Bibliotekoje pristatyta knyga apie Tėvą Stanislovą

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Kny­gą pri­sta­to ra­šyto­ja V.Mor­kū­nie­nė.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos Lie­po­rių fi­lia­le pri­sta­ty­ta Vi­tos Mor­kū­nie­nės kny­ga „Tė­vo Sta­nis­lo­vo Pa­ber­žė. Gies­mė Esi­mui“. Kny­ga gau­siai iliust­ruo­ta au­to­rės nuo­trau­ko­mis, at­spin­din­čio­mis Tė­vo Sta­nis­lo­vo ap­lin­ką. Tai – su­kur­ti ar nau­jam gy­ve­ni­mui pri­kel­ti daik­tai : sau­lu­tės, baž­ny­ti­niai rū­bai, bui­ties ra­kan­dai, ku­rie, pa­sak au­to­rės "ne yra, o gie­da."

V. Mor­kū­nie­nė – žur­na­lis­tė, ra­šy­to­ja ar­ti­mai pa­ži­no­ju­si Tė­vą Sta­nis­lo­vą. Jaut­riai pa­sa­ko­da­ma apie po­kal­bius Dot­nu­vos vie­nuo­ly­no ce­lė­je ir Pa­ber­žės baž­ny­tė­lė­je au­to­rė su­si­rin­ku­siems per­da­vė Tė­vo Sta­nis­lo­vo min­tis apie ge­ru­mą, žmo­gaus pa­si­rin­ki­mą, at­lei­di­mą.

Su­si­rin­ku­sie­ji pri­si­mi­nė su­si­ti­ki­mo aki­mir­kas, dis­ku­ta­vo apie žmo­gaus ge­bė­ji­mą at­leis­ti. Su­si­ti­ki­mo me­tu skam­bė­jo įra­šai su Tė­ve­lio bal­su. Šis su­si­ti­ki­mas – do­va­na su­si­rin­ku­siems lei­dęs la­biau pa­žin­ti Žmo­gų, ku­ris ar­ti­mie­siems do­va­no­jo svar­biau­sius da­ly­kus – Lai­ką ir Mei­lę.