Šiaulių universitetas vis dar pertvarkos kelyje

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Šiau­lių uni­ver­si­te­tas iki šių me­tų lie­pos 1 die­nos tu­ri bū­ti pri­jung­tas prie Vil­niaus uni­ver­si­te­to. Su to­kia są­ly­ga Vy­riau­sy­bė­je pri­tar­ta bū­si­mos Šiau­lių aka­de­mi­jos per­spek­ty­vai.
Šiaulių universiteto virsmas į Vilniaus universiteto Šiaulių akademiją turėtų įvykti šių metų liepos 1 dieną. Vyriausybė praėjusią savaitę pritarė Šiaulių akademijos studijų ir finansavimo perspektyvai. „Vilčių suteikia, bet vargu, ar jungimasis įvyks liepos 1 dieną?“– svarsto Šiaulių universiteto rektorius profesorius Darius Šiaučiūnas, komentuodamas situaciją.

Vyriausybės pritarimas su sąlyga

Praėjusį trečiadienį vykusiame Vyriausybės pasitarime Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymu buvo pritarta Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos (VU ŠA) vystymo studijų, mokslo ir meno srityse perspektyvai ir finansavimo 2020–2024 m. gairėms.

Ministerijos pranešime spaudai informuojama, jog VU ŠA vystymo perspektyvai ir finansavimo gairėms pritarta su sąlyga, kad Šiaulių universitetas bus reorganizuotas prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu 2020 m. liepos 1 d.

2020 m. VU ŠA raidos plano įgyvendinimui numatyta skirti 5,05 mln. eurų: 4,75 mln. eurų ES struktūrinių fondų ir 0,3 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų. Lėšos VU ŠA finansavimui 2021 ir vėlesniais metais bus kasmet numatomos valstybės biudžete, universitetui pagrindus jų poreikį.

Vyriausybei pritarus Šiaulių ir Vilniaus universitetai sudarys jungtinės veiklos sutartį, kurioje bus aptartos VU ŠA finansinės veiklos tvarumo užtikrinimo priemonės, bei parengs ir pateiks tvirtinti ŠU reorganizavimo sąlygas ir planą.

Vilniaus ir Šiaulių universitetams pasiūlyta pateikti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai Šiaulių universiteto reorganizavimo sąlygų aprašą ir reorganizavimo planą iki birželio 1 d.

Šiaulių universiteto reorganizavimas į Vilniaus universiteto Šiaulių akademiją vykdomas pagal Seimo patvirtintą valstybinių universitetų tinklo optimizavimo planą ir Vyriausybės patvirtintas šio plano priemones.

Prieš metus Seimas priėmė nutarimą dėl Šiaulių universiteto prijungimo prie Vilniaus universiteto terminų ir sąlygų, kuriame numatyta, kad Šiaulių universitetas reorganizuojamas prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu 2020 m. liepos 1 d. ir tampa kamieniniu padaliniu VU ŠA.

Teigiama, jog Šiaulių universitetui tapus Vilniaus universiteto Šiaulių akademija ypatingas dėmesys bus skiriamas specialiosios pedagogikos ir informatikos studijoms.

Taip pat informuojama, jog VU ir ŠU iš universitetų tinklo optimizavimo lėšų fondo jau skirta 31,99 mln. eurų ES finansavimo lėšų.

Pažadėto finansavimo nepakanka

Šiaulių universiteto rektorius profesorius Darius Šiaučiūnas, komentuodamas situaciją, „Šiaulių kraštui“ teigė, jog Vyriausybės pasitarime pristatyti „būsimi veiksmai“.

Jo žodžiais, tai dar „negalutinis pritarimas“. Galutinis turėtų būti priimamas Vyriausybės posėdyje ir teikiamas Seimui dėl ŠU prijungimo prie Vilniaus universiteto.

„Abejoju, ar visi teisiniai sprendimai bus priimti iki liepos 1 dienos? – svarstė rektorius. – Seimas galbūt ir suspės priimti sprendimą, bet vargu, ar pats jungimasis įvyks nuo liepos 1 dienos?“

„Dabar esame tokioje situacijoje, kad turime su VU pasirašyti jungtinės veiklos sutartį. Bet ji dar nepradėta derinti, – sakė D. Šiaučiūnas. Lygiagrečiai turime rengti ir jungimosi sąlygas. Buvome pasirengę, bet reikia koreguoti. Mes tikimės geresnio sprendimo dėl pinigų.“

Įvardijo, jog klausimų dėl finansavimo yra ne vienas.

