Savivaldybė vėl piktina gyventojus dėl benamių nakvynės

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Ra­gai­nės pro­gim­na­zi­jo­je su­si­rin­ku­sių gy­ven­to­jų prie­kaiš­tus iš­klau­sy­ti te­ko vi­ce­me­rui D. Griš­ke­vi­čiui, o ne „idė­jos au­to­riams“.
Šiau­lių Ra­gai­nės pro­gim­na­zi­jos sa­lė­je vy­ko emo­cin­gas gy­ven­to­jų su­si­ti­ki­mas su Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vais dėl pla­nų Kau­no gat­vė­je įkur­din­ti Nak­vy­nės na­mus. Nors mies­to Ta­ry­ba jau yra nu­ta­ru­si juos įkur­ti Ša­rū­no gat­vė­je, val­džios pla­nai kei­čia­si. Tai pa­pik­ti­no ir gy­ven­to­jus, ir vers­lo įmo­nes.
Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Vi­ce­me­ras D. Griš­ke­vi­čius ir vers­li­nin­kas D. Bal­čiū­nas sa­kė bran­gi­ną tar­pu­sa­vio drau­giš­ką bend­ra­vi­mą, ta­čiau lai­kė­si skir­tin­gų po­zi­ci­jų.

Vi­ce­me­ro ar­gu­men­tai neį­ti­ki­no

Sa­vi­val­dy­bę, kaip daž­niau­siai pa­sta­ruo­ju me­tu bū­na, ketvirtadienio vakarą vykusiame su­si­ti­ki­me su gy­ven­to­jais at­sto­va­vo me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius. Me­ras tuo me­tu kon­cer­ti­nė­je įstai­go­je "Sau­lė" tei­kė kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jas ir klau­sė­si kon­cer­to.

D. Griš­ke­vi­čius ak­cen­ta­vo, kad iš­ke­liant Nak­vy­nės na­mus iš Pak­ruo­jo gat­vės (nes ši te­ri­to­ri­ja per­duo­da­ma Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės plėt­rai) bu­vo nu­spręs­ta juos iš­skai­dy­ti. Apie 120 lai­ki­no­jo ap­gy­ven­di­ni­mo vie­tų nu­ma­ty­ta įsteig­ti Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čia­me pa­sta­te Tie­sos gat­vė­je. Esą su bend­ruo­me­ne ras­tas su­ta­ri­mas, vė­liau pa­tiks­lin­ta, kad ne su vi­sa.

40 vie­tų lai­ki­no­sios nak­vy­nės pa­slau­gas aso­cia­liems be­na­miams nu­spręs­ta teik­ti Ša­rū­no gat­vė­je. Ta­čiau pa­sta­ra­sis su­ma­ny­mas bran­gus – rei­kia ne tik iš­pirk­ti iš įmo­nės pa­sta­tą, jį re­konst­ruo­ti, bet ir nu­ties­ti to­liau Pu­rie­nų gat­vę, nes nė­ra kaip į pa­sta­tą pa­tek­ti. Pre­li­mi­na­riais pa­skai­čia­vi­mais tai ga­li kai­nuo­ti apie 700 tūks­tan­čius eu­rų.

Nors Ta­ry­bos spren­di­mas dėl to jau priim­tas, ka­tast­ro­fiš­kai ki­tų me­tų biu­dže­te sto­ko­jan­ti lė­šų mies­to val­džia nu­spren­dė pa­tau­py­ti ir be­na­mius ap­nak­vyn­din­ti ša­lia ge­le­žin­ke­lio Kau­no gat­vė­je.

Iš pra­džių kant­riai klau­sę vi­ce­me­ro ar­gu­men­tų, ko­dėl be­na­miai ga­lė­tų nak­vo­ti Kau­no gat­vės 6 na­me, ku­rį Sa­vi­val­dy­bė pe­ri­ma iš "Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių", žmo­nės grei­tai kant­ry­bę pra­ra­do.

