Koronavirusas nesitraukia, skelbiama gripo epidemija

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės di­rek­to­rius R. Ma­žei­ka in­for­ma­vo, kad pir­ma­die­nį bus spren­džia­ma dėl ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­sios šiau­lie­tės to­les­nės izo­lia­ci­jos jos na­muo­se.
Ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­sios šiau­lie­tės tre­čia­die­nį paim­to ty­ri­mo re­zul­ta­tai iš­lie­ka tei­gia­mi. Sie­kiant efek­ty­viau val­dy­ti si­tua­ci­ją, Šiau­liuo­se pa­skelb­ta gri­po epi­de­mi­ja.

Ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­sios šiau­lie­tės ty­ri­mai vis dar tei­gia­mi

Apie tai, kad ko­ro­na­vi­ru­sas ne­si­trau­kia nuo už­si­krė­tu­sios šiau­lie­tės, ket­vir­ta­die­nį, ga­vus ty­ri­mo at­sa­ky­mą, pra­ne­šė Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės di­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Ma­žei­ka.

Jis in­for­ma­vo, kad šiau­lie­tė jau­čia­si ge­rai, ji tie­siog šiuo me­tu yra vi­ru­so ne­šio­to­ja, to­dėl lie­ka izo­liuo­ta In­fek­ci­nių li­gų sky­riu­je. Pa­gal Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos re­ko­men­da­ci­jas ty­ri­mai tu­ri bū­ti at­lie­ka­mi kas 2–4 die­nas. Li­go­ni­nė ren­ka­si trum­piau­sią 2 die­nų ter­mi­ną. Mo­te­riai no­sia­ryk­lės glei­vi­nės te­pi­nė­lio ty­ri­mas bus at­lie­ka­mas penk­ta­die­nį, o esant tei­gia­mam re­zul­ta­tui, kar­to­ja­mas sek­ma­die­nį.

Bet ko­kiu at­ve­ju šiau­lie­tė iki pir­ma­die­nio die­nas leis li­go­ni­nė­je. Net ir esant nei­gia­mam mė­gi­nio re­zul­ta­tui, jis tu­ri bū­ti kar­to­ja­mas po 24 va­lan­dų.

"Mes ne tik izo­liuo­ja­me pa­cien­tę, bet ir ste­bi­me, kaip vi­ru­sas veiks jos or­ga­niz­mą. Džiau­gia­mės, kad jis yra ra­mus ir li­gos po­žy­mių ne­tu­ri. Ta­čiau nie­kas ne­ži­no, ka­da vi­ru­sas ga­li pra­dė­ti veik­ti ir ji ga­li su­si­rgti. Tam, kad eli­mi­nuo­ti ri­zi­kas, ji iš­lie­ka li­go­ni­nė­je", – sa­kė R. Ma­žei­ka.

Va­do­vas aiš­ki­no, kad kon­sul­ta­vo­si su in­fek­ci­nių li­gų eks­per­tais, ta­čiau nie­kas ne­ga­li pa­sa­ky­ti, kiek lai­ko vi­ru­sas iš­liks gy­vy­bin­gas mo­ters or­ga­niz­me. Tai pir­miau­siai pri­klau­so nuo žmo­gaus imu­ni­nės sis­te­mos. R. Ma­žei­ka ak­cen­ta­vo, kad mo­te­ris pra­džio­je tu­rė­jo li­gos po­žy­mių – ka­ta­ri­nius reiš­ki­nius.

R. Ma­žei­ka kal­bė­jo, kad po kon­sul­ta­ci­jų su in­fek­to­lo­gais, pir­ma­die­nį bus spren­džia­mas klau­si­mas dėl pa­cien­tės iš­lei­di­mo į na­mus su įpa­rei­go­ji­mu tęs­ti sa­vii­zo­lia­ci­ją na­muo­se iki vi­siš­ko vi­ru­so pa­si­ša­li­ni­mo. Ji me­di­kus įti­ki­no, kad tu­ri vi­sas są­ly­gas sa­ve izo­liuo­ti nuo ap­lin­kos na­muo­se. Li­go­ni­nės di­rek­to­rius pa­brė­žė, kad pa­cien­tė bu­vo la­bai at­sa­kin­ga nuo pat li­gos pra­džios, to­dėl ne­tu­ri pa­grin­do ja ne­pa­si­ti­kė­ti.

