Valdantieji linksminosi iš opozicijos ir ribojo demokratiją

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Kont­ro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas De­nis Mi­cha­len­ko pa­tei­kė pa­reiš­ki­mą, kad at­si­sta­ty­di­na, ta­čiau ga­lu­ti­nį spren­di­mą tu­rės priim­ti Ta­ry­ba.
Ket­vir­ta­die­nį Šiau­lių mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je at­si­sta­ty­di­ni­mo pa­reiš­ki­mą pa­skel­bė Kont­ro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas De­nis Mi­cha­len­ko, o val­dan­tie­ji ap­ri­bo­jo ko­mi­te­to dar­bo ri­bas.

At­sis­ta­ty­di­no ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas

Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas pa­tei­kė tvir­tin­ti Ta­ry­bai Kont­ro­lės ko­mi­te­to 2020–2021 me­tų veik­los pro­gra­mą. Me­ras šį spren­di­mo pro­jek­tą į dar­bot­var­kę įtrau­kė tik pa­pil­do­mu klau­si­mu ir val­dan­čio­ji dau­gu­ma nu­bal­sa­vo, kad šis klau­si­mas Ta­ry­bo­je svars­to­mas ne­bū­tų. Už­tat dvie­jų val­dan­čio­sios dau­gu­mos Ta­ry­bos na­rių Gin­tau­to Lu­ko­šai­čio ir Au­ri­mo Žvi­nio pa­teik­tas al­ter­na­ty­vus spren­di­mo pro­jek­tas ta­po pa­grin­di­niu ir bu­vo 16 me­ro frak­ci­jos "Dir­ba­me mies­tui" ir dvie­jų "vals­tie­čių" bal­sais pa­tvir­tin­tas.

Kont­ro­lės ko­mi­te­te dir­ba du val­dan­čių­jų at­sto­vai ir du opo­zi­ci­jos. Pa­gal tei­sės ak­tus ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku tvir­ti­na­mas opo­zi­ci­jos at­sto­vas. Ko­mi­te­te pa­si­skirs­čius bal­sams po ly­giai, le­mia­mas bal­sas tam­pa pir­mi­nin­ko.

D. Mi­cha­len­ko pa­reng­tos pro­gra­mos ne­de­ri­no me­ro pa­ta­rė­ja Vir­gi­ni­ja Mic­ka­vi­čie­nė. Es­mė – pir­mi­nin­kas pri­ra­šė dau­giau punk­tų nei esą api­ma Kont­ro­lės ko­mi­te­to kom­pe­ten­ci­ja.

Iš 20 punk­tų kliu­vo 5 – no­rai priim­ti gy­ven­to­jus, svars­ty­ti, kaip vyk­do­mas mies­to biu­dže­tas, kaip pa­nau­do­ja­mos pa­sko­los, teik­ti pa­siū­ly­mus ki­tų me­tų biu­dže­tui, svars­ty­ti ir teik­ti iš­va­das dėl Ta­ry­bos spren­di­mų pro­jek­tų. Val­dan­tie­ji įsi­ti­ki­nę, kad tai per­tek­li­nė ko­mi­te­to veik­la.

Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas jau anks­čiau šiuo klau­si­mu bu­vo krei­pę­sis į Vy­riau­sy­bės at­sto­vo Šiau­lių ap­skri­ty­je tar­ny­bą, pra­šy­da­mas išaiš­ki­ni­mo.

Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu jis ci­ta­vo šios tar­ny­bos tei­si­nin­ko tei­gi­nius, kad jo­kie tei­sės ak­tai ne­nus­ta­to, rei­ka­la­vi­mų, ku­riais re­mian­tis tvir­ti­na­ma Kont­ro­lės ko­mi­te­to veik­los pro­gra­ma ir nu­sta­to­ma tu­ri­nys. Vis­kas pri­klau­so nuo Ta­ry­bos ap­si­spren­di­mo. Ta­čiau me­ro pa­ta­rė­jai su tuo ne­su­ti­ko.

D. Mi­cha­len­ko aiš­ki­no, kad bu­vo ban­dy­ta de­rin­ti po­zi­ci­jas, ta­čiau ne­pa­vy­ko. Kai val­dan­tie­ji nu­spren­dė neįt­rauk­ti ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­reng­tos pro­gra­mos, D. Mi­cha­len­ko per­skai­tė pa­reiš­ki­mą, kad trau­kia­si iš pir­mi­nin­ko pa­rei­gų, nes val­dan­tie­ji ėmė­si veiks­mų kuo la­biau ap­ri­bo­ti Kont­ro­lės ko­mi­te­to veik­lą.

Po D. Mi­cha­len­ko pa­reiš­ki­mo me­ras rė­žė: "Nuo to ir rei­kė­jo pra­dė­ti".

Mar­ty­nas Šiur­kus pri­mi­nė, kad ko­mi­te­te jo na­rys G. Lu­ko­šai­tis at­vi­rai aiš­ki­no, dėl ko taip pa­sielg­ta.

