A. Visocko žodis mokyklose sukėlė chaosą

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Šiau­lių me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko „žo­dis“ so­cia­li­niuo­se tink­luo­se va­kar su­kė­lė chao­są tarp pra­di­nių mo­kyk­lų bend­ruo­me­nių.
Trečiadienį spaudos konferencijoje Šiaulių miesto savivaldybės Šiaulių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Vincas Urbonavičius informavo visuomenę, kad nuo gegužės 10 dienos Šiauliuose bus pereinama prie pradinių klasių moksleivių testavimo nauju savikontrolės metodu. Penktadienį Šiaulių meras Artūras Visockas ėmėsi išvedžiojimų socialiniuose tinkluose, sukeldamas chaosą ir tarp tėvų, ir tarp ugdymo įstaigų.

Išdėstė Savivaldybės poziciją spaudos konferencijoje

V. Urbonavičius užtikrino, kad naujas savikontrolės metodas yra neskausmingas ir niekaip negali vaikui pakenkti. Švietimo įstaigų visuomenės sveikatos specialistai apmokys klasių mokytojas, kurių prižiūrimi vaikai atliks testus. Tokias procedūras pradinukams reikės kartoti kas 3–4 dienas.

Pavaduotojas žadėjo, kad visos švietimo įstaigos susisieks su vaikų tėveliais, pateiks informaciją, parodys informacinį filmuką apie tai, kaip viskas vyksta testavimo metu. Vaikas bus testuojamas tik tėvams sutikus.

Jei testavimo metu paaiškės, kad kurio nors vaiko testas yra teigiamas, iškart bus susisiekiama su jo tėvais, o kontaktą turėję bendraklasiai bus nukreipti į saviizoliaciją ir nuotolinį mokymąsi.

Urbonavičius sakė suprantąs, jog atsiras tėvų, kurie nesutiks, kad jų vaikas būtų testuojamas. Ketinama dirbti lanksčiai. Iš tokių vaikų bus suformuojama atskira klasė, kurioje vaikai mokysis nuotoliniu būdu. Testuoti vaikai mokysis mokyklų klasėse.

Mero žodis sukėlė painiavą

Mokyklos jau šią savaitę susisiekė su vaikų tėveliais ir aptarė būsimą testavimą, klausė jų sutikimo.

Tačiau penktadienį sumaištį sukėlė socialiniuose tinkluose pasirodęs mero pareiškimas.

„Duodu mero žodį, jog pirmadienį Šiaulių mieste VISI pradinių klasių mokiniai eis į klases“, – pareiškė miesto vadovas.

Po to sulaukė kelių šimtų komentarų, kuriuose tėvai, nusprendę netestuoti savo vaikų, rašė, kad jau susirinko vaikų daiktus ir mokyklos sprendimu pirmadienį į pamokas vaikai ateiti nebegalės. Mokysis nuotoliniu būdu.

Mokyklų vadovai turi vykdyti operacijų vadovo sprendimą

Medelyno progimnazijos direktorė, taip pat laikinai einanti Centro padinės mokyklos direktorės pareigas Ingrida Mazrimienė pasidžiaugė, kad šių ugdymo įstaigų tėvelių dauguma sutiko savo vaikus testuoti. O vaikai, kurių tėvai prieštaravo testavimui nuo pirmadienio į bendras klases ateiti negalės.

I. Mazrimienė pabrėžė, kad tokie reikalavimai yra numatyti operacijų vadovo įsakyme, kuris įsigalioja nuo gegužės 10 dienos. Jį ugdymo įstaigos gavo gegužės 5 dieną. Anot direktorės, ketvirtadienį buvo atliktas didžiulis darbas – susisiekta su visų vaikų tėvais, išdalinti Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinti sutikimai, kuriuos turi pasirašyti tėveliai.

Vadovė sutiko, kad mero įrašas socialiniuose tinkluose įnešė painiavos. Ugdymo įstaigos negavo jokio rašto iš Savivaldybės, kad mieste būtų taikomas koks nors pereinamasis laikotarpis. Teisiškai švietimo įstaigos vadovas negali nevykdyti operacijų vadovo sprendimo nuo jo įsigaliojimo dienos.

„Yra sudėtinga, sunku. Visi turime suprasti, ekstremali situacija, ne nuo mūsų priklauso. Būtų gerai, kad visi įsivertintume tą laikmetį“, – kvietė direktorė.

I. Mazrimienė mano, kad jei jau miestas prisiima atsakomybę ir įsiveda tą vieną pereinamąją savaitę, tai tuomet turi būti netestuojamas nė vienas vaikas.

„Mes esame suglumę, diskutuojame su direktoriais tarp savęs, kad jeigu meras parašys mums kokį raštą, kad kita savaitė pereinamoji, tai mūsų rezultatai irgi gali pasikeisti. Tėvai apsisprendė testuoti vaiką ir vesti į mokyklą, nes jis nori to kontakto. O dabar ateis ir tie, kurie nesitestuoja, jie nesutinka“, – svarstė vadovė.

Medelyno progimnazijoje leido savo vaikus testuoti 93 procentai padinių klasių moksleivių tėvų. Centro pradinėje irgi beveik visos klasės peržengė 60 procentų ribą.

Va­kar dar­bo die­nos pa­bai­go­je Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vin­cas Ur­bo­na­vi­čius paaiš­ki­no, kad pir­ma­die­nį vai­kai dar ne­bus tes­tuo­ja­mi dėl to, kad dar ne­bus gau­ta tes­tų. Už­sa­ky­ti yra 4000 tes­tų, pu­sę jų tu­rė­tų gau­ti sa­vai­tės pra­džio­je, ki­tą pu­sę – pa­bai­go­je.  Tad ant­ra­die­nį ar tre­čia­die­nį bus pra­dė­tas tes­ta­vi­mas. Anot pa­va­duo­to­jo, kol ne­pra­si­dės tes­ta­vi­mas, į kla­ses ga­li rink­tis ir tie pra­di­nu­kai, ku­rių tė­vai ne­su­ti­ko, kad jų vai­kams bū­tų at­lie­ka­mi tes­tai. Tuo me­tu tė­vai dar ga­lės ir per­si­gal­vo­ti.
V. Ur­bo­na­vi­čius aiš­ki­no, kad mies­te yra vos ke­lios kla­sės, ku­rios nu­trauks kon­tak­ti­nį mo­ky­mą, nes vi­si tė­vai ne­su­tin­ka tes­tuo­ti sa­vo vai­kų.