Obeliską Tautos laisvei siūloma leisti statyti V. Rudokui

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Pri­si­kė­li­mo aikš­tės ir jos priei­gų re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to au­to­rius Vy­te­nis Ru­do­kas ir Lie­tu­vos ar­chi­tek­tų są­jun­gos Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­kė Rū­ta Stuo­pe­lie­nė pri­sta­tė ar­chi­tek­tų iš­va­das, kaip ga­lė­tų vyk­ti pa­mink­lo Tau­tos Lais­vei pri­sta­ty­mas.
Po neį­vy­ku­sio kon­kur­so pa­mink­lo Tau­tos lais­vei Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je Ar­chi­tek­tų są­jun­gos Šiau­lių sky­rius rug­sė­jo mė­ne­sį ini­ci­ja­vo dvi kon­fe­ren­ci­jas ir siū­lo­mų idė­jų pri­sta­ty­mą. Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je šio skyriaus pirmininkė Rūta Stuopelienė paviešino ar­chi­tek­tų iš­va­das. Siū­lo­ma leis­ti aikš­tės pro­jek­to au­to­riui Vy­te­niui Ru­do­kui pa­čiam rea­li­zuo­ti obe­lis­ko idė­ją.

Se­na­mies­tis – kaip kul­tū­ri­nis gink­las

Ar­chi­tek­tai kons­ta­ta­vo, kad to­kia ini­cia­ty­va ki­lo dėl ke­lių prie­žas­čių. Vi­sų pir­ma, ar­chi­tek­tū­ri­nių ir ur­ba­nis­ti­nių pro­ce­sų val­dy­mas Šiau­lių mies­te yra ne­pa­ten­ki­na­mas. Dėl silp­no vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sri­ty­je ky­la ne­su­sip­ra­ti­mų tarp mies­tie­čių ir mies­to po­li­ti­kų. Ne­su­si­kal­bė­ji­mo kul­mi­na­ci­ja įvar­di­ja­ma is­to­ri­ja su me­džiais Šiau­lių bul­va­re. Ten, kur, anot ar­chi­tek­tų, tu­ri bū­ti prio­ri­te­tas se­na­mies­čiui, rei­ka­lau­ja­ma žel­dy­nų. Ma­no­ma, kad taip at­si­ti­ko dėl to, kad ne­vyks­ta dis­ku­si­ja mies­to for­ma­vi­mo klau­si­mais.

"Ne­pai­sant to, kad Pri­si­kė­li­mo aikš­tė yra bai­gia­ma rea­li­zuo­ti, vis dar ky­la abe­jo­nių dėl kai ku­rių spren­di­nių tiks­lin­gu­mo, pa­mink­lo vie­tos ir pa­na­šiai. Is­to­ri­nio mies­to pa­grin­di­nės aikš­tės erd­vė trak­tuo­ja­ma kaip ei­li­nio skve­ro ko­mu­na­li­nio su­tvar­ky­mo at­ve­jis. Iš to ky­la daug ne­su­sip­ra­ti­mų ir dėl nu­ma­to­mo sta­ty­ti pa­mink­lo „Tau­tos lais­vei“", – ra­šo­ma iš­va­do­se ir re­ko­men­da­ci­jo­se mies­to val­džiai.

"Mies­tai kon­ku­ruo­ja tar­pu­sa­vy­je, to­dėl mes la­bai ati­džiai tu­rė­tu­me gal­vo­ti, ką mes da­ro­me, ką no­ri­me pa­siek­ti, kaip pri­trauk­ti tu­ris­tus, su­tvar­ky­ti sa­vo se­na­mies­tį, nes tai yra kul­tū­ri­nis gink­las", – sa­kė R. Stuo­pe­lie­nė.

Pa­siū­lė pro­fe­si­nę nuo­mo­nę

Praė­jus mė­ne­siui po rug­sė­jo 4 die­ną vy­ku­sios kon­fe­ren­ci­jos „Šiau­lių mies­to kul­tū­ri­nė tra­di­ci­ja. Tarp is­to­ri­jos ir gam­tos“, ar­chi­tek­tų or­ga­ni­za­ci­ja pa­tei­kė mies­to val­džiai api­bend­ri­ni­mus ir re­ko­men­da­ci­jas.

