Lieporių bibliotekoje kalbėta apie knygos atradimą

Bib­lio­te­kos nuo­tr.
Li­te­ra­tū­ro­lo­gė Vi­ta­li­ja Pi­li­paus­kai­tė - But­kie­nė ( cent­re) su Lie­po­rių gi­man­zis­tais.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos Lie­po­rių fi­lia­le Vi­ta­li­jos Pi­li­paus­kai­tė-But­kie­nė – li­te­ra­tū­ro­lo­gė, Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos nau­jų kny­gų ap­žval­gi­nin­kė, Zig­mo Gė­lės pre­mi­jos lau­rea­tė, poe­zi­jos kny­gos „Kvė­puo­ju" au­to­rė – skai­tė pa­skai­tą apie šiuo­lai­ki­nę vai­kų ir paaug­lių li­te­ra­tū­rą. Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo Lie­po­rių gim­na­zi­jos moks­lei­viai.

Li­te­ra­tū­ro­lo­gė su jau­ni­mu dis­ku­ta­vo apie jau­ni­mo li­te­ra­tū­ros ten­den­ci­jas, kė­lė klau­si­mus, ko rei­kia, kad at­ras­tu­me sa­vo kny­gą, kad ji tap­tų sa­va ir skai­to­ma. Dirb­da­ma „Al­ma Li­ter­ra" lei­dyk­lo­je , vieš­nia ma­to lei­dyk­los vir­tu­vę. Pa­sak jos, kai ku­rios kny­gos pa­teik­tos lei­dyk­lai taip ir lie­ka juod­raš­čiuo­se. Jau­ni­mui pa­trauk­liau­sios kny­gos, ku­rio­se ne­ven­gia­ma at­vi­rai kal­bė­ti apie jau­nų žmo­nių pro­ble­mas – vie­nat­vę, nar­ko­ti­kus, abor­tą, au­tiz­mą.Tai sa­vo kū­ri­niais iliust­ruo­ja po­pu­lia­rūs jau­ni­mo ra­šy­to­jai: Ilo­na Eže­ri­ny­tė, Una Re­be­ka, Dai­na Opols­kai­tė.

Gim­na­zis­tai klau­sė apie pri­va­lo­mos li­te­ra­tū­ros skai­ty­mą. Pas­te­bė­ta, kad daž­nai są­ra­ši­nės kny­gos ne ska­ti­na, o at­gra­so nuo kny­gų. Lek­to­rė ska­ti­no au­di­to­ri­ją apie tai dis­ku­tuo­ti.

Su­si­ti­ki­me su­ži­no­ta, kad pa­ste­bi­mas poe­zi­jos kny­gų ti­ra­žo di­dė­ji­mas. Ypač pa­klau­sia tam­pa vy­riš­ko­ji li­te­ra­tū­ra – kny­gos ber­niu­kams ir jau­nuo­liams. At­ras­ti kny­gą pa­de­da ir ge­ra kny­gos ek­ra­ni­za­ci­ja, miu­zik­las, spek­tak­lis.

Ren­gi­nį bib­lio­te­ko­je pa­gal pro­jek­tą „Na­cio­na­li­nė bib­lio­te­kų sa­vai­tė 2019: ateik, su­ži­nok , iš­mok“ pa­rė­mė mies­to Sa­vi­val­dy­bė.