Anot va­do­vo, pa­cien­tę la­biau­siai ne­ra­mi­na ne­ži­nia, kiek tai ga­li tęs­tis. Ta­čiau iš­dės­čius jai bū­si­mų ty­ri­mų gra­fi­ką, ji jau ži­no, koks yra pla­nas, jai ra­miau. Mo­te­ris jau tu­ri kom­piu­te­rį, in­ter­ne­tą, me­di­kai pa­rū­pi­no kny­gą, kad jos lais­va­lai­kis bū­tų tu­ri­nin­ges­nis.

Per sa­vai­tę Res­pub­li­ki­nė Šiau­lių li­go­ni­nė iš­siun­tė apie 24 mė­gi­nius ty­ri­mams dėl ko­ro­na­vi­ru­so in­fek­ci­jos.

In­fek­ci­nių li­gų sky­riu­je gy­do­mi dar du pa­cien­tai – tė­vas ir duk­ra, grį­žę iš sli­di­nė­ji­mo Ita­li­jo­je. Jiems ko­ro­na­vi­ru­sas ne­nus­ta­ty­tas, ta­čiau su­si­rgo gri­pu.

Pas­kelb­ta gri­po epi­de­mi­ja

Ket­vir­ta­die­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo pa­skel­bė Šiau­liuo­se gri­po epi­de­mi­ją. Nors gri­po ir ūmi­nių vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų su­si­rgi­mo at­ve­jų pa­sta­ruo­ju me­tu ne­dau­gė­ja, gri­po epi­de­mi­jos lai­ko­tar­piu tai­ko­mos prie­mo­nės pa­si­tar­naus ko­ro­na­vi­ru­so (CO­VID-19) pli­ti­mo val­dy­mui.

Pas­kel­bus gri­po epi­de­mi­ją, kei­čia­si gy­ven­to­jų ap­tar­na­vi­mo tvar­ka svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se, esant rei­ka­lui, ga­li­ma ri­bo­ti švie­ti­mo įstai­gų veik­lą, tai­ky­ti ki­tas prie­mo­nes.

Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos įpa­rei­go­tos nu­ma­ty­ti pa­pil­do­mas me­di­kų bri­ga­das li­go­niams ap­tar­nau­ti na­muo­se, pa­si­rū­pin­ti trans­por­tu ir as­mens ap­sau­gos prie­mo­nė­mis. Esant rei­ka­lui, įstai­gos dar­bą tu­rės or­ga­ni­zuo­ti sa­vait­ga­liais, šven­čių die­no­mis, pa­gal ga­li­my­bes pail­gin­ti dar­bo va­lan­das. Ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mai gri­po ir per­ša­li­mo li­gos simp­to­mais be­si­skun­džian­tiems pa­cien­tams ga­li bū­ti iš­duo­da­mi nuo­to­li­niu bū­du, šiems pa­cien­tams ne­rei­kia vyk­ti pas šei­mos gy­dy­to­jus.

Švie­ti­mo įstai­go­se pri­va­lo­ma re­gu­lia­riai vė­din­ti pa­tal­pas, kuo daž­niau jas va­ly­ti drėg­nu bū­du, rei­ka­lui esant, nau­do­ti de­zin­fek­ci­nes me­džia­gas. Vai­kus ap­tar­nau­jan­čiam per­so­na­lui ne­lei­džia­ma dirb­ti tu­rint per­ša­li­mo li­gos simp­to­mų, o vai­kai su per­ša­li­mo simp­to­mais ne­prii­ma­mi į švie­ti­mo įstai­gas.

Mo­kyk­lo­se ga­li bū­ti nu­trau­kia­mi už­siė­mi­mai, jei ko­lek­ty­ve ser­ga ir pa­mo­kų ne­lan­ko dau­giau nei 20 pro­cen­tų vai­kų. Esant rei­ka­lui, ga­li bū­ti už­da­ro­mos ir ug­dy­mo įstai­gos. To­kiu at­ve­ju tė­vams, ku­rie ne­tu­ri su kuo pa­lik­ti vai­kų, ga­li bū­ti iš­duo­da­mi ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mai.

Mies­te ne­pla­nuo­ja­mi nau­ji ma­si­niai ren­gi­niai, neiš­duo­ti lei­di­mai nau­jiems ren­gi­niams reng­ti.