Ka­ran­ti­nas. Šiau­liai su­sto­jo

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Gy­ven­to­jų nie­kas ne­priims, do­ku­men­tams pa­lik­ti – dė­žė prie prii­ma­mo­jo du­rų.
Šiau­liuo­se, kaip ir vi­so­je ša­ly­je, nuo pir­ma­die­nio so­cia­li­nis gy­ve­ni­mas ma­ži­na spar­čiai lė­tė­ja – dėl ko­ro­na­vi­ru­so in­fek­ci­jos grės­mės įsi­ga­lio­jo Lie­tu­vos vy­riau­sy­bės pa­skelb­tas ka­ran­ti­nas. Tuš­tė­jan­čio mies­to gat­vės ro­do, kad gy­ven­to­jai pai­so drau­di­mų bei re­ko­men­da­ci­jų ir vis la­biau už­si­da­ro na­muo­se. Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je spau­dos kon­fe­ren­ci­ja dar įvy­ko. Ka­dan­gi me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas jau dir­bo nuo­to­li­niu bū­du, in­for­ma­ci­ją šiau­lie­čiams pa­tei­kė vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis.
Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis ir me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius tu­rė­jo in­for­ma­ci­jos šiau­lie­čiams.

Dar­že­liai priims me­di­kų ir pa­rei­gū­nų vai­kus

Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis pra­ne­šė, kad nuo pir­ma­die­nio mies­te ne­dir­ba nei dar­že­liai, nei mo­kyk­los. Vis tik vie­na iš­ly­ga tai­ko­ma. Di­rek­to­riaus įsa­ky­mu nu­ma­ty­ta, kad į dar­že­lius bus prii­ma­mi vai­kai šei­mų, ku­rio­se tė­vai dir­ba me­di­kais, sta­tu­ti­niais pa­rei­gū­nais – po­li­ci­nin­kais, ka­riais.

Žmo­nių ge­ro­vės ir ug­dy­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė As­ta Le­saus­kie­nė in­for­ma­vo, kad su­da­ry­tas 68 vai­kų są­ra­šas. Jie eis į įpras­tus sau dar­že­lius, kad ne­bū­tų su­telk­ti į vie­ną vie­tą. Ta­čiau pir­ma­die­nį į 5 dar­že­lius bu­vo at­ves­ti tik 8 vai­kai.

„Jei nė­ra kaip iš­spręs­ti ma­žų vai­kų klau­si­mo, esa­me pa­si­ren­gę pa­dė­ti, kad me­di­kai ga­lė­tų atei­ti į dar­bus ir at­lik­ti ypa­tin­gai svar­bią funk­ci­ją“, – sa­kė Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas.

Nu­ro­dy­mai moks­lei­viams

Per 14 tūks­tan­čių moks­lei­vių pra­si­dė­jo ne­pla­nuo­tos ato­sto­gos. A. Bar­tu­lis pa­svars­tė, kad gal ne vi­si su­pran­ta, kas tas ka­ran­ti­nas, to­dėl Ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­ruo­šė moks­lei­viams su­pran­ta­ma kal­ba, ko jie tu­ri veng­ti ir kaip elg­tis. Tė­ve­lių pra­šo­ma sau­go­ti sa­vo vai­kus.

„Jei mes pa­ra­šė­me, kad ne­ga­li­ma ei­ti pas drau­gus, rink­tis ki­to­se pa­tal­po­se, at­kreip­da­mi dė­me­sį, kad bet koks su­si­bū­ri­mas yra ri­zi­ka, tuo pa­čiu pa­ra­šė­me, kas yra ga­li­ma. Rei­kia da­ry­ti, ką pui­kiai mo­ka­te ir ką ga­li­ma sau­giai da­ry­ti“, – kal­bė­jo A. Bar­tu­lis.

Jis sa­kė su­pran­tąs, kad dvi sa­vai­tes iš­lai­ky­ti moks­lei­vius na­muo­se be fi­zi­nio krū­vio sun­ku. Jei in­di­vi­dua­liai išeis pa­da­ry­ti mankš­tą, dvi­ra­čiu pa­si­va­ži­nė­ti, ta­čiau vie­nas pa­ts, be gru­pės, ma­no­ma, kad di­de­lės ri­zi­kos ne­bus.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ak­cen­ta­vo, kad moks­lei­viams drau­džia­mas lan­ky­ma­sis už­da­ro­se erd­vė­se, par­duo­tu­vė­se.