So­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro di­rek­to­rei Vi­dai Šal­nie­nei su­si­rin­ku­sie­ji vos lei­do pa­sa­ky­ti ke­le­tą žo­džių. Di­rek­to­rė pa­brė­žė, kad be­na­miai sau­gu­mo pro­ble­mų ne­ke­lia, o daž­niau pa­tys nu­ken­čia nuo ki­tų. Nors ji pa­ti­ki­no, kad atei­nan­tys nak­vo­ti tu­ri pri­sta­ty­ti pa­žy­mas, kad ne­ser­ga tu­ber­ku­lio­ze, čia pat kal­bė­jo, kad gu­lin­čius gat­vė­se juos pai­ma grei­to­ji pa­gal­ba ir pri­sta­to į nak­vy­nės vie­tą. Var­gu, ar jie to­kios bū­se­nos pa­tei­kia pa­žy­mas.

D. Griš­ke­vi­čius aiš­ki­no, kad svars­ty­tas va­rian­tas sta­ty­ti nau­ją pa­sta­tą, bet ne­pa­vy­ko ras­ti tin­ka­mo skly­po.

Vi­ce­me­ras ža­dė­jo, kad šia­me ra­jo­ne bū­tų die­gia­mos pa­pil­do­mos prie­mo­nės – ap­švie­ti­mas, ka­me­ros.

Dar vie­nas D. Griš­ke­vi­čiaus ar­gu­men­tas – tie be­na­miai žmo­nės jau ir da­bar yra šia­me ra­jo­ne. Jie glau­džia­si po via­du­ku.

Šal­tuo­ju pe­rio­du be­na­miai ga­li bū­ti lai­ki­nos nak­vy­nės vie­to­je vi­są pa­rą, šil­tuo­ju me­tu – die­no­mis tu­ri išei­ti. Anot vi­ce­me­ro, nak­vo­jan­čių žmo­nių skai­čiaus vi­dur­kis – apie 30.

Kam jūs mums pud­ri­na­te sme­ge­nis ir gal­vo­ja­te, kad mes esa­me to­kie pat dur­ne­liai kaip prieš 20 me­tų? Bai­ki­te tas ne­są­mo­nes.

Neiš­veng­ta po­li­ti­ka­vi­mo

Prie­šin­tis val­džios spren­di­mui bend­ruo­me­nę bu­rian­tis vers­li­nin­kas Da­rius Bal­čiū­nas tei­gė, jog sklei­džia­mi mi­tai, esą šio ra­jo­no gy­ven­to­jai – be­na­mių prie­šai, jų ne­si­gai­li.

"Sup­ran­ta­me, kad tiems žmo­ge­liu­kams su gy­ve­ni­mu ne­pa­si­se­kė. Ras­ta jiems vie­ta Ša­rū­no gat­vė­je. Ta­ry­ba bu­vo ap­si­spren­du­si. Grįž­kit prie Ša­rū­no gat­vės. Mes su­ne­ša­me pi­ni­gė­lius į biu­dže­tą – tiek vers­las, tiek gy­ven­to­jai. Kal­ba­ma apie su­tau­po­mus nie­kin­gius biu­dže­to mas­tu 700 tūks­tan­čius eu­rų, o gal ir ma­žiau. Kie­no są­skai­ta su­tau­py­sit? Žmo­nių, vai­kų, moks­lei­vių? Ne­pa­mirš­ki­me, kad ir mes esam rin­kė­jai. Vi­si tu­ri bū­ti svar­būs svar­būs – ir mes, ir tie ki­ti žmo­nės", – sa­kė D. Bal­čiū­nas, už ku­rio įmo­nės "Pra­mušt­gal­vis" tvo­ros įsi­kur­tų be­na­miai.

Nors kar­tu su D. Griš­ke­vi­čiu­mi at­vy­ko ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vin­cas Ur­bo­na­vi­čius, ke­li Ta­ry­bos na­riai iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos, me­ro pa­ta­rė­jas Jus­ti­nas Švėgž­da, vi­si be­ve­li­jo pa­ty­lė­ti, iš­sky­rus Za­ki­rą Me­dži­do­vą. Už­tat opo­zi­ci­jos at­sto­vai rė­žė iš pe­ties.