"La­bai nuo­šir­džiai pra­dė­jo­me kal­bė­tis su Sa­vi­val­dy­be ir lai­kas mums pa­siū­ly­ti, kaip mes ma­to­me išei­tį (...). Siū­lo­me sa­vo pro­fe­si­nę nuo­mo­nę, ku­ria mies­to val­džia ga­li pa­si­rem­ti ir teik­ti pa­grįs­tu­mą sa­vo spren­di­niams", – kal­bė­jo Pri­si­kė­li­mo aikš­tės ir jos priei­gų re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to au­to­rius Vy­te­nis Ru­do­kas.

Abu ar­chi­tek­tai pa­brė­žė, kad kon­fe­ren­ci­jų me­tu ne­bu­vo pa­neig­ta pir­mi­nė­je pro­jek­to idė­jo­je pa­siū­ly­ta ver­ti­ka­lios smai­lės idė­ja. Iš pa­teik­tų 13 pa­mink­lo siū­lo­mų va­rian­tų, 9 sie­ti­ni su ver­ti­ka­le.

Jei­gu sa­vi­val­dy­bė nu­spręs­tų iš nau­jo skelb­ti kon­kur­są pa­mink­lui, pro­ce­sas iš­si­tęs­tų lai­ke. Anot V. Ru­do­ko, toks kon­kur­sas ga­lė­tų įvyk­ti ne anks­čiau nei 2021 me­tų pa­va­sa­rį. Tik neaiš­ku, kuo jis baig­tų­si. Pri­si­kė­li­mo aikš­tės pro­jek­to au­to­rius no­rė­tų už­baig­ti sa­vo kū­ri­nį ir jam rei­kia 20-25 met­rų aukš­čio ver­ti­ka­laus ak­cen­to.

Sky­riaus pir­mi­nin­kė R. Stuo­pe­lie­nė ak­cen­ta­vo, kad Sa­vi­val­dy­bei pa­teik­to­se iš­va­do­se siū­lo­ma su­teik­ti ga­li­my­bę aikš­tės pro­jek­to au­to­riui V. Ru­do­kui, lai­mė­ju­siam Pri­si­kė­li­mo aikš­tės su­tvar­ky­mo idė­jos kon­kur­są 2015 me­tais ir pa­siū­liu­siam konk­re­čią obe­lis­ko idė­ją, kar­tu su bend­raau­to­riais da­ly­va­vu­siam ren­giant Pri­si­kė­li­mo aikš­tės de­ta­lų­jį pla­ną, už­baig­ti ar­chi­tek­tū­ri­nį aikš­tės an­samb­lį be pa­pil­do­mo kon­kur­so. Jei to­kios ga­li­my­bės ne­bū­tų, re­ko­men­duo­ja­ma skelb­ti me­ni­nį obe­lis­ko už­bai­gi­mo kon­kur­są konk­re­čio­je nu­ro­dy­to­je vie­to­je, nu­ro­dant konk­re­tų aukš­tį ir pa­na­šiai. LAS Šiau­lių sky­rius siū­lo vi­so­ke­rio­pą pa­gal­bą or­ga­ni­zuo­jant kon­kur­są.

Ne­ga­li­ma pirk­ti pi­giau­sio me­no

R. Stuo­pe­lie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad pa­pil­do­mo kon­kur­so obe­lis­kui ne­be­rei­kia, nes vi­si žings­niai ro­do, kad žmo­nių lū­kes­čiai – ver­ti­ka­lė. Ta­čiau to­liau jau ar­chi­tek­tas tu­rė­tų dirb­ti su skulp­to­riu­mi ir obe­lis­ką įpras­min­ti me­niš­kai.

"Tra­di­ci­ja, kad vie­šų­jų pir­ki­mų bū­du nu­pirk­ti pi­giau­sią pa­siū­ly­mą, me­ne ne­ga­lio­ja. Ne­ga­li nu­pirk­ti pi­giau­sio me­no kū­ri­nio. Tu­rė­tų bū­ti kal­ba apie pa­si­rin­ki­mą pa­ties ge­riau­sio", – pik­ti­no­si ar­chi­tek­tė.

Ji siū­lė pa­si­ti­kė­ti au­to­riu­mi ir leis­ti jam pa­baig­ti dar­bą.