„No­ri­me tė­ve­lių pa­pra­šy­ti – ne moks­lei­viai tu­ri ei­ti į par­duo­tu­ves. Ši­tą pa­rei­gą pri­siim­ki­te pa­tys, sau­go­da­mi vai­kus“, – griež­tai dės­tė A. Bar­tu­lis.

Prie­šin­gai įpras­ti­nei lo­gi­kai Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai at­krei­pia dė­me­sį, kad moks­lei­viams ne­ga­li­ma nau­do­tis vie­šuo­ju trans­por­tu ir tak­si. Vyk­da­mi į dar­bą da­lis žmo­nių nau­do­sis vi­suo­me­ni­niu trans­por­tu, bet moks­lei­viams pri­myg­ti­nai pa­ta­ria­ma to ne­da­ry­ti.

„Vi­siems dar­buo­to­jams sa­ko­me, nu­vy­ki­te in­di­vi­dua­liu sa­vo trans­por­tu ir taip iš­veng­si­te di­džiu­lio ma­si­nio kon­tak­to“, – pa­ta­ria A. Bar­tu­lis.

Taip pat pri­me­na­ma, kad vai­kai ne­tu­ri lan­ky­ti se­ne­lių ir ser­gan­čių žmo­nių. Vai­kai yra ma­žes­nės ri­zi­kos gru­pė­je, jie re­čiau ser­ga ir leng­viau per­ser­ga, ta­čiau jų se­ne­lių imu­ni­te­tas silp­nes­nis ir grės­me su­si­rgti di­des­nė.

Ką moks­lei­viams veik­ti? Ga­li­ma skai­ty­ti kny­gas, mo­ky­tis da­ly­kų vir­tua­liu bū­du. Tai siū­lo te­le­vi­zi­jos ka­na­lai, bib­lio­te­kos, ga­li­ma pa­si­nau­do­ti pa­siū­ly­mais. Mo­ki­niams ak­cen­tuo­ja­mas nuo­la­ti­nis hi­gie­nos prie­mo­nių nau­do­ji­mas ir sau­gaus ne ma­žes­nio nei met­ro at­stu­mo nuo ki­tų žmo­nių lai­ky­ma­sis.

„Ši­tų 14 tūks­tan­čių mū­sų šiau­lie­čių gy­ve­ni­mas mums yra la­bai svar­bus ir ne­no­ri­me, kad kil­tų grės­mė jų svei­ka­tai. Mes kont­ro­liuo­si­me, kaip lai­ko­ma­si Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo“, – ti­ki­no Ad­mi­nist­ra­ci­jos gal­va.

1

Prie­kaiš­tai vers­lui dėl tuš­čių len­ty­nų

A. Bar­tu­lis tu­rė­jo prie­kaiš­tų vers­lui.

„No­ri­me at­kreip­ti vers­lo dė­me­sį, kad ne­pra­si­dė­tų gud­ra­vi­mas, jog pri­si­den­giant mais­to ga­my­ba iš­si­ne­ši­mui, ne­bū­tų ati­da­ro­mos ka­vi­nės, res­to­ra­nai, nak­ti­niai klu­bai. Tu­ri­me koor­di­na­ci­nį cent­rą, ku­ris tu­ri mo­bi­lią ko­man­dą, ir jis pra­dės da­ry­ti rei­dą vi­sa­me mies­te bei tik­rin­ti, kaip įgy­ven­di­na­mos Vy­riau­sy­bės nuo­sta­tos to­se sri­ty­se, kur vers­las yra drau­džia­mas“, – per­spė­jo va­do­vas.

Jis taip pat krei­pė­si į maž­me­ni­nės pre­ky­bos ir vais­ti­nių vers­lo at­sto­vus, pra­šy­da­mas pa­si­rū­pin­ti, kad pre­kių po­rei­kis bū­tų pa­ten­kin­tas.

„No­ri­me pa­pra­šy­ti, kad tą svar­bią mies­to gy­ve­ni­mui mi­si­ją jie at­lik­tų pil­nai ap­si­rū­pi­nę fi­nan­si­niais ir žmo­giš­kai­siais iš­tek­liais, nes ma­to­me, kad sa­vait­ga­lis ne­bu­vo sėk­min­gas. At­si­ra­do tuš­čios len­ty­nos. Su­si­da­rė pa­grin­das at­si­ras­ti pa­ni­kai, kad ne­va pra­si­dė­jo ne­val­do­mi pro­ce­sai, pre­kių tie­ki­mas su­tri­ko, ga­my­ba su­tri­ko. Pra­šo­me vers­li­nin­kų, kad sa­vo pa­rei­gą at­lik­tų są­ži­nin­gai, mak­si­ma­liai tai­kant hi­gie­nos ir ap­sau­gos prie­mo­nes“, – kal­bė­jo A. Bar­tu­lis.