"Me­re ant tų šo­ko­la­di­nių ka­lė­di­nių pe­liu­kų ne­pri­tau­py­sit", – sa­kė po­li­ti­kas, ape­liuo­da­mas į skan­da­lu vir­tu­sį rei­ka­la­vi­mą iš Sta­sio Šal­kaus­kio gim­na­zi­jos dar­buo­to­jų grą­žin­ti per­nai iš­mo­kė­tas pre­mi­jas. Šis klau­si­mas bu­vo pa­vie­šin­tas bū­tent Kont­ro­lės ko­mi­te­te.

Ty­čio­jo­si iš opo­zi­ci­jos?

Ta­čiau tuo vis­kas ne­si­bai­gė. Ta­ry­bos po­sė­džio pa­bai­go­je pra­dė­jus svars­ty­ti jų ko­le­gų pa­reng­tą ko­mi­te­to veik­los pro­gra­mą, val­dan­tie­ji su­ren­gė tik­ras links­my­bes. Pra­ne­šė­jais įvar­dy­ti Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis ir Au­ri­mas Žvi­nys į tri­bū­ną taip ir ne­pa­ki­lo. "Aš nei­siu", – pa­reiš­kė G. Lu­ko­šai­tis.

Po­li­ti­kai ėmė rei­ka­lau­ti paaiš­ki­ni­mo, kuo ši pro­gra­ma ski­ria­si nuo teik­tos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko. Links­mai nu­si­tei­kęs A. Vi­soc­kas krei­pė­si į sa­lė­je sė­din­tį G. Lu­ko­šai­tį: "Ger­bia­mas Gin­tau­tai, at­sa­ky­ki­te, kad vie­nas tei­sė­tas, ki­tas ne". Šis me­ro žo­džius pa­kar­to­jo. Iš ki­tų klau­si­mų ir at­sa­ky­mų at­vi­rai kva­to­jo tiek me­ras, tiek jo bi­čiu­liai.

Su­rim­tė­jęs me­ras aiš­ki­no, kad prie šio klau­si­mo Ta­ry­ba dar ga­lės grįž­ti, kad iki su­si­ta­ri­mo "pri­trū­ko la­še­lio", kad ko­mi­te­tas ga­li vyk­dy­ti veik­lą ir neįt­rauk­tą į pro­gra­mą. D. Mi­cha­len­ko me­ras siū­lė at­siim­ti pa­reiš­ki­mą.

18 val­dan­čių­jų bal­sais pri­me­tus Kont­ro­lės ko­mi­te­tui jo veik­los pro­gra­mą, ki­tas jo na­rys Jo­nas Bart­kus pa­reiš­kė: "Aš ti­kiuo­si jūs pa­si­žiū­rė­si­te įra­šą, kaip vy­ko ši­to klau­si­mo svars­ty­mas. Aš esu šio ko­mi­te­to na­rys ir jau­čiau, kaip iš mū­sų, iš vi­sos opo­zi­ci­jos bu­vo ty­čio­ja­ma­si. Jūs priė­mėt pro­gra­mą ir sa­ko­te, ger­bia­mas De­ni, dirbk. Aš taip pat svars­ty­siu, ar ver­ta dirb­ti to­kia­me ko­mi­te­te, iš ku­rio at­vi­rai ty­čio­ja­ma­si".

Komentarai

:(    Šeš, 2020-02-08 / 17:32
Nieko naujo - merijoje kasdien vyksta kolektyvinės patyčios atviru tekstu. Žmonės tyli, bijodami.
Primimkite    Šeš, 2020-02-08 / 19:57
Ar ne ta pati opozicija, kuri dabar aiškina kad su ja nesiskaito dauguma pati savo laiku būdama dauguma neskyrė opozicijos siūlomo kandidato į Kontrolės komiteto pirmininkus? Ech... trumpa atmintis
drakonas    Šeš, 2020-02-08 / 20:13
krenta fotolaboranto geriečio kaukė, atvirai pasimatys tikrasis vaizdelis
Staska    Sek, 2020-02-09 / 00:17
Tokiais atvejais miestietis tyli? Ar prie darbinio valdžiukės kompo reikia prieiti pirmadienį?
Žvejys    Sek, 2020-02-09 / 15:57
Žvynio net nebuvo klausimo svarstymo metu. Nė pusės posėdžio neišbuvęs išėjo. Kažin, ar tokie tarybos nariai reikalingi, jei posėdžiuose nedakyvauja, o atėję vėl tepa slides.
is tiesu    Pir, 2020-02-10 / 08:02
ne visiems tokio tipo cirkas patinka, neapsikente nedalyvauja ar traukiasi
miestietis    Pir, 2020-02-10 / 12:14
Nenustebčiau jei Denis Michalenko kada nors taptų miesto meru, nes jis mūsų miestui, savo Tarybos nario kruopščiu darbu, daug vertesnis, nei pozicijos kai kurie abuojūs ir nebyliai rankų kilnotojai.
taigi taigi    Pir, 2020-02-10 / 12:30
Deniska pirma tegul parodo, kad moka dirbti, o ne tik kritikuoti. Kodėl kai buvo administracijos direktoriaus pavaduotoju nieko neišėjo? Čia reikia rimtai darbuotis, o parodomuosius pasisakymus žurnalistams moka ir "kugelis" daryti, kuris išmovė į Vilnių!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.