Nuo išmanios bibliotekos iki skruzdėlių

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sia­me tra­di­ci­nia­me su­si­ti­ki­me Na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kų sa­vai­tės pro­ga Šiau­lių bib­lio­te­ki­nin­kai džiau­gė­si pa­sie­ki­mais ir var­di­jo pro­ble­mas.
Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je Na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kų sa­vai­tės pro­ga tra­di­ciš­kai pa­svei­kin­ti Šiau­lių mies­to bib­lio­te­kų at­sto­vai. Su­si­ti­ki­me su me­ro pa­va­duo­to­ju Egi­di­ju­mi Eli­jo­šiu­mi bib­lio­te­ki­nin­kai da­li­jo­si pa­sie­ki­mais, džiaugs­mais ir atei­ties pla­nais, Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ka pa­si­guo­dė dėl skruz­dė­lių, ku­rių su­lau­kė pra­dė­jus gat­vė­je vamz­dy­nų re­konst­ruk­ci­ją.

Bib­lio­te­kų sa­vai­tę pa­si­tin­ka at­si­nau­ji­nę

Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Ire­na Ži­lins­kie­nė pa­si­džiau­gė, kad prieš pat Na­cio­na­li­nę bib­lio­te­kų sa­vai­tę bu­vo at­nau­jin­ti vi­si de­vy­ni jų bib­lio­te­kos sky­riai: at­nau­jin­ta in­ter­ne­ti­nė priei­ga, gau­ta nau­jų kom­piu­te­rių, 9 nau­ji mul­ti­funk­ci­niai įren­gi­niai ir 9 nau­jos mul­ti­me­di­jos.

"Mū­sų bib­lio­te­ka nė­ra po vie­nu sto­gu, ji yra prie bend­ruo­me­nių, ir kiek­vie­nas žmo­gus ga­li atei­ti ne tik kny­gų, bet ir pa­skai­ty­ti spau­dą in­ter­ne­te", – sa­kė I. Ži­lins­kie­nė.

Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės vie­šo­ji bib­lio­te­ka ga­li pa­si­gir­ti vie­nin­te­lė Lie­tu­vo­je tu­rin­ti Ko­mik­sų cent­rą, ku­ria­me ga­li­ma su­si­kur­ti sa­vo ko­mik­są.

Di­džiau­sia do­va­na bib­lio­te­kai, pa­sak I. Ži­lins­kie­nės, tai bib­lio­te­kos lan­ky­to­jai. Praei­tais me­tais Šiau­lių vie­šo­sios bib­lio­te­kos sky­riuo­se už­fik­suo­ta 188 tūks­tan­čiai ap­si­lan­ky­mų, iš ku­rių be­veik 50 pro­cen­tų – vai­kų ir jau­ni­mo ap­si­lan­ky­mai.

"Mū­sų ad­mi­nist­ra­ci­ja yra Gy­ta­rių pro­gim­na­zi­jo­je ir pro lan­gus gir­džiu, kai pa­si­bai­gus pa­mo­koms vai­kai sa­ko: "Va­rom į bib­lę!" Tai nie­ko ne­ga­li bū­ti sma­giau. Ir ko­dėl ten "ne­va­ry­ti"? Pas mus yra įsi­kū­ru­si šei­mų erd­vė, kur daug vi­so­kių žai­di­mų, su­si­ju­sių su tech­no­lo­gi­jo­mis. Au­ga nau­ja skai­ty­to­jų kar­ta, ku­riai tu­ri­me pa­ro­dy­ti, kad tu­ri­me ne tik kny­gų, bet ir tech­no­lo­gi­jų, ku­rias ga­li­me ir tu­ri­me iš­ra­din­gai sie­ti su kny­go­mis", – sa­ko I. Ži­lins­kie­nė.