Kreip­da­ma­sis į šiau­lie­čius, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, ak­cen­ta­vo, kad pa­grin­di­nė ka­ran­ti­no min­tis ir yra su­var­žy­ti, mi­ni­mi­zuo­ti žmo­nių ju­dė­ji­mą. Anot di­rek­to­riaus, mies­to sėk­mė bus ta, jei mes kiek­vie­nas iš mies­tie­čių vengs as­me­ni­nių kon­tak­tų su ki­tais žmo­nė­mis. Žmo­nės da­ro vi­siš­kai tei­sin­gai, jei atė­ję į par­duo­tu­vę žmo­nės nu­si­per­ka pro­duk­tų vi­sai sa­vai­tei ir vi­są tą lai­ką į par­duo­tu­vę ne­bei­na. Tai yra tei­sin­gas spren­di­mas, ir Sa­vi­val­dy­bė ska­ti­na tai da­ry­ti.

„Ta­čiau vers­li­nin­kai tu­ri už­tik­rin­ti, kad jei žmo­gus vie­to­je tri­jų atė­ji­mų ap­si­ri­bo­ja vie­nu, tu­ri bū­ti pa­si­ruo­šę pre­kių at­sar­gas pa­pil­dy­ti. Jei vi­si dirbs su­telk­tai ir vyk­dys sa­vo pa­rei­gas, jo­kios pa­ni­kos ne­bus“, – sa­kė A. Bar­tu­lis.

Sa­vii­zo­lia­ci­jai – Sa­vi­val­dy­bės pa­tal­pos

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė per­sior­ga­ni­zuo­ja į nuo­to­li­nį dar­bą. Jau praė­ju­sią sa­vai­tę per 30 dar­buo­to­jų dir­bo nuo­to­li­niu bū­du. Va­kar ra­šė pra­šy­mus ir per 2 die­nas pra­dės dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du dar di­des­nis bū­rys. Di­rek­to­rius ža­da, kad jų dar­bas bus ko­ky­biš­kas, gal tik na­šu­mas bus men­kes­nis, ta­čiau sa­vo funk­ci­jas at­liks ir gy­ven­to­jai bus ap­tar­nau­ja­mi.

Prii­ma­ma­sis, Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius, dvi se­niū­ni­jos, So­cia­li­nių iš­mo­kų ir kom­pen­sa­ci­jų sky­rius dir­ba už­da­ru re­ži­mu, su­da­ry­da­mi są­ly­gas tiems, kas ne­tu­ri ga­li­my­bės nau­do­tis elekt­ro­ni­niu bū­du, įdė­ti sa­vo pra­šy­mą į dė­žu­tę prie du­rų. Taip, anot va­do­vo, sie­kia­ma, kad dar­buo­to­jai iš­veng­tų ypa­tin­gos ri­zi­kos – tie­sio­gi­nio kon­tak­to su gy­ven­to­jais.

Sa­vi­val­dy­bė taip pat tu­ri su­da­ry­ti są­ly­gas sa­vii­zo­lia­ci­jai tiems, ku­rie ne­tu­ri to­kių ga­li­my­bių pa­da­ry­ti pa­tys. A. Bar­tu­lis in­for­ma­vo, kad pa­tal­pos ren­gia­mos tri­jų ti­pų klien­tams.

Jei at­si­tik­tų taip, kad li­go­ni­nė­se ne­be­tilps be­si­gy­dan­tys li­go­niai, leng­ves­ne li­gos for­ma ser­gan­tys pa­cien­tai ga­lės tęs­ti gy­dy­mą­si na­muo­se. Tam Sa­vi­val­dy­bė pa­rengs ke­tu­ris so­cia­li­nius būs­tus, kad to­kie žmo­nės ga­lė­tų pa­baig­ti gy­dy­mą izo­liuo­ti nuo sa­vo šei­mos na­rių.

Jei li­go­nis gy­ve­na su šei­ma ma­ža­me bu­te, jis bus nu­kreip­tas gy­dy­tis na­muo­se, o svei­ki šei­mos na­riai iš­kel­ti iš na­mų. Tam Sa­vi­val­dy­bė jau pa­ruo­šė Sa­na­to­ri­nės pro­gim­na­zi­jos bend­ra­bu­tį.

