Medžių pjūtis apskųsta teismui

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Taip penktadienio rytą atrodė bulvaras be medžių.
Šiau­liuo­se va­kar me­džių gy­nė­jams pa­vy­ko nu­trauk­ti lie­pų pjū­tį Vil­niaus gat­vės bul­va­re. Vie­na mer­gi­na pri­si­ri­šo prie me­džio ir ran­go­vai ne­be­ga­lė­jo tęs­ti dar­bų. Tačiau penktadienį medžiai buvo išpjauti.

Ini­cia­ty­vi­nės gru­pės "Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" va­do­vas Alf­re­das Dau­lius in­for­ma­vo, jog me­džių gy­nė­jams at­sto­vau­jan­tis ad­vo­ka­tas Sau­lius Damb­raus­kas su­ra­šė skun­dą teis­mui. Teis­mo pra­šo­ma stab­dy­ti ma­si­nį me­džių pjo­vi­mą pa­gal bul­va­ro re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams tar­pi­nin­kau­jant įvy­ko de­ry­bos tarp pro­tes­tuo­jan­čios prie me­džio pri­si­ri­šu­sios mer­gi­nos ir ran­go­vų at­sto­vų. Šiems pa­ža­dė­jus me­džių pjo­vi­mą stab­dy­ti, kol bus iš­siaiš­kin­ta si­tua­ci­ja, mer­gi­na su­ti­ko at­si­riš­ti.

"Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai vei­kė be jo­kios ag­re­si­jos, pro­fe­sio­na­liai. Vi­si pa­plo­jo­me mer­gi­nai, kai ji at­si­ri­šo. To­kia tai­kin­ga na­ta ir iš­si­skirs­tė­me", – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" A. Dau­lius.

Jo ži­nio­mis, teis­mas per tris die­nas tu­rė­tų priim­ti spren­di­mą, ar tai­ky­ti lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes dėl pa­teik­to skun­do.

Ra­šė­me, kad tre­čia­die­nį pra­dė­ta pjau­ti bul­va­ro lie­pas pa­gal bul­va­ro re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą. Tą­dien dar­bai su­stab­dy­ti, kai apie dvi­de­šimt me­džių gy­nė­jų įžen­gė į sta­ty­bos aikš­te­lę, o vie­nas taip pat pri­si­ri­šo prie me­džio.

Penktadienį, nepaisant pažadų darbų nevykdyti, medžiai jau iki 9 valandos ryto buvo baigti pjauti atkarpoje nuo Tilžės iki Vasario 16-osios gatvės.