Medžių gynėjai: "Jei­gu rei­kės – ei­si­me iki Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų"

Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.
Prie Vyriausybės - piketas dėl masinio medžių kirtimo, naudojant ES lėšas Šiaulių mieste.
In­cia­ty­vi­nė gru­pė "Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" va­kar su­ren­gė pi­ke­tą Vil­niu­je. Šiau­lie­čiai rei­ka­lau­ja laikinai stab­dy­ti Šiau­liuo­se Vil­niaus gat­vės bul­va­ro re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį ma­siš­kai bus iš­pjau­ti bran­dūs svei­ki me­džiai. Pi­ke­to da­ly­viai bu­vo priim­ti ir Vy­riau­sy­bės, ir Pre­zi­den­tū­ros rū­muo­se.
Ma­riaus MOR­KE­VI­ČIAUS (EL­TA) nuo­tr.
Šiau­lie­čių pi­ke­to de­šim­tu­kas – prie Vy­riau­sy­bės rū­mų Vin­co Ku­dir­kos aikš­tė­je.

Prie aukš­čiau­sios val­džios rū­mų

Ry­tą de­šimt šiau­lie­čių su pla­ka­tais iš­si­ri­kia­vo prie Vy­riau­sy­bės rū­mų, o po­pie­tę – prie Pre­zi­den­tū­ros. Pi­ke­te da­ly­va­vo Ko­vo 11-osios ak­to sig­na­ta­ras Al­gi­man­tas Sė­jū­nas.

Pla­ka­tuo­se iš­ra­šy­tas pa­grin­di­nis rei­ka­la­vi­mų leit­mo­ty­vas: "Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­suo­ja­mi pro­jek­tai – ne me­džių kir­ti­mui mies­tuo­se", "Šiau­lių me­re Ar­tū­rai Vi­soc­kai, ne­kirsk me­džių – gy­vy­bės šal­ti­nio, ne­pas­merk žmo­nių anks­ty­voms li­goms ir mir­čiai."

Iš­kė­lę Tris­pal­vę, Ža­lių­jų ju­dė­ji­mo, gam­tos pa­vel­do klu­bo "Au­ku­ras" vė­lia­vas, su­sta­tę pla­ka­tus pi­ke­tuo­to­jai ti­kė­jo­si su­lauk­ti ne tik praei­vių reak­ci­jos.

Su šiau­lie­čiais į aikš­tę kal­bė­tis Vy­riau­sy­bės at­sto­vai nei­šė­jo, bet pa­kvie­tė su­si­ti­ki­mui į rū­mus. Pi­ke­tuo­to­jus priė­mė Vy­riau­sy­bės Eko­no­mi­kos po­li­ti­kos gru­pės va­do­vė Li­na Liu­baus­kai­tė, su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, ku­ruo­jan­čios sa­vi­val­dy­bių pro­jek­tus, at­sto­vai.

Me­džių gy­nė­jai pri­sta­tė Šiau­lių si­tua­ci­ją ir tei­kė vi­są pluoš­tą do­ku­men­tų, su­si­ju­sių su Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­ro re­konst­ruk­ci­ja. Nu­ma­to­ma pjau­ti ne tik ke­lio­li­ka blo­gos būk­lės me­džių, bet ir de­šim­tis bran­džių, svei­kų me­džių. Sa­vi­val­dy­bės ir pro­jek­tuo­to­jų vie­nas pa­grin­di­nių mo­ty­vų – es­te­ti­nio vaiz­do vien­ti­su­mo sie­kia­my­bė.

"Mū­sų pa­grin­di­nis tiks­las – kad bū­tų iš­girs­ta vi­suo­me­nės nuo­mo­nė dėl to­kių su eu­ro­pi­ne pa­ra­ma vyk­do­mų pro­jek­tų. Tą klau­si­mą kė­lė­me per su­si­ti­ki­mą Vy­riau­sy­bė­je, – in­for­ma­vo "Šiau­lių kraš­tą" Alf­re­das Dau­lius, ini­cia­ty­vi­nės gru­pės "Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" va­do­vas. – De­ja, mus priė­mė vi­du­ri­nio lyg­mens pa­ta­rė­jai, ku­rie pa­tys spren­di­mų ne­prii­ma. Net ban­dė mums aiš­kin­ti, kad sa­vi­val­dy­bės yra sa­va­ran­kiš­kos, ir čia ko­ne jų vi­di­nės pro­ble­mos."

A. Dau­liaus nuo­mo­ne, kai 46 mi­li­jo­nai eu­rų eu­ro­pi­nės pa­ra­mos ski­ria­ma mies­to vie­šų­jų erd­vių pro­jek­tams, tų pi­ni­gų nau­do­ji­mas ne­ga­li bū­ti vien Sa­vi­val­dy­bės rei­ka­las.

