Milijonas eurų paramos smulkiajam verslui

Reginos MUSNECKIENĖS nuotr.
Kel­mės tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­rė Vi­li­ja Vir­bic­kė džiau­gia­si, kad pa­vy­ko pri­si­dė­ti prie so­cia­li­nių pro­ble­mų spren­di­mo.
"Esa­me eu­fo­ri­jo­je, – sa­ko Kel­mės tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­rė Vi­li­ja Vir­bic­kė. – Ra­jo­ne ga­lės su­si­kur­ti pus­šim­tis nau­jų vers­lų. Pen­kias­de­šimt ra­jo­no gy­ven­to­jų, no­rin­čių pra­dė­ti vers­lą, da­ly­vau­da­mi pro­gra­mo­je "Vers­lo pra­džia kai­mo vie­to­vė­je, kai vers­lo pla­no įgy­ven­di­ni­mui mo­ka­ma iš­mo­ka", gaus pa­ra­mą jo pra­džiai."

Reikš­min­gos in­jek­ci­jos

Kel­mės tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­rė Vi­li­ja Vir­bic­kė, su­ži­no­ju­si, jog vers­lo pra­džiai kai­mo vie­to­vė­je iš Eu­ro­pos struk­tū­ri­nių fon­dų ga­li­ma gau­ti 17 220 eu­rų, drau­ge su cent­ro spe­cia­lis­tais ir Užim­tu­mo tar­ny­bos dar­buo­to­jais, vyk­džiu­siais ne­dar­bo ma­ži­ni­mo Kel­mės ra­jo­ne pro­gra­mą, va­ži­nė­jo po se­niū­ni­jas ir kvie­tė dar­bo ne­tu­rin­čius žmo­nes kur­ti sa­vo vers­lus bei kon­sul­ta­vo, kaip tai pa­da­ry­ti, vė­liau pa­dė­jo reng­ti pa­raiš­kas.

"Įkal­bin­ti žmo­nes im­tis vers­lo bu­vo ne­leng­va, – pa­sa­ko­ja di­rek­to­rė. – Ta­čiau 103 ra­jo­no gy­ven­to­jai ry­žo­si teik­ti pa­raiš­kas. 50 pa­raiš­kų ati­ti­ko kri­te­ri­jus ir tu­ri ga­li­my­bę gau­ti 17 220 eu­rų pa­ra­mą vers­lo pra­džiai. Tai­gi, į ra­jo­ną at­ke­liaus be­veik mi­li­jo­no eu­rų in­jek­ci­ja. Da­bar bū­si­mi vers­li­nin­kai džiau­gia­si. Skam­bi­na ir dė­ko­ja, kad įkal­bė­jom. Sa­ko: "Dar ne­ti­kim, kad gau­sim tiek pi­ni­gų." Cent­ro dar­buo­to­jai taip pat eu­fo­ri­joj, to­kių in­jek­ci­jų ra­jo­nas se­niai ne­ma­tė."

Vi­so­je Lie­tu­vo­je šiai pa­ra­mai gau­ti bu­vo teik­ta apie tūks­tan­tis pa­raiš­kų. Kon­ku­ren­ci­ja bu­vo ne­ma­ža. Tai­gi, kel­miš­kių re­zul­ta­tas – ga­na ge­ras. Pa­pil­do­mų ba­lų bu­vo pri­de­da­ma bu­vu­siems emig­ran­tams, kai­mo gy­ven­to­jams, neį­ga­lie­siems, mo­te­rims, jau­ni­mui.

Kurs įvai­riau­sius vers­lus

Kel­mės ra­jo­no gy­ven­to­jai kurs įvai­riau­sius vers­lus: keps ša­ko­čius, šim­ta­la­pius, duo­ną, ban­de­les, įsteigs ser­vi­sus, gro­žio sa­lo­nus, už­siims sta­ty­bos dar­bais, teiks elekt­ri­ko pa­slau­gas, nuo­mos pir­tis, ku­bi­lus, ba­tu­tus, pjaus žo­lę, ir teiks dau­gy­bę ki­tų pa­slau­gų.

Vers­li­nin­kai steigs įmo­nes ar­ba dirbs pa­gal in­di­vi­dua­lios veik­los pa­žy­mą. Ka­dan­gi ga­vo pa­ra­mą, vers­lą tu­rės iš­lai­ky­ti bent tre­jus me­tus.

Pa­ra­ma tu­rė­tų kiek su­ju­din­ti ra­jo­no eko­no­mi­ką. Bus su­rink­ta dau­giau mo­kes­čių, rei­kės iš­mo­kė­ti ma­žiau pa­šal­pų.

