Per iškirstą bulvarą – su gedulo vėliava

Jo­no TA­MU­LIO nuo­tr.
Šiau­lie­čiai ei­se­no­je ne­šė juo­dą vė­lia­vą at­si­svei­kin­da­mi su išė­ju­siais bul­va­ro me­džiais, ku­riuo­se bu­vo su­kaup­ta ke­lių kar­tų at­min­tis.
Šiau­liuo­se sek­ma­die­nį iš­kirs­tu Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­ru ai­dint būg­nams apie pu­sant­ro šim­to mies­tie­čių ne­šė ke­lių de­šim­čių met­rų il­gio juo­dą vė­lia­vą. At­sis­vei­ki­no su nu­pjau­tais me­džiais ir no­rė­jo iš­gel­bė­ti dar ne­pa­lies­tą pjūk­lo lie­pai­tę. Va­kar bul­va­ro lie­pai­tė pa­so­din­ta ša­lia šim­ta­me­tės Lie­po­rių lie­pos.

"Atė­jom, nes skau­da ir pik­ta"

Į mi­tin­gą atė­jo šei­mos su vai­kais, jau­ni ir vy­res­ni mies­tie­čiai. Tarp jų – Są­jū­džio pir­mei­viai, kul­tū­ros žmo­nės, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų na­riai. Da­ly­va­vo Ko­vo 11-osios sig­na­ta­ras Al­gi­man­tas Sė­jū­nas, at­vy­ko šiau­lie­čių po­zi­ci­jos pa­lai­ky­ti Sei­mo na­rys Nag­lis Pu­tei­kis. Iš mies­to po­li­ti­kų pa­si­ro­dė vie­nin­te­lis bu­vęs mies­to Ta­ry­bos na­rys Ge­de­mi­nas Vyš­niaus­kas.

Nuo Po­vi­lo Vi­šins­kio aikš­tės juo­dos vė­lia­vos ei­se­na ju­dė­jo link mi­tin­go vie­tos – bul­va­ro san­kir­tos su Rū­dės gat­ve. Prie­ky­je plaz­dė­jo tris­pal­vė ir gam­tos pa­vel­do klu­bo "Au­ku­ras" vė­lia­va.

Mi­tin­go da­ly­viai ne­šė pla­ka­tus: "Už tai­kią bend­rys­tę", "Mes prieš bru­ta­lu­mą", "Lai­kas pra­bus­ti", "Me­re, ne­kirsk me­džių". Ai­dė­jo būg­nai, skam­bė­jo se­no­vi­nė su­tar­ti­nė ir ei­lės.

"Atė­jom čia dėl to, kad dau­giau me­džių ne­be­kirs­tų, atė­jom pa­ro­dy­ti, jog mums skau­da ir pik­ta, atė­jom su sa­vo vai­kais, kad jie su­pras­tų, jog bū­ti­na iš­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę, – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" Jus­tė Li­pins­kie­nė, folk­lo­ris­tė, dau­gia­vai­kė ma­ma. – Man la­bai svar­bu kvė­puo­ti mies­te gry­nu oro, o ne ce­men­to plokš­čių dul­kė­mis."

Jos ne­ža­vi re­konst­ruo­to­se gat­vė­se at­so­di­na­mi vie­no­di me­de­liai: "Mums rei­kia ne vie­no­du­mo, o uni­ka­lu­mo, skir­tin­gu­mo."

Šiau­lie­tė Dai­va su "Šiau­lių kraš­tu" da­li­jo­si: "Ne­su iš tų, ku­rie ga­li iš­lik­ti abe­jin­gais, žiū­rė­da­mi į tai, kas vyks­ta pro lan­go užuo­lai­dą. Nuo gi­mi­mo esu šiau­lie­tė ir atė­jau pa­ro­dy­ti, jog ne­su­tam­pa po­žiū­riai su mies­to val­džios vei­kė­jais."

"Mies­to val­džia vi­siš­kai ne­si­skai­to su bend­ruo­me­ne, – tei­gė "Šiau­lių kraš­tui" ki­tas mi­tin­go da­ly­vis Dai­mon­tas Ov­siu­kas, ku­ris yra Pa­bal­lių tur­gaus pre­kiau­to­jų ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­rys. – Pa­sik­vie­čia į Sa­vi­val­dy­bę pa­bend­rau­ti, o spren­di­mai, pa­si­ro­do, jau se­niai priim­ti. Ir dėl Pa­ba­lių tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mo, ir dėl me­džių kir­ti­mo – toks pat ap­si­mes­ti­nis bend­ra­vi­mas. O mes per lė­tai bun­da­me."

Eu­ro­ko­mi­sa­rui tai bus pir­mo­ji už­duo­tis – įsi­gi­lin­ti, kas vyks­ta už eu­ro­pi­nės pa­ra­mos pi­ni­gus.

"Čia ne pa­bai­ga"

Ren­gi­nio ve­dė­ja fi­lo­so­fė Sa­lo­mė­ja Jast­rums­ky­tė, ne­slė­pė liū­de­sio dėl neiš­sau­go­tų me­džių, bet pa­si­džiau­gė "bend­rys­tės jaus­mu, ku­ris su­vie­ni­ja jau­čiant ne­tei­sin­gu­mą".