"Tas spren­di­mas – tai pa­ts di­džiau­sias ab­sur­das. Jūs ir taip pri­va­lo­te įreng­ti (gy­ve­na­ma­ja­me ra­jo­ne) ap­švie­ti­mą, ka­me­ras – nes tai tie­sio­gi­nė jū­sų pa­rei­ga. Kam jūs ma­si­na­te žmo­nes tam tik­rais to­kiais da­ly­kais, ku­riuos ir taip tu­ri­te pa­da­ry­ti", – sa­kė Ta­ry­bos na­rys Ma­ri­jus Ve­lič­ka.

Jis aiš­ki­no, kad al­ter­na­ty­va – pa­sta­tas Ša­rū­no gat­vė­je ge­res­nis va­rian­tas.

Ki­tas po­li­ti­kas Mar­ty­nas Šiur­kus siū­lė iš­nuo­mo­ti kon­tei­ne­ri­nius na­me­lius ir pa­sta­ty­ti ke­lio­se mies­to vie­to­se, ne­kon­cent­ruo­jant be­na­mių į vie­ną vie­tą.

Kvie­tė vie­ny­tis

Ne­ri­ja Luns­kie­nė pri­si­sta­tė gy­ve­nan­ti Tie­sos gat­vės 3 kai­my­nys­tė­je ir pa­sa­ko­jo apie šios bend­ruo­me­nės pa­tir­tį ban­dant pa­si­prie­šin­ti Sa­vi­val­dy­bės spren­di­mams.

"Mus va­di­na ant­žmo­giais, nes mes pa­prieš­ta­ra­vom Nak­vy­nės na­mams. Kiek ta­me pa­sta­te Tie­sos 3 vis­ko bu­vo, bet mes nie­ka­da ne­bu­vo­me prieš. Mes su­pran­ta­me, kas yra neį­ga­lus žmo­gus, kas yra nu­ken­tė­jęs ir kas yra po­ten­cia­liai pa­vo­jin­gas. Ka­dan­gi ne­pri­ta­rian­čių yra daug, mes taip pat rin­ko­me pa­ra­šus, ren­gė­me pe­ti­ci­jas, ban­dė­me už­kirs­ti ke­lią Ta­ry­bos spren­di­mo priė­mi­mui. Ta­čiau ten yra vi­siš­kas bul­do­ze­ri. Mes esa­me pa­da­vę į teis­mą (ap­skun­dė Ta­ry­bos spren­di­mą). Sau­sio mė­ne­sį vyks teis­mas", – kal­bė­jo šiau­lie­tė.

Ji kvie­tė Ža­liū­kių bend­ruo­me­nę vie­ny­tis ir prie­šin­tis Sa­vi­val­dy­bės spren­di­mams kar­tu.

Mo­te­riai kal­bant, D. Griš­ke­vi­čius šyp­te­lė­jo. Tai su­kė­lė su­si­rin­ku­sių­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą. "Žmo­gus tak­tiš­kai kal­ba, o jūs vai­po­tės". Lie­po­rių bend­ruo­me­nės at­sto­vė sa­kė, kad jie prie to­kio val­džios el­ge­sio jau yra įpra­tę.

Val­dau sau

"Sa­vi­val­dy­bė – sau val­dau. Dus­kit, jūs – neį­do­mūs. Sau val­dy­ti yra daug sma­giau. Jau jie (po­li­ti­kai) pa­kil­no­jo ran­ku­tes už Ša­rū­no gat­vę. Vėl blaš­ky­ma­sis. Jūs pa­ga­liau su­pras­kit, kad jus iš­rin­ko žmo­nės ir dirb­ki­te jiems vi­siems. Kam jūs mums pud­ri­na­te sme­ge­nis ir gal­vo­ja­te, kad mes esa­me to­kie pat dur­ne­liai kaip prieš 20 me­tų? Bai­ki­te tas ne­są­mo­nes", – ra­gi­no D. Bal­čiū­nas.

Kal­bė­ję gy­ven­to­jai la­biau­siai ne­ri­ma­vo dėl sa­vo vai­kų ir anū­kų.