"Aš ei­čiau dar to­liau. Sa­ky­čiau, kad au­to­rius tu­rė­tų pa­ts pa­si­rink­ti skulp­to­rių ir kar­tu pa­baig­ti dar­bą", – siū­lė pir­mi­nin­kė ir čia pat pa­ste­bė­jo, kad tai ga­li kirs­tis su vie­šų­jų pir­ki­mų rei­ka­la­vi­mais.

V. Ru­do­kas pa­skai­čia­vo, kad to­kiu at­ve­ju, pa­mink­las aikš­tė­je ga­lė­tų iš­kil­ti iki ki­tų me­tų Ka­lė­dų.

Ar­chi­tek­tė pri­mi­nė pui­kų to­kio bend­ro dar­bo re­zul­ta­tą – Sau­lės laik­ro­džio aikš­tę. "Ar­chi­tek­tai pa­si­rin­ko skulp­to­rių, su ku­riuo ra­do bend­rą kal­bą, ir šian­dien tu­ri­me ver­ty­bę".

"Tik­rų­jų mo­nu­men­ta­lis­tų skulp­to­rių, ku­rie tik­rai ge­ba ir ga­li tai pa­da­ry­ti, li­ko la­bai ne­daug. Jie jau yra sen­jo­rai. Kai su jais kal­bi, jie sa­ko: jo­kios biu­rok­ra­ti­jos, jo­kių kon­kur­sų. Duok už­duo­tį, aš pa­da­rau. Jie nei­na į kon­kur­sus", – ap­gai­les­ta­vo V. Ru­do­kas.

R. Stuo­pe­lie­nė sa­kė, kad apie ar­chi­tek­tų iš­va­das ir re­ko­men­da­ci­jas kal­bė­jo­si su mies­to val­džia, ta­čiau "Sa­vi­val­dy­bės va­dai da­bar tu­ri vi­so­kių rei­ka­lų". Ti­ki­si dar su­si­tik­ti ir pa­dis­ku­tuo­ti.

"Šiau­liai tu­ri šan­są bū­ti pir­mi, ku­rie komp­lek­siš­kai už­bai­gė aikš­tę su vi­sais rei­ka­lin­gais me­ni­niais ak­cen­tais.", – ti­ki­no R. Stuo­pe­lie­nė.

V. Ru­do­kas pa­ste­bė­jo, kad aikš­tė­je yra įreng­tas "plac­dar­mas", kur ant 8 pa­ky­lų tu­rė­tų at­si­ras­ti Šiau­lių is­to­ri­jos ak­cen­tai. Tad kū­rė­jai dar tu­rės, kur pa­dir­bė­ti.

Pas­ku­ti­nis žo­dis – Ta­ry­bos

Šiau­lių mies­to me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius aiš­ki­no, kad ar­chi­tek­tų pa­siū­ly­mai bus ver­ti­na­mi tiek ju­ri­diš­kai, tiek fi­nan­siš­kai. Pas­ku­ti­nį žo­dį tars mies­to Ta­ry­ba, ku­ri skirs lė­šas pa­mink­lo sta­ty­bai.