"Vil­niu­je bu­vo mi­tin­gas dėl me­džių ir miš­kų iš­sau­go­ji­mo – ša­lia Pu­nios ši­lo, La­ba­no­ro gi­rios bu­vo įra­šy­tas ir Šiau­lių bul­va­ras", – ak­cen­ta­vo ji.

Sei­mo na­rio klai­pė­die­čio N. Pu­tei­kio žo­džiais, "Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas su sa­vo klap­čiu­kais ty­čio­ja­si iš me­džių gy­nė­jų". Jis pa­si­da­li­jo, jog Klai­pė­dos me­ras taip pat ke­ti­nąs tap­ti "med­kir­čiu", pla­nuo­ja iš­kirs­ti me­džius skulp­tū­rų par­ke.

"Man la­bai gė­da, kad Sei­me ne­ga­liu ras­ti bend­ra­žy­gių, gė­da, kad ne­ga­liu įti­kin­ti ap­lin­kos mi­nist­ro, kad iš­brauk­tų vie­ną sa­ki­nį iš pa­tvir­tin­tos tvar­kos, pa­gal ku­rią lei­džia­ma išim­tis kirs­ti svei­kus me­džius – kai yra pa­tvir­tin­ti re­konst­ruk­ci­jų pro­jek­tai. Me­rai pikt­nau­džiau­ja sa­vo ga­lio­mis, – sa­kė par­la­men­ta­ras. – Jū­sų ko­va ne be­vil­tiš­ka, ma­nau, ir klai­pė­die­čiai bus įkvėp­ti jū­sų veiks­mų."

Sig­na­ta­ras Al­gi­man­tas Sė­jū­nas per­skai­tė krei­pi­mą­si į bū­si­mą Lie­tu­vos eu­ro­ko­mi­sa­rą Vir­gi­ni­jų Sin­ke­vi­čių, ku­ris ku­ruos ap­lin­ko­sau­gą. Jo dė­me­sys at­krei­pia­mas į dyk­ro­mis virs­tan­čias vie­šą­sias erd­ves, ker­tant svei­kus bran­džius me­džius. Taip pat į tai, jog ne tik blo­gė­ja eko­lo­gi­nės są­ly­gos, bet tam dar iš­lei­džia­mi šim­tai tūks­tan­čių eu­rų.

"Eu­ro­ko­mi­sa­rui tai bus pir­mo­ji už­duo­tis – įsi­gi­lin­ti, kas vyks­ta už eu­ro­pi­nės pa­ra­mos pi­ni­gus", – sa­kė A. Sė­jū­nas.

Bul­va­re gy­ve­nan­ti bu­vu­si lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja Ce­ci­li­ja Lap­ku­vie­nė kal­bė­jo, jog tris de­šimt­me­čius bul­va­ro lie­pos "ne­jau­tė jo­kios glo­bos", atei­ta prie jų tik su pjūk­lu.

"Skau­du, kad ne tik me­dis ne­bran­gi­na­mas – ne­bran­gi­na­ma tau­tos kul­tū­ra ir is­to­ri­ja", – sa­kė C. Lap­ku­vie­nė.

"Gai­la, kad mū­sų ini­cia­ty­vi­nė gru­pė gi­mė tik prieš dve­jus me­tus, o bul­va­ro lie­pų iš­kir­ti­mas bu­vo su­pla­nuo­tas dar 2016 me­tais, – sa­kė Alf­re­das Dau­lius, ini­cia­ty­vi­nės gru­pės "Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" va­do­vas. – Bet mū­sų ko­va čia ne­si­baigs, ji bus tę­sia­ma, nes ir ki­to­se mies­to gat­vė­se – Va­sa­rio 16-osios, Po­vi­lo Vi­šins­kio, Auš­ros alė­jo­je su­pla­nuo­ti me­džių kir­ti­mai."

Jis ap­gai­les­ta­vo, jog "duo­da­mi lei­di­mai iš­kirs­ti me­džius ir ne­duo­da­mi lei­di­mai iš­sau­go­ti me­džius".

O ke­li "ak­ty­vūs pi­lie­čiai", pa­ma­tę iš­ka­sa­mą lie­pai­tę, iš­kvie­tė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus, nes esą mi­tin­go da­ly­viai no­ri "pa­vog­ti" me­de­lį.

Nors lie­pai­tę su ran­go­vų su­ti­ki­mu ke­tin­ta per­so­din­ti dar sek­ma­die­nį, te­ko per­so­di­ni­mą ati­dė­ti pir­ma­die­niui – pa­rei­gū­nams rei­kė­jo raš­tiš­ko ran­go­vų pa­tvir­ti­ni­mo.

Va­kar lie­pai­tė iš­kas­ta ir iš­vež­ta pa­so­din­ti prie Lie­po­rių de­vyn­ka­mie­nės lie­pos. Šiai lie­pai, pa­sak gam­to­sau­gi­nin­ko Da­riaus Ra­man­čio­nio, ga­li bū­ti apie po­rą šim­tų me­tų. Ji yra pri­pa­žin­ta gam­tos pa­vel­do ob­jek­tu.