"Bu­vo­me jau­ni, pa­tys gy­nė­mės nuo nar­ko­ma­nų – kvie­tė­me po­li­ci­ją, pa­tys vai­kė­me. Iš­si­va­lė­me. Da­bar pa­tys au­gi­na­me vai­kus, ve­da­mės juos pa­si­žiū­rė­ti trau­ki­nių. Kaip paaiš­kin­ti vai­kui vaiz­dus, ku­riuos ma­ty­sim? Ša­rū­no gat­vė­je ša­lia – po­li­ci­ja ir be­na­miai pa­tys ten tu­rė­tų pa­si­temp­ti", – kal­bė­jo šia­me ra­jo­ne užau­gęs Aud­rius Kaz­laus­kas.

"Aš dir­bu sa­vo dar­bą, gau­nu už tai pi­ni­gus. Ar jūs gal­vo­ja­te, kad mes kaž­ko­kie sa­do­ma­zo­chis­tai ir mums pa­tin­ka prieš jus sto­vė­ti ir vi­są ši­tą "grū­zą" klau­sy­ti? Aš su ma­lo­nu­mu bū­čiau šei­mo­je ir žais­čiau su vai­kais. Bet aš dir­bu sa­vo dar­bą ir ne­si­skun­džiu", – pra­trū­ko D. Griš­ke­vi­čius.

Vi­ce­me­ro bu­vo pa­pra­šy­ta at­sa­ky­ti, jei šia­me ra­jo­ne tu­rė­tų na­mą, ar bal­suo­tų drą­siai "už"? Vi­ce­me­ras neat­sa­kė, pa­si­gir­do plo­ji­mai.

Gy­ven­to­jai kal­bė­jo, kad vi­ce­me­ras ne­ga­li bal­suo­ti pa­gal sa­vo nuo­mo­nę: "Jūs tu­ri­te tu­rė­ti žmo­nių nuo­mo­nę".

Žmo­nės kė­lė klau­si­mą, ko­dėl ka­riuo­me­nė, pe­rim­da­ma Nak­vy­nės na­mų pa­sta­tą Pak­ruo­jo gat­vė­je, ne­ga­li pri­si­dė­ti lė­šo­mis prie nau­jų pa­tal­pų šiais įstai­gai su­tvar­ky­mo.

Gy­ven­to­jau jau su­rin­ko 900 pa­ra­šų, rei­ka­lau­jan­čių ne­priim­ti spren­di­mo įkur­ti Kau­no gat­vė 6 lai­ki­no­jo ap­nak­vin­di­ni­mo pa­slau­gų tar­ny­bos. Ke­ti­na­ma ak­ty­viai da­ly­vau­ti Ta­ry­bos po­sė­dy­je ki­tą sa­vai­tę.

D. Bal­čiū­nas pa­ste­bė­jo, kad vi­ce­me­ras ver­tas pa­gar­bos, nes atė­jo pas žmo­nes, kai idė­jos au­to­riai ra­miai šil­do­si na­muo­se. Idė­jos at­kel­ti be­na­mius į Kau­no gat­vę au­to­riu­mi bu­vo įvar­din­tas Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis. D. Griš­ke­vi­čius po su­si­ti­ki­mo paaiš­ki­no, kad di­rek­to­rius tuo pa­čiu me­tu bu­vo su­si­ti­kęs su Auš­ros alė­jos dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­to­jais, ku­rie ne­si­džiau­gia Sa­vi­val­dy­bės ke­ti­ni­mais jų na­me įkur­din­ti dve­jus bend­ruo­me­ni­nius vai­kų glo­bos na­mus 16 vai­kų.

