į va­žia­vi­mo są­ly­gas, kad at­si­ra­dus kliū­čiai ga­lė­tų su­stab­dy­ti au­to­mo­bi­lį.

"T" for­mos san­kry­žo­je vy­ras ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio, ku­ris nu­va­žia­vo nuo ke­lio ir įva­žia­vo į tven­ki­nį.

D. An­ta­nai­tis iš­si­gel­bė­jo ir iš­trau­kė iš van­dens pa­gal­bos be­si­šau­kian­tį ke­lei­vį, ki­tas ke­lei­vis iš­si­gel­bė­jo pa­ts, ta­čiau ma­ši­no­je po van­de­niu li­ko ša­lia vai­ruo­to­jo sė­dė­ju­si 38 me­tų mo­te­ris, bu­vu­si D. An­ta­nai­čio žmo­na, ji nu­sken­do. Po eis­mo įvy­kio vai­ruo­to­jas pa­bė­go.

Nus­ken­du­sio­sios kū­ną iš­trau­kė ug­nia­ge­siai, kai apie nu­sken­du­sią mo­ti­ną iš na­mo grį­žu­sio per­šla­pu­sio tė­vo su­ži­no­ju­si duk­ra pa­pa­sa­ko­jo mo­kyk­los so­cia­li­nei dar­buo­to­jai. Pe­da­go­gai krei­pė­si į po­li­ci­ją.

Pa­rei­gū­nai ne­dels­da­mi pra­dė­jo paieš­ką. Nu­vy­kę į mer­gai­tės na­mus, jos au­to­mo­bi­lį vai­ra­vu­sio tė­vo ne­ra­do.

Ta­da nu­vyk­ta pas po van­de­niu li­ku­sios mo­ters tė­vus. Ten kaip tik lan­kė­si ieš­ko­mo vy­ro pusb­ro­lis, ku­ris ti­ki­no, kad nie­ko apie ne­lai­mę ne­ži­no, esą yra šiau­lie­tis ir Kur­šė­nuo­se tik sve­čiuo­ja­si, tad jau ruo­šia­si vyk­ti na­mo.

Vai­ki­nui ap­si­ren­gus striu­kę, pa­rei­gū­nė pa­ste­bė­jo, kad jo dra­bu­žis šla­pias. Pak­laus­tas, ar jis me­luo­ja, su­si­jau­di­no ir pa­pa­sa­ko­jo, kas nu­ti­ko.

Po in­ten­sy­vių paieš­kų Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai ieš­ko­mą D. An­ta­nai­tį su­ra­do be­si­slaps­tan­tį po lo­va pas žu­vu­sios mo­ters tė­vus. Vy­rui nu­sta­ty­tas 1,54 pro­mi­lės gir­tu­mas.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas Dai­nius An­ta­nai­tis rea­lios lais­vės atė­mi­mo baus­mės iš­ven­gė, ta­čiau tei­sė­sau­gos aki­ra­ty­je bus tre­jus me­tus.