Komentarai

Hm    Tre, 2019-10-16 / 07:14
Dabar miestelyje tokia stadija, kad ką bepadarytų, viskas tiks. Tai yra kaip caras pasakys, taip ir bus, nes taryba sava.
Neteisybe    Tre, 2019-10-16 / 07:28
Ne visi Šiaulių architektai Sąjungos nariai. Tai nėra visų architektų nuomonė. Didelės liepos bulvare - gražu. Su valdžia koloboruojanti LAS pirmininke - negražu.
Ramus    Tre, 2019-10-16 / 07:55
Panašu kad siūloma nepaisyti įstatymų? Yra autorius, jis turi savo bičą skulptorių, o kur vieši pirkimai? Tokiu siūlomu keliu pradėti reiktų nuo kreipimosi į vyriausybę, kad būtų panaikinti kai kurie reikalavimai paslaugoms pirkti, ar kaip kitaip? Antraip Visockininkai bus apkaltinti, ko ir siekia liberalės Giedrės mamytė?
O    Tre, 2019-10-16 / 09:12
ar ne Rudoko raudų siena jau stovi? Kas toliau? Jau turėjom ir bliaunančią mergaitę.
dar kartą dėl medžių    Tre, 2019-10-16 / 09:45
Jeigu mes traktuojame šiuo metu aktualią Vilniaus gatvės dalį (ir kitas gatves centre) kaipo senamiestį, kuriame medžių neturėtų būti, kodėl projekte (projektuose) numatomas medžių atsodinimas??? Sveikus suaugusius medžius nušniojam, invalidus po 1600 pinigų už štuką pasodinam - ir jau "senamiestis"?
taigi    Tre, 2019-10-16 / 10:26
Praėjau - centras prie Gaidžio aptvertas - nė vieno dirbančio. Kiek stovės tokia mirties zona?
Vytautas    Tre, 2019-10-16 / 11:54
judam, atiduok V. Rudokui ir tegul užbaigia viską nuosekliai, pagal koncepciją, kaip numatė aikštės projekte. Pritariu 100 proc. architektų sąjungai ir V. Rudoko nuomonei.
ei    Tre, 2019-10-16 / 12:27
Elgoje pilna vamzdžių, net smailių ir už dyką :) O lapė dar niekieno? Ar parodys meras stuburą tame klausime?
miestietis    Tre, 2019-10-16 / 13:02
Dėl tos naujos scenos kai kurie užsikirto, kaip sena plokštelė- raudų siena, raudų siena... Ateis laikas ir patys suprasite, kokia jos paskirtis ir nauda bus, ir kiek buvote netoli matantys, o kai kas dar ir per jėgą ten ropšis, kad tik pasirodyti publikai. Dėl smailės aš būčiau kaip ir solidarus su architektų sąjungos atstovais, ir jei nebenorima laukti neapibrėžtą laiką, tai reikia pripažinti, kad geresnio varianto nėra, nes kiti pasiūlyti variantai tai daugiau darželinukų lygio- arba labai kryptingai angažuoti į konkretų laikotarpį arba per daug be krypties(angelai, balandžiai, gulbės).
pagal Rudoką    Tre, 2019-10-16 / 14:10
kai jis sako, kad geri meistrai nenori jokių oficialumų, konkursų ir pan., išeitų taip, kad pinigai tarp senjorų ir jo "vaikščiotų" juodi :)
Au ū ū    Tre, 2019-10-16 / 16:25
O ką galvoja vyriausioji miesto architektė ar architektūros vedėjas?
Kazimieras    Tre, 2019-10-16 / 17:28
pastatykit vamzdi nuknise is vilneus,gi jie sugebejo nuknisti Siauliu raj. aplinkelio pinigus .Nes kitaip pastatys savo kari,gi rusu nugriove
Rudoko negalima prileisti prie paminklo statymo    Tre, 2019-10-16 / 18:21
Rudoko negalima prileisti prie paminklo statymo - dar neaišku, ar pasiteisins jo aikštės patvarkymas su Raudų siena. Šis gudrutis jau spėjo pareikšti, kad jo suprojektuotos aikštės rekonstrukcijos sėkmė priklausys nuo .... pačių šiauliečių ! Suprask - aš čia nė prie ko. Pinigus už darbą gavau, o jūs žinokitės, jei kas nepatinka - patys kalti...
miestiečiui, t.y. rudokui    Tre, 2019-10-16 / 20:30
Vyteni, tai sakai, ateis laikas ir suprasime? O ką pasakytum namo gyventojams, kurie per tą raudų sieną saulės nebemato ir butus parduoda?
miestietis    Tre, 2019-10-16 / 21:21
Jo... šitas minusas dėl scenos yra, nu bet ką padarysi, ir jeigu vieni parduoda, tai vadinasi, kiti perka, galop išeina- lygu.
juokas juokais    Tre, 2019-10-16 / 23:18