Nuo šių me­tų sep­ty­niuo­se mies­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos pa­da­li­niuo­se bus įdieg­ti sa­vi­tar­nos įren­gi­niai, ir skai­ty­to­jai ga­lės pa­tys sau iš­duo­ti kny­gas ir grą­žin­ti jas pa­to­giu lai­ku, nes prie šių pa­da­li­nių bus įreng­tos kny­gų grą­ži­ni­mo dė­žės. Bib­lio­te­ki­nin­kai ža­da or­ga­ni­zuo­ti ir pa­mo­kė­les, kaip nau­do­tis šiais įren­gi­niais, pir­mie­jį į mo­ky­mus bus pa­kvies­ti vai­kai.

Bib­lio­te­ka šian­dien, pa­sak I. Ži­lins­kie­nės, tai – dau­gia­funk­cis cent­ras, ku­ria­me vyks­ta edu­ka­ci­jos, su­si­ti­ki­mai, pa­ro­dos, ak­ci­jos.

Šiau­lių vie­šo­sios bib­lio­te­kos sky­riuo­se Na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kų sa­vai­tės me­tu vyks su­si­ti­ki­mai su ra­šy­to­ju Pau­liu­mi Nor­vi­lu, su ak­to­re, Nep­rik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­re Ni­jo­le Ože­ly­te. Že­mai­ti­jos me­tams bus skir­tas ren­gi­nys – že­mai­tiš­ko ei­lė­raš­čio kū­ri­mo dirb­tu­vės "Šal­ti­nė­lio" bib­lio­te­ko­je. "Var­sos" fi­lia­le ba­lan­džio 23–30 die­no­mis pa­mir­šu­siems lai­ku grą­žin­ti kny­gas vyks ak­ci­ja "Be dels­pi­ni­gių ir... su ka­va".

Bib­lio­te­ka sa­vo skai­ty­to­jams ir lan­ky­to­jams nuo­lat siū­lo įvai­riau­sių ren­gi­nių, su­si­ti­ki­mų, pra­mo­gų, apie ku­rias ga­li­ma su­ži­no­ti ap­si­lan­kius bib­lio­te­kos tink­la­la­py­je ir "Fa­ce­book" pa­sky­ro­je.

Pro lan­gus gir­džiu, kai pa­si­bai­gus pa­mo­koms vai­kai sa­ko: "Va­rom į bib­lę!" Tai nie­ko ne­ga­li bū­ti sma­giau. Ir ko­dėl ten "ne­va­ry­ti"?

Ma­žiau­si, bet la­bai rei­ka­lin­gi

Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo ma­žiau­sios Šiau­lių bib­lio­te­kos at­sto­vė Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­kos Šiau­lių pa­da­li­nio vy­riau­sio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Ja­vi­ta La­pins­kai­tė. Pa­da­li­ny­je dir­ba trys bib­lio­te­ki­nin­kės ir vai­ruo­to­jas, ku­ris iš­ve­žio­ja kny­gas ne­ga­lin­tiems iki bib­lio­te­kos atei­ti neį­ga­lie­siems.

J. La­pins­kai­tė sa­ko, kad jų pa­da­li­nys to­kiais di­de­liais ap­si­lan­ky­mų skai­čiais kaip ki­tos bib­lio­te­kos ne­ga­li pa­si­gir­ti, ta­čiau yra ne ma­žiau svar­bus, juo­lab kad skai­ty­to­jai – dau­giau­sia neį­ga­lūs žmo­nės (ne tik ak­lie­ji, bet ir tu­rin­tys ki­tų ne­ga­lių), ku­riems kny­ga – vie­na iš di­džiau­sių pra­mo­gų. Po­pu­lia­riau­sios tarp neį­ga­lių skai­ty­to­jų – gar­si­nės kny­gos.

Ak­lų­jų bib­lio­te­kos Šiau­lių pa­da­li­nys tu­ri pa­slau­gų punk­tus Šiau­lių ap­skri­ties, Ra­sei­nių ir Ma­žei­kių ra­jo­nų mies­tuo­se, kny­gas tie­kia se­ne­lių glo­bos įstai­goms.