"Mes ke­lia­me klau­si­mą dėl pro­jek­tų na­cio­na­li­nės kont­ro­lės, – ak­cen­ta­vo ir Mo­ni­ka Pel­da­vi­čiū­tė, ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­rė. – Kaip vei­kia vals­ty­bės kont­ro­lės me­cha­niz­mas, ar tik­ri­na pro­jek­tų tu­ri­nį pa­gal tai, kaip jie ati­tin­ka dar­naus vys­ty­mo­si prin­ci­pus? Ar Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja kont­ro­liuo­ja, kaip į pro­ce­są įtrau­kia­ma vi­suo­me­nė?"

"Žings­nis po žings­nio pe­rei­si­me vis­ką, ką ga­li­me Lie­tu­vo­je, jei­gu rei­kės – ei­si­me iki Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų", – pa­ti­ki­no A. Dau­lius.

"Kol kas mums nie­ko ne­pa­ža­dė­jo, o jaus­mas toks lyg Vy­riau­sy­bė bū­tų už­si­ba­ri­ka­da­vu­si, bi­jo­ma tie­sio­giai kal­bė­tis, ma­lo­niau su­ti­ko kal­bė­tis Pre­zi­den­tū­ra  (piketo dalyvius priėmė Prezidento patarėja aplinkosaugai Agnė Jakstienė), – pa­si­da­li­jo įspū­džiu A. Sė­jū­nas. – Bet spręs, aiš­ku, Vy­riau­sy­bė. Pa­li­ko­me raš­tą, ad­re­suo­tą Prem­je­rui, ti­ki­mės grei­to at­sa­ky­mo."

Pi­ke­to rei­ka­la­vi­mas – pro­jek­tą su­stab­dy­ti, už­draus­ti ma­siš­kai kirs­ti me­džius ir grįž­ti į išei­ties taš­ką – prie de­ry­bų Sa­vi­val­dy­bė­je su vi­suo­me­nės at­sto­vais.

A. Sė­jū­no žo­džiais, "kiek­vie­nas me­dis tu­ri bū­ti ver­ti­na­mas at­ski­rai" ir "už me­džių kir­ti­mą tu­ri bū­ti pri­sii­mta at­sa­ko­my­bė". Jo nuo­mo­ne, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė, ig­no­ruo­da­ma vi­suo­me­nės nuo­mo­nę dėl pro­jek­to žel­dy­nų da­lies, pa­žei­dė ir Sa­vi­val­dos, ir Žel­dy­nų įsta­ty­mus bei tarp­tau­ti­nę kon­ven­ci­ją.

Ar ne­pa­vė­luos?

Sig­na­ta­ras yra ini­ci­ja­vęs raš­tus ir į mi­nis­te­ri­jas. Jis pa­si­da­li­jo, jog iš Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos jau su­lau­kė pa­lan­kaus me­džių gy­nė­jams at­sa­ky­mo. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja at­sa­kė pa­pra­šiu­si in­for­ma­ci­jos dar ir iš Sa­vi­val­dy­bės.

A. Sė­jū­nas nuo­gąs­tau­ja, ar ne­bus pa­vė­luo­ta spren­di­mų priim­ti, ar bul­va­re ran­govai ne­pra­dės me­džių kirs­ti, kol "raš­tai su­vaikš­čios"? Te­ri­to­ri­ja dar­bams pra­dė­ti jau ap­tver­ta.

Feis­bu­ke ini­cia­ty­vi­nė gru­pė šiau­lie­čius jau kvie­čia: jei­gu iš­ban­džius vi­sas prie­mo­nes, nie­kas ne­pa­dės, sto­ti prie lie­pų gy­va gran­di­ne.

Jaus­mas toks, lyg Vy­riau­sy­bė bū­tų už­si­ba­ri­ka­da­vu­si, bi­jo­ma tie­sio­giai kal­bė­tis, ma­lo­niau su­ti­ko kal­bė­tis Pre­zi­den­tū­ra.

Komentarai

Svečias    Ket, 2019-09-12 / 19:30
Gydikites ir nestabdykite projektu, as noriu kad mano miestas atsinaujintu, o cia ale uz mazuma uz dauguma reiskia nuomone
Svečiui iš jo miesto :DDD    Pen, 2019-09-13 / 09:56

In reply to by Svečias

Neaiškink, ką turime daryti, ir mes neaiškinsim, kur tamstelei eiti. Jau geriau pats pirma pasimokyk bent kiek lietuviškai rašyti, "patriote"
Reginai    Ket, 2019-09-12 / 23:39
Kad ir kaip nekęsčiau fotografo šiukšlių rinkėjo, bet prie ko čia savivaldybė? Iš kurios vietos gyventojų rankos auga, kad nesugeba SAVO šiukšlynų susitvarkyti??? Ir kas nustatė, kad imbicilai, niokojantys miesto estetinį vaizdą prie medžių prilipintais popiergaliais (ar nors vienas iš jų pagalvojo, kiek medžių nukirsta, kad tuos popiergalius pagamintų?), yra "specialistai ir išmintingi žmonės"? Gėda prieš lankytojus, turistus, kai klausia, kodėl miesto centras taip išdarkytas. Jei smegenų turėtumėte, ieškotumėte būdų merą-saulę (kurį, esu tikras, patys antrai kadencijai ir išrinkote) nuversti, o ne verkšlentumėte dėl apšepusių beverčių medžių.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.