Tu­riz­mo cent­ro ir Lo­go­pe­di­nės mo­kyk­los pa­tal­pos bus pa­reng­tos tiems, ku­rie ga­li­mai yra svei­ki, ta­čiau tu­ri pa­rei­gą izo­liuo­ti sa­ve 14 die­nų, ta­čiau ne­tu­ri to­kių ga­li­my­bių sa­vo na­muo­se.

Jei sa­vii­zo­lioa­ci­jos me­tu šei­mos na­riai ne­ga­li ap­rū­pin­ti mais­tu, So­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ras yra pa­si­ren­gęs to­kias pa­slau­gas teik­ti.

Me­ras jau dir­ba nuo­to­li­niu bū­du

Sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius in­for­ma­vo, kad šią sa­vai­tę tu­rė­ję vyk­ti Ta­ry­bos ko­mi­te­tų po­sė­džiai, nu­ke­lia­mi. Jis kal­bė­jo, kad Vy­riau­sy­bė tei­kia Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo pa­tai­sas, nu­ma­tan­čias Ta­ry­bos dar­bą nuo­to­li­niu bū­du. Sa­vi­val­dy­bė­je to­kiam sce­na­ri­jui ren­gia­ma­si tech­niš­kai. Ta­ry­ba tu­rė­tų po­sė­džiau­ti ba­lan­džio 2 die­ną.

„Kai ku­riuos spren­di­mus ga­lė­tų keis­ti tik pa­ti Ta­ry­ba. Pa­vyz­džiui, svars­to­me ga­li­my­bę at­leis­ti tė­vus nuo abo­nen­ti­nio mo­kes­čio dar­že­ly­je tuo lai­ko­tar­piu, kai ne­ga­li ves­ti vai­kų“, – sa­kė vi­ce­me­ras.

Keb­lu­mų Ta­ry­bos dar­bui ke­lia tai, kad da­lis po­li­ti­kų ne­tu­ri elekt­ro­ni­nio pa­ra­šo, nė­ra ga­li­my­bių jų in­den­ti­fi­kuo­ti.

D. Griš­ke­vi­čius ti­ki­no, kad Sa­vi­val­dy­bė yra bu­dė­ji­mo re­ži­me, ne­bus taip, kad nie­kas ne­ga­lės pri­si­bels­ti.

Jis pra­šė žmo­nių ne­pul­ti be rei­ka­lo skam­bin­ti pa­skelb­tais te­le­fo­nais, nes žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių re­sur­sai yra ri­bo­ti.

„Sa­vi­val­dy­bės bu­tai pa­reng­ti ne tiems at­ve­jams, kai aš gal pa­siim­siu ato­sto­gas nuo šei­mos po­rai sa­vai­čių, nes gal tu­rė­jau ko­kių kon­tak­tų“, – per­spė­jo vi­ce­me­ras.

Jis pa­tvir­ti­no, kad mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas jau dir­ba nuo­to­li­niu bū­du, jo Sa­vi­val­dy­bė­je nė­ra. Sa­kė, kad atei­ty­je gal­būt va­do­vai kei­sis. Ta­čiau Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis ža­dė­jo dirb­ti Sa­vi­val­dy­bė­je, nes tu­ri pa­ra­šo tei­sę, val­do fi­nan­sus, vyk­do ki­tas svar­bias funk­ci­jas.

Ki­lo įvai­rių klau­si­mų

Pa­si­tei­ra­vus, kaip bus kont­ro­liuo­ja­mi į Šiau­lius su­grįž­tan­tys to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­jai – ki­tų ša­lių pi­lie­čiai, kol iš­vyks į sa­vo ša­lis, A. Bar­tu­lis paaiš­ki­no: „Jie yra vi­suo­me­nės gru­pė­je, ku­riems ga­lio­ja nu­ma­ty­ti rei­ka­la­vi­mai. Spe­cia­lių prie­mo­nių ne­nu­ma­to­me, nes jų dar­bo re­ži­mą re­gu­liuo­ja ne sa­vi­val­dy­bės tei­sės ak­tai. Jie tu­ri ga­li­my­bę kreip­tis į me­di­kus, ir elg­tis taip, kaip ir li­ku­si mū­sų vi­suo­me­nė“.

Žmo­nių ge­ro­vės ir ug­dy­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė pa­tvir­ti­no, kad mo­kyk­lo­se ren­gia­ma­si nuo­to­li­niam ug­dy­mui, jei ka­ran­ti­nas už­si­tęs­tų.