"Ša­lia fi­zi­nės bib­lio­te­kos jau ke­le­tą me­tų tu­ri­me vir­tua­lią ak­lų­jų bib­lio­te­ką pa­va­di­ni­mu EL­VIS. Ten žmo­nės, tu­rin­tys re­gė­ji­mo ar ki­tą ne­ga­lią, pa­vyz­džiui, kai žmo­gus po sun­kių li­gų ne­val­do ran­kų, ne­ga­li var­ty­ti kny­gos, tu­ri tei­sę pa­tei­kus me­di­ci­ni­nę iš­va­dą, neį­ga­lio­jo pa­žy­mė­ji­mą ir už­si­re­gist­ruo­ti į šią bib­lio­te­ką, ku­ri yra pa­sie­kia­ma 24 va­lan­das per pa­rą", – sa­ko J. La­pins­kai­tė.

Uni­ver­si­te­tų bib­lio­te­ki­nin­kai – ne kul­tū­ri­nin­kai?

Šiau­lių uni­ver­si­te­to (ŠU) bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Auš­ra Min­gai­lie­nė sa­kė, kad jų bib­lio­te­ka šiuo me­tu at­si­nau­ji­na, vyks­ta in­ter­ne­to tink­lų per­tvar­ka, tad kar­tais strin­ga pa­što ir in­ter­ne­to ry­šys.

Kaip ir ki­to­se mies­to bib­lio­te­ko­se, ŠU bib­lio­te­ko­je ne­trūks­ta įvai­rių ren­gi­nių, pa­ro­dų. Bus jų ir Na­cio­na­li­nę bib­lio­te­kų sa­vai­tę. Šiuo me­tu vei­kia dvi pa­ro­dos – ke­tu­rių me­ni­nin­kių fo­to­pa­ro­da "Mo­ters spal­vos" ir ka­ri­ka­tū­ris­to Si­gi­to Bur­nec­kio pa­ro­da "Ne ta dai­na apie aguo­ną". Šian­dien bib­lio­te­ko­je vyks su­si­ti­ki­mas su ra­šy­to­ju, vie­nuo­liu Kęs­tu­čiu Mar­čiu­ly­nu ir ak­ci­ja vė­luo­jan­tiems grą­žin­ti kny­gas – ne­bus skai­čiuo­ja­mi dels­pi­ni­giai. Penk­ta­die­nį pla­nuo­ja­mas su­si­ti­ki­mas-dis­ku­si­ja su ko­le­go­mis iš Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­to bib­lio­te­kos.

A. Min­gai­lie­nė sa­ko, kad ŠU bib­lio­te­ka yra at­vi­ra vi­sai vi­suo­me­nei. Jo­je taip pat ga­li lan­ky­tis re­gė­ji­mo ne­ga­lią ir dis­lek­si­ją tu­rin­tys žmo­nės, nes bib­lio­te­ka tu­ri spe­cia­lų apa­ra­tą, ku­ris skai­to po juo pa­dė­tą teks­tą (laik­raš­tį, kny­gą) rea­liu lai­ku.

Di­rek­to­rė pa­pa­sa­ko­jo ir apie ne­ti­kė­tai už­klu­pu­sią pro­ble­mą – pra­si­dė­jus vamz­dy­nų re­konst­ruk­ci­jai Vy­tau­to gat­vė­je, bib­lio­te­ką už­plū­do skruz­dė­lės.

ŠU bib­lio­te­ki­nin­kai ne­ga­li pa­si­džiaug­ti ir ky­lan­čiais at­ly­gi­ni­mais kaip vie­šų­jų bib­lio­te­kų dar­buo­to­jai, mat kaž­ko­dėl ne­pa­ten­ka tarp kul­tū­ros dar­buo­to­jų. Ta pa­ti si­tua­ci­ja yra su vi­sais uni­ver­si­te­tų, ko­le­gi­jų bei mo­kyk­lų bib­lio­te­ki­nin­kais.