Komentarai

karoliui    Pir, 2019-12-09 / 20:01

In reply to by Karolis is verduliu gatves

Teisingai. Eikit rodyti stuburą. Striukę aukštyn, kelnes - kiek žemyn (iki tos vietos, kur stuburas baigiasi) ir pirmyn. Tik žiūrėkit, kad strėnų vėjas neperpūstų, nes tada visai susiriesit.
Šiaulietis    Pir, 2019-12-09 / 15:12
Blogiausia kad miestą valdo neišmanėliai iš Kauno, Panevėžio ir pan. Tad pridirbs šūdų ir grįš atgalios į savo gimtines. O mums šiauliečiams tą š ir reiks kuopt.
Nebomzas    Pir, 2019-12-09 / 16:41
...viskas čia gerai,tvirtesnio stuburo savivaldybei,o nepatenkintų maištininkų visada buvo ir bus,ypač klausykit pylipuko,pasiversti į bomzai moki,tai jokios problemos su jais neturesi
Nukopijavau ir pritariu.    Pir, 2019-12-09 / 21:22
"Blogiausia kad miestą valdo neišmanėliai iš Kauno, Panevėžio ir pan. Tad pridirbs šūdų ir grįš atgalios į savo gimtines. O mums šiauliečiams tą š ir reiks kuopt."
Romas    Ant, 2019-12-10 / 10:02
Miestą valdo puskvailis su draugeliais iš Šiaulių . Vot tai išsirinkom :)
Buldozeris    Ant, 2019-12-10 / 16:11
Kovokit Žaliūkai iki galo, Lieporiai ir Aukštabalis jus palaiko, nes meras gali ir jus prigauti, kaip mus, - "pasitaręs ir gavęs pritarimą iš mikrorajono gyventojų". Ką padarė blogiausio meras, tai visų pirma, sukiršino žmones (vieni už, kiti prieš), vietoj to, kad visgi rastų tinkamą ir nuošalesnę vietą. Antra, parodė visiems, kad buldozerio principas galimas ir šiais laikais... Trečia, dar vienas, t.y. Žaliūkų mikrorajonas jį paminės "geru žodžiu" per sekančius rinkimus. Lieporiai ir Aukštabalis eis iki galo - sausį teismas, jei ne - skundžiam aukščiau, jei ir ten nepavyksta - Strasbūro žmogaus teisių teismas ir paskutinis žingsnis - bado palapinės prieš savivaldybės langus.
Zofija    Ant, 2019-12-10 / 17:42
Kovosim iki galo, bet tikrai neleisim nakvynės namų į Kauno gatvę, kad mus užkrėstu utėlėmis ar dar kokiomis benamių ligomis. Čia prestižinė miesto vieta, nuolat pravažiuoja keleiviniai traukiniai ir ką pro vagonų langus matys jų keleiviai? Jie matys nusmurgusius benamius atkišusius savo užpakalius ar pempes, besituštinančius šalia pravažiuojančių traukinių, tai matys ir vaikai, kokią mes užauginsime jaunąją kartą? Kovosim iki galo ir neleisim čia įkurti nakvynės namų.
Ooo    Ant, 2019-12-10 / 19:48

In reply to by Arturas

Ne traukinių langus užtamsinti reikia, bet nuimti tą vielinę permatoma tvorą prieš taukinių bėgius ir vietoj jos pastatyti aukštą mūrinę arba medinę tvorą, per kurią nieko nesimatytu ir visa problema bus išspręsta.
Tiesiog...    Ant, 2019-12-10 / 20:24
Komentuojantiems, kad kiek tėra Kauno g. gyventojų siūlau atvykti ir apžiūrėti, kiek aplink gyvenamųjų namų, tai tankus gyvenamųjų namų rajonas! Šalia Ragainės, Akmenės,Donelaičio ir kt mažos gatvelės, kaip gerai loti, kai šalia kitų žada bomžyną atkelti. Atsipeikėkit šalia Saulės miestas, traukinių ir autobusų stotis, viadukas siauras pro jį vaikšto žmonės!!! Sutikus einantį į nakvynės namus ką gali žinoti, kas jam šaus į galvą, vaikus tikrai gali išgązdinti. Tai belieka šokti per tiltą arba po ratais? Kažkoks apsurdas bomžam laisvė gyventojai turės apsistatyti aukštom tvorom kaip kalėjime! Girtų neileis nieko tokio, kokiam kieme ras kur įlysti, apsipylę akis jie dienos nuo nakties neskiria ir plavinės po visą rajoną. Lietuvių tautos bruožas, jei jo neliečia ploja rankutėm, kad kiti kentės....
to Tiesiog...    Ant, 2019-12-10 / 21:21

In reply to by Tiesiog...

