Koronavirusas nesitraukia, skelbiama gripo epidemija

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės di­rek­to­rius R. Ma­žei­ka in­for­ma­vo, kad pir­ma­die­nį bus spren­džia­ma dėl ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­sios šiau­lie­tės to­les­nės izo­lia­ci­jos jos na­muo­se.
Ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­sios šiau­lie­tės tre­čia­die­nį paim­to ty­ri­mo re­zul­ta­tai iš­lie­ka tei­gia­mi. Sie­kiant efek­ty­viau val­dy­ti si­tua­ci­ją, Šiau­liuo­se pa­skelb­ta gri­po epi­de­mi­ja.

Ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­sios šiau­lie­tės ty­ri­mai vis dar tei­gia­mi

Apie tai, kad ko­ro­na­vi­ru­sas ne­si­trau­kia nuo už­si­krė­tu­sios šiau­lie­tės, ket­vir­ta­die­nį, ga­vus ty­ri­mo at­sa­ky­mą, pra­ne­šė Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės di­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Ma­žei­ka.

Jis in­for­ma­vo, kad šiau­lie­tė jau­čia­si ge­rai, ji tie­siog šiuo me­tu yra vi­ru­so ne­šio­to­ja, to­dėl lie­ka izo­liuo­ta In­fek­ci­nių li­gų sky­riu­je. Pa­gal Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos re­ko­men­da­ci­jas ty­ri­mai tu­ri bū­ti at­lie­ka­mi kas 2–4 die­nas. Li­go­ni­nė ren­ka­si trum­piau­sią 2 die­nų ter­mi­ną. Mo­te­riai no­sia­ryk­lės glei­vi­nės te­pi­nė­lio ty­ri­mas bus at­lie­ka­mas penk­ta­die­nį, o esant tei­gia­mam re­zul­ta­tui, kar­to­ja­mas sek­ma­die­nį.

Bet ko­kiu at­ve­ju šiau­lie­tė iki pir­ma­die­nio die­nas leis li­go­ni­nė­je. Net ir esant nei­gia­mam mė­gi­nio re­zul­ta­tui, jis tu­ri bū­ti kar­to­ja­mas po 24 va­lan­dų.

"Mes ne tik izo­liuo­ja­me pa­cien­tę, bet ir ste­bi­me, kaip vi­ru­sas veiks jos or­ga­niz­mą. Džiau­gia­mės, kad jis yra ra­mus ir li­gos po­žy­mių ne­tu­ri. Ta­čiau nie­kas ne­ži­no, ka­da vi­ru­sas ga­li pra­dė­ti veik­ti ir ji ga­li su­si­rgti. Tam, kad eli­mi­nuo­ti ri­zi­kas, ji iš­lie­ka li­go­ni­nė­je", – sa­kė R. Ma­žei­ka.

Va­do­vas aiš­ki­no, kad kon­sul­ta­vo­si su in­fek­ci­nių li­gų eks­per­tais, ta­čiau nie­kas ne­ga­li pa­sa­ky­ti, kiek lai­ko vi­ru­sas iš­liks gy­vy­bin­gas mo­ters or­ga­niz­me. Tai pir­miau­siai pri­klau­so nuo žmo­gaus imu­ni­nės sis­te­mos. R. Ma­žei­ka ak­cen­ta­vo, kad mo­te­ris pra­džio­je tu­rė­jo li­gos po­žy­mių – ka­ta­ri­nius reiš­ki­nius.

R. Ma­žei­ka kal­bė­jo, kad po kon­sul­ta­ci­jų su in­fek­to­lo­gais, pir­ma­die­nį bus spren­džia­mas klau­si­mas dėl pa­cien­tės iš­lei­di­mo į na­mus su įpa­rei­go­ji­mu tęs­ti sa­vii­zo­lia­ci­ją na­muo­se iki vi­siš­ko vi­ru­so pa­si­ša­li­ni­mo. Ji me­di­kus įti­ki­no, kad tu­ri vi­sas są­ly­gas sa­ve izo­liuo­ti nuo ap­lin­kos na­muo­se. Li­go­ni­nės di­rek­to­rius pa­brė­žė, kad pa­cien­tė bu­vo la­bai at­sa­kin­ga nuo pat li­gos pra­džios, to­dėl ne­tu­ri pa­grin­do ja ne­pa­si­ti­kė­ti.

Anot va­do­vo, pa­cien­tę la­biau­siai ne­ra­mi­na ne­ži­nia, kiek tai ga­li tęs­tis. Ta­čiau iš­dės­čius jai bū­si­mų ty­ri­mų gra­fi­ką, ji jau ži­no, koks yra pla­nas, jai ra­miau. Mo­te­ris jau tu­ri kom­piu­te­rį, in­ter­ne­tą, me­di­kai pa­rū­pi­no kny­gą, kad jos lais­va­lai­kis bū­tų tu­ri­nin­ges­nis.

Per sa­vai­tę Res­pub­li­ki­nė Šiau­lių li­go­ni­nė iš­siun­tė apie 24 mė­gi­nius ty­ri­mams dėl ko­ro­na­vi­ru­so in­fek­ci­jos.

In­fek­ci­nių li­gų sky­riu­je gy­do­mi dar du pa­cien­tai – tė­vas ir duk­ra, grį­žę iš sli­di­nė­ji­mo Ita­li­jo­je. Jiems ko­ro­na­vi­ru­sas ne­nus­ta­ty­tas, ta­čiau su­si­rgo gri­pu.

