Medicinos įstaigoje – penki respiratoriai

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Rad­vi­liš­kio pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro di­rek­to­rė Ire­na Ja­nu­šo­nie­nė: "Tu­ri­me tik pen­kis vie­ne­tus res­pi­ra­to­rių. Jų rin­ko­je nė­ra ir net ne­ži­no­me, kur už­si­sa­ky­ti".
Ant­ra­die­nį, kai ša­ly­je dar ne­bu­vo pa­skelb­ta ekst­re­ma­li si­tua­ci­ja dėl ga­li­mo ko­ro­na­vi­ru­so pli­ti­mo, Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­ta­me Ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­dy­je į pa­vir­šių iš­ki­lo iki tol ne­nag­ri­nė­ta pro­ble­ma: ra­jo­no svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se tu­ri­mų res­pi­ra­to­rių re­zer­vas yra be­veik nu­li­nis.
Įs­tai­gos te­tu­ri me­di­ci­ni­nių kau­kių, ku­rios, kaip tei­gia­ma, nuo šio vi­ru­so neap­sau­go.
Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Rad­vi­liš­kio pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­re, į ku­rį su­plūs­ta di­džio­ji da­lis ne­ga­luo­jan­čių rad­vi­liš­kie­čių ir dir­ba dau­giau­sia šei­mos gy­dy­to­jų, – ne­ri­mas dėl tu­ri­mų ap­sau­gos prie­mo­nių.

Ban­dy­mai įsi­gy­ti res­pi­ra­to­rių – ne­sėk­min­gi

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­dy­je pa­gar­sin­ta pro­ble­ma, ku­ri anks­čiau rū­pes­čių ne­kė­lė, nes ne­bu­vo tam po­rei­kio.

Išaiš­kė­jo, jog ra­jo­no svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos san­dė­liuo­se tu­ri tik me­di­ci­ni­nių kau­kių, o šių die­nų jų ban­dy­mai nu­si­pirk­ti res­pi­ra­to­rių yra ne­sėk­min­gi.

Tą ki­tą die­ną "Šiau­lių kraš­tui" pa­tvir­ti­no ir ke­lių ra­jo­no svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų va­do­vai.

Rad­vi­liš­kio pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro di­rek­to­rė Ire­na Ja­nu­šo­nie­nė in­for­ma­vo, jog įstai­ga šiuo me­tu tu­ri apie 1,5 tūks­tan­čio me­di­ci­ni­nių kau­kių ir tik pen­kis res­pi­ra­to­rius. Dar 50 kau­kių dė­žu­čių yra už­sa­ky­ta – jų ti­ki­ma­si su­lauk­ti ar­ti­miau­siu me­tu.

"Res­pi­ra­to­rių rin­ko­je nė­ra ir net ne­ži­no­me, kur jų už­si­sa­ky­ti. Tu­ri­me 30 vien­kar­ti­nių cha­la­tų, dar 300 esa­me už­si­sa­kę ir juos tu­rė­tu­me gau­ti ki­tą sa­vai­tę. Bent taip ža­dė­jo.

Tiek, kiek no­rė­tu­me, me­di­ci­ni­nių kau­kių nie­kas mums ne­beuž­sa­ko – pra­šė­me 100 dė­žu­čių, bet gau­si­me tik 50", – skai­čius var­di­jo di­rek­to­rė.

Pa­sak I. Ja­nu­šo­nie­nės, gri­po at­ve­ju tiek tu­ri­mų ap­sau­gos prie­mo­nių tik­rai pa­kak­tų, bet jei kil­tų rea­li ko­ro­na­vi­ru­so grės­mė, ji net neį­si­vaiz­da­vo, kiek jų ga­lė­tų pri­reik­ti.

"Teo­ri­ja yra vie­na, o pra­kti­ka – vi­sai kas ki­ta. Tu­ri­me vien­kar­ti­nių kom­bi­ne­zo­nų, aki­nių, bet kiek jie ap­sau­go­tų dar­buo­to­jus nuo ne­ži­no­mo vi­ru­so, ne­ži­nia", – ne­ri­mu da­li­jo­si įstai­gos va­do­vė.

Jos ma­ny­mu, ki­lus rea­liai grės­mei, ga­li net su­trik­ti šių prie­mo­nių tie­ki­mas, ne­bent pa­skel­bus ekst­re­ma­lią si­tua­ci­ją, tai bū­tų spren­džia­ma jau vals­ty­bi­niu lyg­me­niu.

"Už­si­sa­kė­me ir dau­giau vien­kar­ti­nių pirš­ti­nių bei vien­kar­ti­nių švirkš­tų, nes ne­ži­nia, ar vė­liau ne­bus ir jų trū­ku­mo.

Kol kas dir­ba­me kaip dir­bo­me. In­for­ma­ci­ją apie ko­ro­na­vi­ru­są iš­ka­bin­si­me ant po­lik­li­ni­kos du­rų – gal taip pa­cien­tai ge­riau ją pa­ma­tys ir per­skai­tys, nes kol kas at­ro­do, kad ne vi­si tuo do­mi­si ", – tei­gė di­rek­to­rė.

Še­du­vos pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro di­rek­to­rė Auš­ra Čiū­da­rie­nė re­dak­ci­jai sa­kė, kad me­di­ci­ni­nių kau­kių, vien­kar­ti­nių cha­la­tų, de­zin­fek­ci­nių, va­ly­mo prie­mo­nių ir Še­du­vos PSPC, ir jų am­bu­la­to­ri­jos tu­ri pa­kan­ka­mai, ta­čiau ir čia ta pa­ti bė­da dėl res­pi­ra­to­rių.

