Paminklo idėjos eksponuojamos bulvare

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Vi­suo­me­nei su­si­pa­žin­ti ro­do­ma 13 idė­jų es­ki­zų, kaip ga­lė­tų at­ro­dy­ti pa­mink­las "Tau­tos lais­vei".
Šiau­liuo­se Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je ke­ti­na­mo sta­ty­ti pa­mink­lo "Tau­tos lais­vei" idė­jų es­ki­zai ro­do­mi Vil­niaus gat­vės bul­va­re, iš­tuš­tė­ju­sių di­zai­no pa­slau­gų "Go­ri­la" pa­tal­pų vit­ri­no­se (ša­lia "Ka­pi­to­no Mor­ga­no").

Au­to­riai, at­si­liep­da­mi į Lie­tu­vos ar­chi­tek­tų są­jun­gos Šiau­lių sky­riaus kvie­ti­mą, ap­žiū­rai pa­tei­kė iš vi­so 13 idė­jų. Vi­si idė­jų tei­kė­jai yra įvar­dy­ti. Tarp jų ne tik ži­no­mi ar­chi­tek­tai, skulp­to­riai, bet ir in­ži­nie­riai, ki­ti ak­ty­vūs mies­tie­čiai.

Vi­suo­me­nė kvie­čia­ma su­si­pa­žin­ti su siū­lo­mo pa­mink­lo va­rian­tais ir reikš­ti nuo­mo­nes iki rug­sė­jo 26 die­nos. Po to bus su­reng­tas ap­ta­ri­mas ir pa­teik­ti eks­per­tų api­bend­ri­ni­mai.

Komentarai

miestietis    Tre, 2019-09-11 / 11:30
Netikėjau, kad bus konkrečios naudos iš tos architektų iniciatyvos, bet pabandyti turbūt vertėjo, jau vien dėl to, kad įsitikintume, jog kiekvienas turime dirbti savo darbą, o iš minios surasti perliuką, užduotis yra labai sunki.
miestietis    Tre, 2019-09-11 / 11:55
Labiausiai tai nuvylė ne diletantai, o p.Puronas su savo pasiūlyta pabaisa, ir dar profesionalu skelbiasi ir geriau jau kurtu būtas- nebūtas miesto istorijas, nei kad plušėtu prie tokių monumentalių darbų.
miestieti,    Tre, 2019-09-11 / 17:43
Jau pats su savim šnekiesi?.. nu nu... prisišnekėjai, ko gero......
Vantuzas    Ant, 2019-10-01 / 08:35
Lietuviškieji kryžiai - liaudies mažosios architektūros sakralinio krikščioniškojo (pokario metais - ir pasaulietinio turinio) statiniai, sudaryti iš architektūrinių, dekoratyvinių, skulptūrinių formų, kurių paskirtį ir prasmę nusako jų turinys, sukūrimo motyvai ir intencijos bei pastatymo vieta. Kryžių statyba susijusi su tam tikrais papročiais ir tikslais: jie statomi kaip paminklai mirusiesiems arba kaip dvasinės apsaugos ženklai tam tikrose vietose, norint išprašyti malonių ar už jas padėkoti.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.