Sa­vi­val­dy­bė šie­met da­lį biu­dže­to lė­šų pa­nau­do­tos inf­rast­ruk­tū­ros su­tvar­ky­mui Pa­go­jo kai­me. Ten, "Kel­mės sta­ty­bos" pa­tal­po­se dir­ba 16 įmo­nių, įdar­bin­ta apie 300 kel­miš­kių ir ra­jo­no gy­ven­to­jų.

Iš vi­so ra­jo­ne dir­ba apie 540 įmo­nių. Da­lis jų nu­trau­kia veik­lą. Ta­čiau kas­met įsi­stei­gia apie 60 nau­jų vers­lo su­bjek­tų.

210 tūks­tan­čių so­cia­li­niam vers­lui

Net­ru­kus Kel­mės tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro spe­cia­lis­tai no­rin­čius vers­lą kur­ti kel­miš­kius nu­džiu­gins dar vie­na ga­li­my­be. Užim­tu­mo tar­ny­bai jie pa­ren­gė pro­jek­tą "So­cia­li­nio vers­lo kū­ri­mas Šiau­lių re­gio­ne" ir gaus 210 tūks­tan­čių eu­rų pa­ra­mą ra­jo­no vers­lui.

Pro­jek­tas bus įgy­ven­di­na­mas Jo­niš­kio, Kel­mės ir Šiau­lių ra­jo­nuo­se. Į pa­ra­mą ga­lės pre­ten­duo­ti po vie­ną Šiau­lių ir Jo­niš­kio ra­jo­no bei 7 Kel­mės ra­jo­no gy­ven­to­jai.

Iš šių lė­šų so­cia­li­nį vers­lą no­rin­tys kur­ti Šiau­lių re­gio­no gy­ven­to­jai pra­džiai ga­lės gau­ti 15 tūks­tan­čių eu­rų. Ta­čiau pri­va­lės pri­si­dė­ti ir sa­vo da­lį.

Kaip in­for­ma­vo V. Vir­bic­kė, ko­vo pa­bai­go­je vyks kon­fe­ren­ci­ja, ku­rio­je bus aiš­ki­na­ma, kas yra so­cia­li­nis vers­las ir kaip juo už­siim­ti.

Ga­li­my­bė ma­žin­ti ne­dar­bą

Di­dė­jan­čios ga­li­my­bės kur­ti vers­lą ma­žins ir ne­dar­bą Kel­mės ra­jo­ne. Praė­ju­sių me­tų pra­džio­je ne­dar­bo ly­gis bu­vo vie­nas iš di­džiau­sių ša­ly­je ir di­džiau­sias Šiau­lių re­gio­ne, sie­kė 15,3 pro­cen­to.

Ta­čiau po to, kai Užim­tu­mo tar­ny­ba pra­dė­jo Kel­mės ra­jo­ne vyk­dy­ti pi­lo­ti­nę pro­gra­mą, ska­ti­nan­čią ma­žin­ti ne­dar­bą, ne­dar­bas su­ma­žė­jo 4,1 pro­c. ir pa­sta­ruo­ju me­tu sie­kia 11,2 pro­c.

Užim­tu­mo tar­ny­bos dar­buo­to­jai ren­gė su­si­ti­ki­mus su be­dar­biais ir se­niū­ni­jų dar­buo­to­jais įvai­rio­se vie­to­vė­se, suor­ga­ni­za­vo su­si­ti­ki­mą su darb­da­viais.

Šiuo me­tu Kel­mės ra­jo­ne re­gist­ruo­tas ne­dar­bas lie­ka di­džiau­sias Šiau­lių re­gio­ne ir vie­nas di­džiau­sių ša­ly­je.

Sa­vi­val­dy­bė­je gy­ve­na 15 377darbingo am­žiaus gy­ven­to­jų. Lais­vų dar­bo vie­tų per pus­me­tį įre­gist­ruo­ta 537. Dar­bo ieš­kan­čių žmo­nių re­gist­ruo­ta 1225.

Per dve­jus pa­sta­ruo­sius me­tus ge­ro­kai išau­go ne­dir­ban­čių mo­te­rų skai­čius. 2017 me­tais jos su­da­rė 49 pro­c. be­dar­bių, per­nai – jau 57 pro­cen­tus. Kai­me gy­ve­nan­čių ir dar­bo ne­tu­rin­čių žmo­nių skai­čius iš­li­ko toks pat – 61 pro­c.

Ti­ki­ma­si, jog pa­ra­ma vers­lui pa­dės su­ma­žin­ti ne­dar­bą.

Daugiau: CRM sistema