„Tu­ri­me tris mo­kyk­las – „San­do­ros“ pro­gim­na­zi­ją, S. Dau­kan­to gim­na­zi­ją ir „Sau­lė­te­kio gim­na­zi­ja“ – ku­rios jau anks­čiau vyk­dė mo­ky­mo pro­ce­są nuo­to­li­niu bū­du. Tu­rė­jo­me pa­si­kal­bė­ji­mą, kad jie kei­sis pa­tir­ti­mi su ki­to­mis mo­kyk­lo­mis“, – sa­kė A. Le­saus­kie­nė.

Dėl ne­mo­ka­mo mo­ki­nių mai­ti­ni­mo spren­di­mai dar taip pat ne­priim­ti. De­par­ta­men­to va­do­vė ža­dė­jo dar pa­sia­na­li­zuo­ti, ko­kios tai šei­mos ir su­gal­vo­ti va­rian­tus. Gal da­lins sau­są da­vi­nį.

Komentarai

miestietis    Ant, 2020-03-17 / 13:14
Mūsų meras ir anksčiau dalį laiko dirbo nuotoliniu būdu, tad pasikeitimai nedideli, dabar reikia ir kitiems perimti tą stilių.
Algimantas    Ant, 2020-03-17 / 13:18
A.Visockas savo fanatikų, kai kurių laikraščių dar prieš kelias dienas buvo liaupsinamas už savo žodžius, kad nebijo koronaviruso ("tai - lyg gripas"), už savo tai įrodančius veiksmus (demonstratyvus masinių renginių lankymas). Dabar šimtatūkstantinio miesto meras pirmą karantino diena miestui "vadovauja" nuotoliniu būdu (ko gero, vienintelis iš visų merų). Pažįstami "drąsuoliai". Būtų juokinga, jeigu nebūtų liūdna, pikta ir pavojinga.
Meras    Ant, 2020-03-17 / 20:30

In reply to by Algimantas

Sveiki. Noriu priminti, jog šiuo metu neturime nei vieno registruoto koronaviruso atvejo. Sąmoningai noriu išbandyti nuotolinį darbą. Kol kas visi darbai vyksta sklandžiai. Mano buvimas/nebuvimas kabinete negali pakenkti jokiam procesui, kadangi visi žmonės yra pasiekiami. Pagrindiniai darbai ir planai aptarti praėjusią savaitę. Daug administracijos darbuotojų jau dirba nuotoliniu būdu. Taip yra vykdomas Vyriausybės nutarimas.
Emiliškai    Ant, 2020-03-17 / 13:33
Kalbant apie gelbėjimąsi, tinka Titaniko įvaizdis. Jei neturite liemenių, vietų gelbėjimo valtyse – reikia kiek galima ilgiau išsilaikyti tame laive. Taip ir čia, jei neturime vaistų – reikia kuo ilgiau nesusirgti, o susirgus išsilaikyti bei pasveikti
che che    Ant, 2020-03-17 / 13:36
prieme istatyma kad salia soperio nesedet du metrus,tai ta bobute salia sedi,turbut anam medali duos uz pasiaukojima darbui...protingi senai biuetenius susivairave
Tamsta    Ant, 2020-03-17 / 13:59
Naujausios naujienos iš Šiaulių miesto. Iš Kauno miesto Atveža įtariamus Šiuo virusu žmones. Gyvens jie Šiaulių Logopedinėje mokykloje. Taip,kad pro ten geriau dabar bus nevaikščioti. Linkėjimus siunčia KAUNO miestas. Baisu. :((((((((((((((((
siaulietis    Ant, 2020-03-17 / 17:06
idomu, kada pas mus prades veikti mobilieji patikros punktai, kazkodel apie tai visiska tyla
Rasa    Ant, 2020-03-17 / 20:50
Šiandien Šiauliuose, pagrindinėj pėsčiųjų gatvėj, daug pagyvenusių žmonių puikiai leido laiką bendraudami lauke.
niekonaujo    Ant, 2020-03-17 / 21:56
nieko nauja, tusti autobusai jau senai vazineja... net ne del koronos, o siaip zmoniu ryskiai nukraujavo miestas del emigracijos, o reisu tai nesumazino...
karantinas    Ant, 2020-03-17 / 23:34
Kažin ar karantinuojasi Klupšas, grįžęs iš PAR su labiausiai susirgusiu panevėžiečiu?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.