"Jau nuo se­nų lai­kų mes esa­me nei kul­tū­ros, nei švie­ti­mo dar­buo­to­jai. Kaž­kas tarp že­mės ir dan­gaus", – sa­ko 30 me­tų aukš­to­sios mo­kyk­los bib­lio­te­ko­je dir­ban­ti A. Min­gai­lie­nė.

O gal bib­lio­te­kų per daug?

Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos va­do­vas pro­f. dr. Bro­nius Mas­ku­liū­nas vi­siems su­si­rin­ku­siems iš­da­li­jo bib­lio­te­kos lei­džia­mo žur­na­lo "Auš­ros alė­ja" švie­žiau­sią 6-ąjį nu­me­rį.

"Mes esa­me įdo­mio­je pa­dė­ty­je: esa­me mies­te, bet pri­klau­so­me mi­nis­te­ri­jai. Ne­se­niai vy­ko su­si­ti­ki­mas su nau­juo­ju kul­tū­ros mi­nist­ru M. Kviet­kaus­ku ir jis ma­nęs pa­klau­sė, ar Šiau­liuo­se ne per daug bib­lio­te­kų. Ma­nau, kad mū­sų vi­sų funk­ci­jos skir­tin­gos. Mums, ap­skri­čių bib­lio­te­koms, pa­ves­ta per šiuos me­tus pa­reng­ti veik­los mo­de­lį. Orien­tuo­ja­mės į sa­ve kaip į kom­pe­ten­ci­jų, me­to­di­nį, kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo cent­rą", – sa­kė B. Mas­ku­liū­nas.

Apsk­ri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­ji bib­lio­te­ka ak­ty­viai dir­ba su ap­skri­ties mo­kyk­lų bib­lio­te­ko­mis, ke­lia bib­lio­te­ki­nin­kų kva­li­fi­ka­ci­ją. Pa­sak pro­fe­so­riaus, mo­kyk­lų bib­lio­te­ki­nin­kai yra la­biau­siai nu­skriaus­ti. La­bai daž­nai mo­kyk­lo­se bib­lio­te­ki­nin­kais dir­ba net ne hu­ma­ni­ta­rai.

Bib­lio­te­ka taip pat vyk­do moks­li­nę veik­lą. Šian­dien bib­lio­te­ko­je vyks moks­li­nė-pra­kti­nė kon­fe­ren­ci­ja "Spau­da ir lei­dy­ba lie­tu­vių tau­tos is­to­ri­jo­je:var­dai, idė­jos, dar­bai, įvy­kiai". Taip pat at­gai­vi­na­mi P. Vi­šins­kio skai­ty­mai. Ti­ki­ma­si iš­leis­ti ir P. Vi­šins­kio raš­tus.

Apsk­ri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­ji bib­lio­te­ka yra la­biau­siai lan­ko­ma bib­lio­te­ka Šiau­liuo­se. Per­nai čia už­fik­suo­ta dau­giau kaip 240 tūks­tan­čių ap­si­lan­ky­mų. Bib­lio­te­ko­je ypač lan­ko­mi kul­tū­ri­niai ren­gi­niai.

Bib­lio­te­ka bend­ra­dar­biau­ja su Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ru, Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Psi­chiat­ri­jos kli­ni­ka, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės glo­bos na­mais. Bib­lio­te­ko­je įreng­tas spe­cia­lus kam­ba­rys au­tiz­mo spekt­ro su­tri­ki­mą tu­rin­tiems vai­kams.

Bib­lio­te­ko­je taip pat ren­gia­mos pa­ro­dos, ku­rių or­ga­ni­za­vi­mu už­sii­ma gra­fi­kas pro­fe­so­rius Vai­do­tas Ja­nu­lis. Šiais me­tais pir­mą kar­tą pla­nuo­ja­ma tarp­tau­ti­nė pa­ro­da.