In reply to by miestietis

Lygu būna, kai žolė užželia ir kai bangos nurimsta :) Bet pripažink, Vyteni, kad biški padurniavai su ta siena? Sakysi, kad gerai nors pats, ko gero dabar matai, jog perspaudei, siaurindamas Katedros vizualinį horizontą nuo Varpo gatvės? Ir atskirai paėmus - kaip objektas, jis ne kažką, o primenantis kalėjimo tvorą be spygliuotos vielos ar kinų sienos fragmentą, gal net Berlyno sienos ištrauką ar Kremliaus sieną su brežnevais :) Dėl vieno esi teisus - lips carai, nes visada jiems trūksta aukščio :) Būtum štolcą pastatęs ir ant jo liptų :)
juokas juokais    Tre, 2019-10-16 / 23:23
tiesa, jei statysi obeliską, padaryk sraigtinius laiptus ir ten tegul kabarojasi - galės spiegti savo "atsinaujinimą" :)
juokų juokui    Ket, 2019-10-17 / 07:53
Sutinku su Jūsų komentaru, dėl sienos , kad siaurina vizualinį horizontą. Obeliskas irgi, kaip sprendimas neįdomus, kiekvienas miestelis turi po obeliską, bažnytkaimis irgi. Šiauliai irgi turi, Sukilėlių kalnelyje, ir auksinį berniuką galima vadinti obelisku. Turistams pritraukti reikia kažko netradicinio, savito akcento, aišku, derantį prie aikštės vaizdo ( bent jau katedros, savivaldybės pastatų ). Nesu blekorių gerbėjas, tačiau pripažinkime, po Lapės pastatymo, ežero pakrantė pritraukia ir turistus ir miesto gyventojus, manyčiau , todėl, kad traukia "beprotiški" sprendimai, o ne tradiciniai visiems atsibodę.
Jo    Ket, 2019-10-17 / 08:00
Tik visiškai nupezę žmonės, architektas Gaudis, dailininkai Dali, Pikasas, inžinierius Eifelis ir dar eilė kitų, ne mažiau įdomių menininkų gali sukurti įdomų dalyką, kad visas pasaulis važiuotų pažiūrėti. Galvoju, kad miesto aikštės kūrėjas , architektas, per daug protingas ir racionalus, kad kurtų nestandartinius, novatoriškus dalykus. O, kai nieko naujo, tai ir niekam neįdomu.
Gintaras Misevičius    Ket, 2019-10-17 / 08:26
Aš siūlyčiau nestatyti jokių monumentų. Būnant užsienyje, labai imponuoja didžiulės vėliavos ant aukštų stiebų, todėl siūlyčiau miesto centre pastatyti tris aukštus stiebus, ant jų pakabinti tris vėliavas - Europos Sąjungos, Lietuvos ir Šiaulių. ir tikrai visi, tiek miesto gyventojai, tiek svečiai, ten eis pulkais fotografuotis.
Che che    Ket, 2019-10-17 / 08:55
Užsienyje prie kiekvieno viešbučio stovi vėliavos stovuose. Netgi ne trys, o visų svečių garbei rimtesnis iškelia jo šalies vėliavų. bet yra toks turistų tipas, labai didelis, iš rytų šalių, šiaurės, daug lietuvių, nusifotografuoja prie viešbučių vėliavų stovų, niekur nebevažiuoja , prageria visas 3-7 dienas viešbutyje su savo lašiniais ir šnapsu. Tai kokia nauda miestui iš tokio turisto ? Šiaulių miestui reikia ko nors dar įdomesnio nei Kryžių kalnas, gal pastatyti obeliską su įėjimu į katedros ar savivaldybės, kapinių požemius, o tuose požemiuose kokius kazino įrengti , galima visaip durniuoti, svarbu nenuobodžiai ir ne per kvailai, tik nestatyti obelikokius savivaldybėje
vizualinis horizontas, vizualinis horizontas ...    Ket, 2019-10-17 / 17:11
Katedros vizualinis horizontas nuo Varpo gatvės jau buvo sugadintas pastačius vyskupijos Kremlių - pastoracinį centrą.
Kur tai pamatyti?    Ket, 2019-10-17 / 17:13
*Siū­lo­ma leis­ti aikš­tės pro­jek­to au­to­riui Vy­te­niui Ru­do­kui pa­čiam rea­li­zuo­ti obe­lis­ko idė­ją.* Kokia ta idėja, kur projektas ?
Liudna    Tre, 2019-12-11 / 12:52
FONTANĄ , o ne kažkokias akmenines skulptūras statyti. Įnešti gyvasties į centrą. Ir taip jau viskas išcementuota

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.