„Šiaulių akademijai šiais metais planuojami 300 tūkstančių eurų valstybės biudžeto lėšų ir 4,5 milijono europinių lėšų. Bet jeigu liepos 1 dieną nelieka Šiaulių universiteto, tai tos lėšos nusės Vilniuje. Juridinis asmuo bus Vilniaus universitetas. Tikimės, kad Vilniaus universitetas elgsis garbingai ir tas lėšas mums atiduos“, – svarstė ŠU rektorius.

Jis pabrėžė, jog norima užsitikrinti didesnį finansavimą iš valstybės biudžeto.

„Kadangi mūsų universitetas gauna nepakankamą skaičių studijų krepšelių, o visas finansavimas jais paremtas, yra didelis skirtumas tarp Šiaulių universiteto ir Vilniaus universiteto dėstytojų atlyginimų ir darbo krūvių, tad dėl jų išlyginimo, suvienodinimo norime didesnės sumos tam skirtumui kompensuoti. 2021 metais papildomai reikėtų 2 milijonų 300 tūkstančių eurų“, – sakė rektorius.

Jis palygino, jog ŠU dėstytojai vidutiniškai per studijų metus turi 600 auditorinių valandų, o VU – 288 valandas.

„Jeigu bus sulyginti atlyginimai, krūviai, tai vilioja žmones, nes visi jau yra pavargę nuo to proceso“, – teigė D.Šiaučiūnas.

Koks bus Šiaulių akademijos statusas?

„Kaip fakulteto, – įvardijo rektorius. – Kaip Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto – maždaug taip pat. Finansinio savarankiškumo neturėsime jokio, apie tai nėra nė kalbos.“

Rektorius patikino, jog Šiaulių universitetas ir toliau lieka vienu iš pedagogikos studijų centrų Lietuvoje.

Kaip tuomet suprasti, jog prioritetinėmis įvardijamos tik dvi studijų programos – specialiosios pedagogikos ir informatikos?

„Specialioji pedagogika mūsų vėliava, vieninteliai Lietuvoje rengiame šiuos specialistus. Todėl tas sakinys pristatyme ir atsirado, – komentavo rektorius. – Mes rengsime ir muzikos pedagogus, kuriems jau gavome valstybės finansuojamas vietas, ir kūno kultūros pedagogus, bus ir edukologija, ir ikimokyklinis, pradinis ugdymas, socialinė pedagogika – visa tai lieka. Lygiai taip pat regiono poreikiams tenkinti lieka tokios studijų programos, kaip ekonomika, vadyba, inžinerinės studijos, inžinerija ir robotika. Bet vėliava yra informatika, nes šiandien informacinės technologijos, programavimas ypač svarbu.“

Šiaulių universitetui visų sričių ugdymo programoms šiemet skirta iš viso 70 valstybės finansuojamų vietų, plius atskirai muzikos pedagogikai – 15 tikslinių valstybės finansuojamų vietų. Kūno kultūros pedagogikai šalyje iš viso skirta tik 15 valstybės finansuojamų vietų, dėl jų stojantieji į universitetus bendrai konkuruos.

„Turime parengtų naujų programų – dalyko pedagogikos, rengtume lietuvių kalbos, anglų kalbos ir istorijos mokytojus. Jeigu iki birželio 1 dienos sulaukiame dėl jų teigiamo sprendimo, pradedame priėmimą ir į šias programas, – sakė D. Šiaučiūnas. – Tai krypčiai pritaria ir Vilniaus universitetas.“

Rektorius neatmeta, jog Šiaulių universitetas galbūt neišnyks visai, o „tik atsitrauks“: „Jeigu sustiprės ir atsigaus, vėl grįš. Yra tokia galimybė.“

ŠU dabar dirba apie 300 darbuotojų, dėstytojų etatų yra 95, personalo per –100. Studentų yra 1 200.

„Nuo birželio 1 dienos startuojame su studentų priėmimu per bendrąją priėmimo sistemą, bet jau dabar gali teikti prašymus tie, kurie yra anksčiau yra baigę mokyklas ir nepretenduoja į valstybės finansuojamas vietas – mes juos priimame iš karto“, – tvirtino rektorius.