Laisvės gynėjams – "be galiojimo laiko"

V. Sta­kė­nas spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­pra­šė Kul­tū­ros cent­ro dar­buo­to­jos Mo­ni­kos Pa­rau­gy­tės, kad nu­kirp­tų pirš­ti­nėms pirš­tų ga­liu­kus ir pa­de­monst­ra­vo, kaip jis mu­zi­kuos kon­cer­to me­tu.
Sau­sio 12-14 die­no­mis Šiau­liuo­se vyks Lais­vės gy­nė­jų die­nai skir­ti ren­gi­niai – ak­ci­jos, pa­ro­dos, o iš­skir­ti­niu ak­cen­tu taps pir­ma­die­nį vyk­sian­tis šven­ti­nis Lais­vės gy­nė­jų die­nos ren­gi­nys, ku­ria­me at­mi­ni­mo lau­žais bus pa­gerb­tos 1991 me­tų Sau­sio 13-osios so­vie­tų ag­re­si­jos au­kos. Vyks Vir­gio Sta­kė­no kon­cer­tas „Lai­ko ra­tas“.
Vi­ta­lio LE­BE­DŽIO nuo­tr.
V. Sta­kė­nas spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­pra­šė Kul­tū­ros cent­ro dar­buo­to­jos Mo­ni­kos Pa­rau­gy­tės, kad nu­kirp­tų pirš­ti­nėms pirš­tų ga­liu­kus ir pa­de­monst­ra­vo, kaip jis mu­zi­kuos kon­cer­to me­tu

At­mi­ni­mo ren­gi­niai ir ak­ci­jos

Šiau­liuo­se Lais­vės gy­nė­jų die­nai skir­ti ren­gi­niai pra­si­dės sau­sio 12 die­ną Rė­ky­vo­je. Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro kul­tū­ri­nių ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė Mo­ni­ka Pa­rau­gy­tė in­for­ma­vo, kad tą die­ną 17 va­lan­dą Šv. Juo­za­po dar­bi­nin­ko baž­ny­čio­je vyks šv. Mi­šios už Sau­sio 13-osios au­kas, o po jų, 18 va­lan­dą aikš­tė­je prie baž­ny­čios vyks at­mi­ni­mo ren­gi­nys „De­gan­čio lau­žo nak­ty“. Ren­gi­ny­je su­si­rin­ku­sie­ji ga­lės pa­si­mė­gau­ti mu­zi­ki­niais ir teat­ri­niais pa­si­ro­dy­mais, pa­si­vai­šin­ti ka­rei­viš­ka ko­še ir ar­ba­ta.

Tuo pa­čiu me­tu kon­cer­tų sa­lė­je „Sau­lė“ vyks Lais­vės gy­nė­jų die­nai skir­tas ne­mo­ka­mas kon­cer­tas, Ja­me pa­si­ro­dys Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis (ba­ri­to­nas), Ie­va Juo­za­pai­ty­tė (sop­ra­nas), Ig­nas Vaiš­no­ras (tri­mi­tas), Šiau­lių vals­ty­bi­nis ka­me­ri­nis cho­ras „Po­li­fo­ni­ja“, Šiau­lių pu­čia­mų­jų or­kest­ras ir ak­to­rė No­me­da Bė­čiū­tė.

Sau­sio 13-osios ry­tą, 8 va­lan­dą vi­suo­ti­nė­je ak­ci­jo­je „At­min­tis gy­va, nes liu­di­ja“ da­ly­vau­jan­čios mies­to mo­kyk­los, įstai­gos ir or­ga­ni­za­ci­jos lan­guo­se už­degs at­mi­ni­mo žva­ke­les, o tuo pa­čiu me­tu skve­re prie Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vyks moks­lei­vių pi­lie­ti­nė ak­ci­ja „Lais­vė“.

Mi­ni­mos die­nos kul­mi­na­ci­ja taps šven­ti­nis Lais­vės gy­nė­jų die­nos ren­gi­nys, vyk­sian­tis 17 va­lan­dą skve­re prie Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės. Šiau­lie­čiai bus nu­ste­bin­ti iš­skir­ti­niu kon­cer­tu „Lai­ko ra­tas“, ku­rį do­va­nos at­li­kė­jas Vir­gis Sta­kė­nas, su to­kia gau­sia pro­gra­ma Šiau­liuo­se prieš tai dai­na­vęs tik vie­ną kar­tą – prieš 20 me­tų. At­li­kė­jui pri­tars Šiau­lių uni­ver­si­te­to gim­na­zi­jos miš­rus cho­ras „PO­CO“, va­do­vau­ja­mas Ra­sos Stoš­ku­vie­nės. Aikš­tė­je lieps­nos at­mi­ni­mo lau­žai, o jau­ku­mo ren­gi­niui su­teiks Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų da­li­ja­ma ka­rei­viš­ka ko­šė ir ar­ba­ta.

Grą­žins sko­lą Šiau­liams

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vęs Vir­gis Sta­kė­nas sa­kė, kad jam šis kon­cer­tas is­to­ri­nis, nes mies­to aikš­tė­je vi­są kon­cer­tą at­liks pir­mą kar­tą. 1991 me­tais sau­sio 13-tą­ją jis sa­kė bu­vęs Vil­niu­je, to­dėl džiau­gia­si šį­met ga­lė­da­mas bū­ti Šiau­liuo­se ir ati­duo­ti sa­vo mies­tui sko­lą.

V. Sta­kė­nas pa­sa­ko­jo at­lik­siąs 9 dai­nas. Kon­cer­tą pra­dės mu­zi­ki­ne mal­da, o pa­baigs "Tra­kų pi­li­mi". At­li­kė­jas kvie­čia ak­ty­viai įsi­jung­ti jau­ni­mą ir dai­nuo­ti kar­tu. Ir ne dėl­to, kad šį ei­lė­raš­tį iš­mo­ko mo­kyk­lo­je, o to­dėl, kad pa­jus­tų šios dai­nos jė­gą. V. Sta­kė­nas ža­da ir links­mų dai­nų, kad žmo­nės pa­ju­dė­tų, pa­šok­tų.

"Mes ko­vo­jo­me, už tai, kad bū­tų ge­ra. Neuž­mirš­ti, kas įvy­ko, bet ir tai, kad mes ma­to­me atei­tį. Ir ga­lio­ji­mo lai­ko tam nė­ra", – sa­kė at­li­kė­jas.

Do­va­no­ta tau­ti­ne apy­ran­ke pa­si­puo­šęs V. Sta­kė­nas spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­pra­šė Mo­ni­kos Pa­rau­gy­tės, kad nu­kirp­tų pirš­ti­nėms pirš­tų ga­liu­kus ir pa­de­monst­ra­vo, kaip jis mu­zi­kuos kon­cer­to me­tu.