Tik nebegerk ir neberūkyk velnias žino ką. Jeigu jau dabar žadi "šokti per tiltą arba po ratais". Dar nesižudyk, gal dar gydytojai galėtu jums padėti...?
Tiesiog...    Ant, 2019-12-10 / 21:58

In reply to by to Tiesiog...

Jums labiau reikia pas gydytoją, jei skaitydamas tekstą nematote ironijos tame sakinyje. :D Tiesiogiai perskaitydas žodis ir nesugebėjimas jame įžvelgti sarchazmo rodo tik Jūsų kvailumą.
to Tiesiog    Tre, 2019-12-11 / 10:34

In reply to by Tiesiog...

Jūsų komentare ne sarchazmas, , o isterija, daug triukšmo dėl nieko, baimė dėl to, ko nežinote, ką fantazuojate ir dėl to bijote. Visas jūsų komentaras, tai liguisti, iš piršto laužti svaičiojimai.
nenutuokiantiems    Tre, 2019-12-11 / 13:37

In reply to by to Tiesiog

cia tikri faktai, ir jokie issigalvojimai. Buvo 1 landyne siame mikrorajone, tai sutemus budavo baisu iseiti is namu. Benamiai, o jie ir alkoholikai, narkomanai slytinedavo po visa rajona, uzsikabinedavo, jau nekalbu apie vagystes, net dienos metu is kiemo sugebedavo ka rade pavogti. Nepadedavo, net rakinami vartai, persokdavo per tvoras naktimis, is kiemu viska isnesdavo. Dabar juos atkelus cia, reiktu visiems mikrorajono gyventojams ant tvoru spygliuotas vielas deti, nes kitos iseities tikrai nebutu. Kas benamiu (bomzu) kaiminystes neturejote, tai geriau , net nekomentuokit.
Tiesiog...    Tre, 2019-12-11 / 19:57

In reply to by to Tiesiog

O Jūs turbūt iš Domuko chebros, kad taip palaikote. Prieš amsėdamas užsukite į šį rajoną ir pažiūrėkite, kad šalia yra ir kitų įmonių ir tai gyvenamųjų namų rajonas. Gerbiamasis, kokie valdžios sprendimai tokios ir emocijos :D
Zaliukiai    Tre, 2019-12-11 / 13:26
BENAMIAMS NE VIETA MIESTO CENTRE. Keli zingsniai iki autobusu ir gelezinkelio stociu. Kur jie dienas leis? Taip ,cia, mes toki kuriame Siauliu ivaizdi? Arba nuo ryto iki vakaro slytines po Zaliukiu gyvenamaji rajona, gazdindami vaikus, kurie eis i mokykla arba vakare vaikai bijos pareiti is bureliu namo.Prasides vagystes is privaciu gyvenamuju namu, vagystes tamsiu paros metu gatvese. Viso mikrorajono gyventojai jausis nesaugus. Benamiu nakvynes namai steigiami tik miestu pakrasciuose
geda    Tre, 2019-12-11 / 13:45
KĄ MATAU , ŠIUOS PASKUTINIUOSIUS METUS ŠIAULIŲ MIESTE, TAI MŪSŲ ,,SUPERINĖ" VALDŽIA LABAI GRAŽIAI SUPJUDĖ VIENUS SU KITAIS MIESTO GYVENTOJUS. BRAVO
Tiesiog...To "geda"    Tre, 2019-12-11 / 20:30
Tikrai taip, o kiti tik ir džiaugiasi, kad ne jų pašonėje. Sprendimai pask. metu prasilenkia su logika...
Vantuzas    Pen, 2019-12-13 / 08:41
Šiauliuose naujo policijos komisariato statyba kainuos 14 mln. eurų!
Durnių laivas    Sek, 2019-12-15 / 10:53
Ištrauka iš Zaliukiai Tre, 2019-12-11 / 13:26 komentaro - "...nuo ryto iki vakaro slytines po Zaliukiu gyvenamaji rajona, gazdindami vaikus, kurie eis i mokykla arba vakare vaikai bijos pareiti is bureliu namo.Prasides vagystes is privaciu gyvenamuju namu, vagystes tamsiu paros metu gatvese. Viso mikrorajono gyventojai jausis nesaugus. "

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.