Jų Še­du­vo­je – taip pat tik pen­ki. Di­des­nio kie­kio įstai­gai gau­ti ne­pa­vy­ko, nors no­rė­ta įsi­gy­ti bent 100 vie­ne­tų res­pi­ra­to­rių.

Anot A. Čiū­da­rie­nės, tu­ri­mų prie­mo­nių, iš­sky­rus res­pi­ra­to­rius, įstai­goms pa­kak­tų, jei įta­ri­mai už­si­krė­tus ko­ro­na­vi­ru­su bū­tų pa­vie­niai.

Ki­ta ver­tus, ar ap­sau­go­tų me­di­kus svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų tu­ri­mi įpras­ti vien­kar­ti­niai cha­la­tai, ku­riuos pa­pras­tai dė­vi mai­ti­ni­mo įstai­go­se, fer­mo­se ir pa­na­šio­se vie­to­se ap­si­lan­kan­tys sve­čiai?

To­kiais per­ma­to­mais cha­la­tė­liais vil­ki ir oro uos­tuo­se par­skri­du­sius ke­lei­vius pa­si­tin­kan­tys vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­rų spe­cia­lis­tai bei sa­va­no­riai.

Sa­vi­val­dy­bės re­zer­vas – 300 res­pi­ra­to­rių

Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Jo­lan­ta Mar­gai­tie­nė re­dak­ci­ją in­for­ma­vo, jog Sa­vi­val­dy­bė­je dar nuo "Gai­re­li­tos" gais­ro yra li­kę 300 res­pi­ra­to­rių, tik kol kas ne­ži­no­ma, koks yra jų ga­lio­ji­mo lai­kas.

Dau­giau nei prieš tre­jus me­tus Rad­vi­liš­ky­je vei­kian­čios me­džio per­dir­bi­mo įmo­nės "Gai­re­li­ta" te­ri­to­ri­jo­je ki­lęs gais­ras tą­kart taip iš­pli­to, jog ra­jo­ne te­ko sku­biai skeb­ti ekst­re­ma­lią si­tua­ci­ją.

Ta­da, anot J. Mar­gai­tie­nės, pro­ble­mų dėl res­pi­ra­to­rių įsi­gi­ji­mo ne­bu­vo, ka­dan­gi ne­lai­mė bu­vo lo­ka­li, ne to­kia kaip da­bar – jau pa­sau­li­nė.

"Jei res­pi­ra­to­rių pri­trūk­tų me­di­ci­nos įstai­goms, joms bū­tų iš­da­lin­tas vi­sas Sa­vi­val­dy­bė­je tu­ri­mas re­zer­vas.

Pir­ma­die­nį no­rė­jo­me įsi­gy­ti 1000 vie­ne­tų res­pi­ra­to­rių, bet jų ne­be­bu­vo. Ti­ki­mės, kad pa­tvir­ti­nus ra­jo­no biu­dže­tą, bus ga­li­ma tam skir­ti lė­šų iš ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus re­zer­vi­nių lė­šų, o dėl ša­ly­je pa­skelb­tos ekst­re­ma­lios si­tua­ci­jos, bus su­pap­ras­tin­ta jų įsi­gi­ji­mo tvar­ka.

Tu­ri­me nu­ma­tę ir ke­lias pa­tal­pas gy­ven­to­jams, jei jie, grį­žę iš ke­lio­nių ir ten bend­ra­vę su už­si­krė­tu­siais as­me­ni­mis, ne­tu­rė­tų kur pra­bū­ti in­ku­ba­ci­nį pe­rio­dą. Pa­tal­pos nu­ma­ty­tos Rad­vi­liš­ky­je, Bai­so­ga­lo­je“, – sa­kė J. Mar­gai­tie­nė.

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Šiau­lių de­par­ta­men­to Rad­vi­liš­kio sky­riaus va­do­vė L. Stirb­lie­nė pa­ti­ki­no, kad me­di­ci­ni­nių kau­kių svei­kiems žmo­nėms dė­vė­ti ne­rei­kia. "Nė­ra bū­ti­ny­bės dė­vė­ti kau­kės, jei ne­jau­čia­te li­gos simp­to­mų. Me­di­ci­ni­nę kau­kę už­si­dė­ki­te tuo at­ve­ju, jei pa­si­reiš­kė kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jos simp­to­mai – ko­su­lys, čiau­du­lys ir jūs tu­ri­te iš­vyk­ti iš na­mų", – sa­kė ji.

Ra­jo­no me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis dar prieš Ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­dį at­li­ko eks­pe­ri­men­tą – pa­skam­bi­nęs ke­lių mo­kyk­lų va­do­vams, jų pa­si­tei­ra­vo, ko­kie veiks­mai bū­tų at­lie­ka­mi, jei­gu jų įstai­go­je at­si­ras­tų pa­vo­jin­ga­me ra­jo­ne pa­bu­vo­jęs moks­lei­vis.

Va­do­vų at­sa­ky­mai bu­vo: kreip­si­mės į Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­rą dėl to­li­mes­nio veiks­mų koor­di­na­vi­mo. Nors tai ir ne­bu­vo iš es­mės klai­din­gas si­tua­ci­jos spren­di­mo bū­das, Ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­dy­je me­ras kons­ta­ta­vo, jog va­do­vai kol kas nė­ra pa­si­ren­gę tin­ka­mai rea­guo­ti į ga­li­mą ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jį.

To­dėl po­sė­dy­je mė­gin­ta iš­si­gry­nin­ti, kaip kas tu­rė­tų konk­re­čiai elg­tis at­si­ra­dus įta­ri­mams dėl ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­sio as­mens.