Pas­kelb­ta gri­po epi­de­mi­ja

Ket­vir­ta­die­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo pa­skel­bė Šiau­liuo­se gri­po epi­de­mi­ją. Nors gri­po ir ūmi­nių vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų su­si­rgi­mo at­ve­jų pa­sta­ruo­ju me­tu ne­dau­gė­ja, gri­po epi­de­mi­jos lai­ko­tar­piu tai­ko­mos prie­mo­nės pa­si­tar­naus ko­ro­na­vi­ru­so (CO­VID-19) pli­ti­mo val­dy­mui.

Pas­kel­bus gri­po epi­de­mi­ją, kei­čia­si gy­ven­to­jų ap­tar­na­vi­mo tvar­ka svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se, esant rei­ka­lui, ga­li­ma ri­bo­ti švie­ti­mo įstai­gų veik­lą, tai­ky­ti ki­tas prie­mo­nes.

Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos įpa­rei­go­tos nu­ma­ty­ti pa­pil­do­mas me­di­kų bri­ga­das li­go­niams ap­tar­nau­ti na­muo­se, pa­si­rū­pin­ti trans­por­tu ir as­mens ap­sau­gos prie­mo­nė­mis. Esant rei­ka­lui, įstai­gos dar­bą tu­rės or­ga­ni­zuo­ti sa­vait­ga­liais, šven­čių die­no­mis, pa­gal ga­li­my­bes pail­gin­ti dar­bo va­lan­das. Ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mai gri­po ir per­ša­li­mo li­gos simp­to­mais be­si­skun­džian­tiems pa­cien­tams ga­li bū­ti iš­duo­da­mi nuo­to­li­niu bū­du, šiems pa­cien­tams ne­rei­kia vyk­ti pas šei­mos gy­dy­to­jus.

Švie­ti­mo įstai­go­se pri­va­lo­ma re­gu­lia­riai vė­din­ti pa­tal­pas, kuo daž­niau jas va­ly­ti drėg­nu bū­du, rei­ka­lui esant, nau­do­ti de­zin­fek­ci­nes me­džia­gas. Vai­kus ap­tar­nau­jan­čiam per­so­na­lui ne­lei­džia­ma dirb­ti tu­rint per­ša­li­mo li­gos simp­to­mų, o vai­kai su per­ša­li­mo simp­to­mais ne­prii­ma­mi į švie­ti­mo įstai­gas.

Mo­kyk­lo­se ga­li bū­ti nu­trau­kia­mi už­siė­mi­mai, jei ko­lek­ty­ve ser­ga ir pa­mo­kų ne­lan­ko dau­giau nei 20 pro­cen­tų vai­kų. Esant rei­ka­lui, ga­li bū­ti už­da­ro­mos ir ug­dy­mo įstai­gos. To­kiu at­ve­ju tė­vams, ku­rie ne­tu­ri su kuo pa­lik­ti vai­kų, ga­li bū­ti iš­duo­da­mi ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mai.

Mies­te ne­pla­nuo­ja­mi nau­ji ma­si­niai ren­gi­niai, neiš­duo­ti lei­di­mai nau­jiems ren­gi­niams reng­ti.

Komentarai

Emilija     Šeš, 2020-03-07 / 08:55
Dvimečiui pasakiau, kad yra viena nosis. Jis papurtė galvą ir parodė į dvi šnerves. Į tą patį dalyką galima žiūrėti kaip į vieną ir kaip į n sudedamųjų dalių. Kai ką nors padarai blogai, to niekaip negali atkeisti. Mes įkvėpiame begalybę ir iškvėpiame begalybę. Taigi turime būti dėkingi už tai kas vyksta.
Emilija     Sek, 2020-03-08 / 10:23
Kodėl nuo viruso taip vargsta Italija? Turbūt dėl Popiežiaus agresyvios reakcijos į moterį ir nesugebėjimo iš karto tinkamai pasielgti. Po to Popiežius turėjo atsistatydinti. Jei neturi tikėjimo, tai neturi ir meilės. Meilė yra tikėjimo išraiška. Julija Stoliarenko, kovoje pagal taisykles, perkirto kitai kovotojai veidą, galiausiai varžovę nugalėjo, nugalėjusi atsiprašė bei padėkojo atsiklaupdama prieš nugalėtą varžovę, abi nuoširdžiai apsikabino. Ši brutualiai atrodanti kova buvo ne smurtas, kuriam negaliotų jokie pateisinimai.
Emilija     Sek, 2020-03-08 / 15:35
Aha, būt gerai: tur šiaudus – neėd, tur kojas – neina, tur plunksnas – nelek, dūšią tur, tik ne visados? – Lova
jonas    Pir, 2020-03-09 / 12:54
Cia is interneto, kam idomu paguglintikite. Stai ka raso "SINTETINIŲ GENŲ, KURIŲ PERKĖLIMO RŪŠYS UŽTIKRINAMASIS Nors natūralius genetinius parazitus, virusus ir bakterijas riboja rūšių kliūtys, sintetinės biologijos inžinierių sukurta „dirbtinės genetikos audra“, kuria siekiama sunaikinti žalios naftos ir dujų srautus, patenkančius į Meksikos įlanką, iš tikrųjų yra skirta įveikti rūšių barjerus. [Dėl šios „audros“] buvo sukurti nauji, precedento neturintys virusiniai ir bakteriniai patogeniniai mikroorganizmai. Ši [audra] yra tiesiogiai atsakinga už virusinių ir bakterinių ligų, atsparių vaistams ir antibiotikams, plitimą Meksikos įlankoje. Šiai pražūtingai nelaimei suteikiau Meksikos įlankos mėlynojo maro vardą." Dekokite JAV

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.