Šiauliečiai padėkojo liepoms, kurių neliks

Gi­ta­nos DAU­NIE­NĖS nuo­tr.
"Šir­de­lė­mis" pa­dė­ko­ta me­džiams.
Šiau­liuo­se Vil­niaus gat­vės bul­va­re sek­ma­die­nį bū­re­lis mies­tie­čių šla­vė nu­kri­tu­sius lie­pų la­pus ir dė­lio­jo iš jų šir­de­les ap­link pa­smerk­tas kirs­ti lie­pas. Vy­ko ak­ci­ja "Švęs­ki­me ru­de­nį".
Me­džių gy­nė­jai vie­ną po ki­to gau­na ins­ti­tu­ci­jų at­sa­ky­mus, jog me­džių pjū­tis – tei­sė­ta. Ne­ra­do pa­grin­do gin­ti vie­šą­jį in­te­re­są ir pro­ku­ra­tū­ra.

Tal­ka ir pa­dė­ka

Tal­kos idė­ja iš­kel­ta, nes re­konst­ruk­ci­jos lau­kian­ti bul­va­ro at­kar­pa ap­leis­ta, ru­de­ni­niais la­pais nu­klo­ta, grin­di­niu ei­ti sli­du.

Apie de­šimt šiau­lie­čių – ir vie­ni, ir su vai­kais – 13 va­lan­dą atė­jo į bul­va­rą, at­si­liep­da­mi į kvie­ti­mą, iš­pla­tin­tą feis­bu­ke.

Ak­ci­jos ini­cia­to­rė Gra­ži­na Lik­pet­rie­nė kvie­tė švęs­ti ru­de­nį su "grėb­lia­šo­kiu, me­di­ta­ci­ja, fo­to­se­si­ja, ar­ba­tė­le". Kai kas atė­jo ir su mol­ber­tu.

Ak­ci­jos da­ly­viai grėbs­tė la­pus ir iš jų ap­link me­džius dė­lio­jo mo­zai­ką – šir­de­les. Apie vie­ną lie­pą iš­dė­lio­tas klaus­tu­kas. Me­džių gy­nė­jai ne vie­ną mė­ne­sį ke­lia klau­si­mą dėl bul­va­ro lie­pų li­ki­mo ir abe­jin­go val­džios po­žiū­rio į ma­si­nę me­džių pjū­tį.

As­ta Stan­kū­nie­nė, ak­ci­jos da­ly­vė, su "Šiau­lių kraš­tu" pa­si­da­li­jo, jog ją už­kal­bi­nęs ame­ri­kie­tis tu­ris­tas ne­ga­lė­jo at­si­ste­bė­ti iš­gir­dęs, jog bul­va­ro me­džiai bus ker­ta­mi.

"Ėjo nuo vieš­bu­čio, klau­sia, ką čia vei­kia­te? Sa­kau, va­lo­me, nes sli­du, – pa­sa­ko­jo šiau­lie­tė. – Sa­ko, tik­rai sli­du, bet nie­kaip ne­ga­lė­jo su­pras­ti, ko­dėl mies­to tar­ny­bos tos at­kar­pos ne­va­lo? Kai iš­gir­do, kad bus re­konst­ruk­ci­ja ir kad se­ni me­džiai bus pjau­na­mi, o so­di­na­mi nau­ji mo­di­fi­kuo­ti, ste­bė­jo­si: "Bet juk vi­sur mies­tai yra už tai, kad tu­rė­tų bran­džius me­džius, par­kus, ku­riuo­se ga­li pa­ma­ty­ti tik­rą se­ną me­dį."

Mies­tie­čių reak­ci­ja į veiks­mą bul­va­re įvai­ri. Vie­ni ak­ci­ja pa­si­džiau­gė, ki­tiems ki­lo klau­si­mų.

"Pen­kio­lik­me­čių-še­šio­lik­me­čių kom­pa­ni­ja klau­sė, ar man ne gė­da la­pus šluo­ti ir nu­mes­tas nuo­rū­kas rink­ti? Ne, sa­kau, ne gė­da, – pa­si­da­li­jo A. Stan­kū­nie­nė. – Ne­pa­si­siū­lė pa­dė­ti, bet tar­pu­sa­vy­je ėmė ak­ty­viai ta te­ma dis­ku­tuo­ti."

At­si­mu­ša, kaip į sie­ną

Va­len­ti­na To­pi­cha, ini­cia­ty­vi­nės gru­pės "Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius na­rė, "Šiau­lių kraš­tui" įvar­di­jo, jog ak­ci­ja bu­vo skir­ta ne tik la­pams su­tvar­ky­ti.

"Atė­jo­me iš­reikš­ti mei­lę, pa­gar­bą, pa­dė­ką me­džiams už jų in­dė­lį į žmo­gaus svei­ka­tą ir ska­tin­ti bend­ruo­me­niš­ku­mą. Bū­da­mi kar­tu daug ką ga­li­me pa­da­ry­ti, – sa­kė V. To­pi­cha. – Esa­me dė­kin­gi Gra­ži­nai, ku­rios iki sek­ma­die­nio nė ne­pa­ži­no­jom, už ini­cia­ty­vą."

Pa­ti V. To­pi­cha dėl bul­va­ro me­džių pjū­ties krei­pė­si į Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rą pra­šy­da­ma gin­ti vie­šą in­te­re­są, ta­čiau jau su­lau­kė nei­gia­mo at­sa­ky­mo.

Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Vie­šo in­te­re­so gy­ni­mo sky­rius, at­li­kęs ty­ri­mą, V. To­pi­chą in­for­ma­vo apie šių me­tų spa­lio 2 die­ną priim­tą nu­ta­ri­mą.

Pro­ku­ro­rai nu­ta­rė, kad "pro­jek­tas bu­vo ren­gia­mas, vie­ši­na­mas bei ko­re­guo­ja­mas ne­pa­žei­džiant tei­sės ak­tų, to­dėl nė­ra tei­si­nio pa­grin­do tai­ky­ti vie­šo in­te­re­so gy­ni­mo prie­mo­nes."

"Ki­to­kio at­sa­ky­mo ir ne­si­ti­kė­jau, nes dar prieš jį iš įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų mes ga­vo­me dau­gy­bę biu­rok­ra­ti­nių at­sa­ky­mų, jog tei­sės ak­tai nė­ra pa­žeis­ti", – sa­kė me­džių gy­nė­ja.

Vie­nas iš pa­sku­ti­nių at­sa­ky­mų – Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos. Ja­me tei­gia­ma, jog mi­nis­te­ri­ja ne­tu­rin­ti ką pri­dur­ti prie to, ką jau at­sa­kė Cent­ri­nė pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra dėl me­džių kir­ti­mo ir so­di­ni­mo kai­nų, o ji neįž­vel­gė pa­žei­di­mų Sa­vi­val­dy­bės veiks­muo­se.

"Mes pra­lo­šė­me mū­šį, bet ne ko­vą, – tei­gia V. To­pi­cha. – Pra­dė­jo­me nuo Kaš­to­nų alė­jos gy­ni­mo, ku­rią ap­gy­nė­me, ir per tą lai­ką pa­tys užau­go­me. Juk ta­da dar nė ne­bu­vo me­džių gy­nė­jų bend­ruo­me­nės, o da­bar ji yra."

Komentarai

nulis    Ant, 2019-10-15 / 12:19
O ką aš sakiau? Negi valstybė eis prieš savo pačios patvirtintą tvarką. O dėl Kaštonų alėjos pasakysiu taip: nėra čia kuo didžiuotis. Bus nebe alėja, o dvi įvairaus amžiaus ir storumo kaštonų eilės. Nei vienas protingas landšafto dizaineris tokio sprendimo netoleruotų. Bet pas mus ne protai, o neturinčių kuo užsiimti žmonių emocijos valdo. Kas leido kenkti miestui?
Rasa    Ant, 2019-10-15 / 14:20

In reply to by nulis

Ir gerai, kad bus. Ir nesvarbu, kad įvairūs. Jums geriau šluotkočiai? Visam pasaulyje kaip tik saugomi brandūs medžiai ir komponuojami protingų dizainerių. Pas mus atsiranda tokie kaip "o ką aš sakiau" ... su savo sausa nežmoniška tvarka, neturintys biologinio išprusimo ir kurie didžiuojasi svim ir nukirstais medžiais ...bjauru.
Rasai    Ant, 2019-10-15 / 16:28
be reikalo piktinatės, juk matote, kas parašė komentarą-nulis. O nulio ir nuomonė nulinė.
Betvarke    Ant, 2019-10-15 / 22:29
Radot kuo pasitikėti. Šiaulių prokuratūra. Prajuokinote. Jau daugiau nei puse Lietuvos juokiasi iš Šiaulių prokuratūros ir Šiaulių teisėsaugos, kad jie negina žmonių teisių, nes nežino konstitucijos, kurią privalo vadovautis. Už tai, kad Šiaulių teisėsauga negina žmonių teisių ir nesivadovauja konstitucija kurioje nurodyta, kad visi asmenys jiems lygūs turi būti, bus labai labai didelė bauda iš Europos žmogaus teisių teismo. Užtenka tylėti. Skundai jau paruošti iš puse Lietuvos.
kažkodėl šito komentaro nedavė įkelt    Tre, 2019-10-16 / 00:57
šie medžių keitimo projektai paseno morališkai. čia kaip su plastikiniais vienkartiniais indais, jeigu būtų projektą dėl tokių indų užsakę prieš porą metų, o vykdyti pradėtų dabar, kai tokie indai jau uždrausti.
A    Tre, 2019-10-16 / 07:01
10 "gynėjų", o tiek triukšmo!? Tie "gynėjai" dėl kelių medžių pasiruošę visos Lietuvos pinigus švaistyti. Eikit į miškus, sodinkit medžius. Bet kažkodėl net nebandot? Kai projektai tik pristatomi, tada ir kalbėkit, diskutuokit, kai laikas, o ne kai jau viskas jau seniai nusprelęsta, sutarta, daroma, verkit ir trugdykit.
ATSIPEIKĖKIT    Tre, 2019-10-16 / 08:35
TOKIOS FAINOS, JAUNOS, SVEIKOS LIEPAITĖS ALĖJOJE. TIK PAŽIŪRĖKIT, KOKIE NUPIEPE PABALIUKAI SUKAIŠIOTI APLINK AKROPOLĮ, O JAU 10 METŲ ,,ŽALIUOJA" MEDELIAI ;(((
klausimėlis    Tre, 2019-10-16 / 11:31
vienas subrendęs medis per metus pagamina deguonies dviems žmonėms. keliems žmonėms deguonies pagamins viso bulvaro šluotražiai?
Juozapas    Ant, 2019-10-29 / 13:21
Visam pasauly miesto centras yra skirtas komercijai. Pas mus - kaimas. Norim gyvent miske. Juokinga iki asaru.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.