Baravykai paąžuoliai išdygo mieste

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Į spe­cia­lis­tus krei­pę­sis šiau­lie­tis su­ži­no­jo, kad jo ap­tik­ti gry­bai – ba­ra­vy­kai paą­žuo­liai.

Į „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs šiau­lie­tis pa­kvie­tė at­vyk­ti prie P. Cvir­kos ir A. Mic­ke­vi­čiaus gat­vių san­kry­žos, kur prie jo dar­bo­vie­tės, ant šlai­to, išau­go gry­bai.

Pir­mą­jį gry­bą vy­ras ra­do prieš sa­vai­tę, pri­den­gė la­pais – te­gul au­ga. Po sa­vai­tės šei­my­na jau bu­vo ge­ro­kai pa­gau­sė­ju­si – su­skai­čia­vo dvy­li­ka rud­gal­vių. Tik vie­ną kaž­kas nu­spy­rė – pa­si­ro­do, bu­vo su­kir­mi­jęs.

Šiau­lie­tis krei­pė­si į spe­cia­lis­tus ir su­ži­no­jo, kad su­dy­gę gry­bai – ba­ra­vy­kai paą­žuo­liai.

Kad gry­bai sėk­min­gai aug­tų ir džiu­gin­tų, vy­ras juos pa­lais­to. Už­va­kar, šyp­so­si, su­py­lė du ki­bi­rus van­dens: „Vis tiek gy­vas daik­tas“.

Mies­te šiau­lie­tis yra ma­tęs pie­vag­ry­bių, mėš­lag­ry­bių, bet ba­ra­vy­kus ap­ti­ko pir­mą kar­tą.

Gry­bau­ti mėgs­tan­tis šiau­lie­tis praė­ju­sį sa­vait­ga­lį bu­vo nu­vy­kęs į miš­ką – gry­bų pri­si­rin­ko ge­rai va­ka­rie­nei. Į krep­šį ke­lia­vo vo­ve­rai­tės, ba­ra­vy­kai, rau­do­ni­kiai, lep­šiai, tik ne­ma­žai gry­bų bu­vo su­kir­mi­ju­sių. Nus­te­bi­no, kad miš­ke jau au­ga pa­vie­nių kel­mu­čių, įpras­tai der­liu­mi džiu­gi­nan­čių ru­de­nį.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.