Modernėja Kuršėnų biblioteka

Jo­ne­tos FI­LINS­KĖS nuo­tr.
Skai­ty­to­jai paim­tus lei­di­nius ga­lės grą­žin­ti bet ku­riuo pa­to­giu lai­ku, įmes­da­mi į už­da­rą grą­ži­ni­mo dė­žę, pa­sta­ty­tą prie įė­ji­mo į bib­lio­te­ką. kur­se­nu_­bib­lio­te­ka
Kur­šė­nų Vy­tau­to Vit­kaus­ko bib­lio­te­ko­je įdieg­ta mo­der­ni ra­di­jo ban­go­mis su iden­ti­fi­ka­vi­mo at­min­ti­mi (RFID) val­do­ma skai­ty­to­jų ap­tar­na­vi­mo ir lei­di­nių ap­skai­tos sis­te­ma.

Įdie­gus šią sis­te­mą no­ri­mo lei­di­nio iš­da­vi­mui ar grą­ži­ni­mui skai­ty­to­jai už­truks ma­žiau lai­ko ir ne vi­sa­da bus pri­klau­so­mi nuo bib­lio­te­ki­nin­ko. Jie paim­tus lei­di­nius ga­lės grą­žin­ti bet ku­riuo pa­to­giu lai­ku, įmes­da­mi į už­da­rą grą­ži­ni­mo dė­žę, pa­sta­ty­tą prie įė­ji­mo į bib­lio­te­ką. Toks bib­lio­te­kos mo­der­ni­za­vi­mas ta­po ga­li­mas įgy­ven­di­nant Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos re­mia­mą pro­jek­tą. Kul­tū­ros ta­ry­ba sky­rė 18 tūks­tan­čių eu­rų, o ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė pri­dė­jo dar 7 tūks­tan­čius.

Pro­jek­to lė­šo­mis taip pat įsi­gy­tos dvi var­to­to­jų ap­tar­na­vi­mo pro­ce­sų dar­bo sto­tys su ins­ta­liuo­ta RFID tech­ni­ne ir pro­gra­mi­ne įran­ga, mo­bi­lus lei­di­nių paieš­kos ir in­ven­to­ri­za­vi­mo įren­gi­nys bei elekt­ro­ni­niai praė­ji­mo kont­ro­lės var­tai, įreng­ti prie pa­grin­di­nių du­rų su pra­ne­ši­mu apie ga­li­mą gais­rą. To­kie var­tai ne tik vyk­dys lan­ky­to­jų srau­to ap­skai­tą, bet ir už­tik­rins kny­gų sau­gu­mą, nes va­gys­tės at­ve­ju įjungs aliar­mi­nį švie­sos ir gar­so sig­na­lą bei už­blo­kuos du­ris.

"Ši ap­sau­ga grin­džia­ma ant kny­gų nu­ga­rė­lių pri­kli­juo­to­mis RFID lip­dė­mis, ku­rio­se įmon­tuo­ta lus­ti­nė at­min­ties mik­ros­che­ma su in­for­ma­ci­ja apie pa­tį lei­di­nį su jo iš­da­vi­mo ir grą­ži­ni­mo ap­skai­ta. Kol kas ri­bo­tos pro­jek­to lė­šos lei­do įsi­gy­ti tik treč­da­liui kny­gų fon­do rei­ka­lin­gų lip­džių, o li­kęs fon­das kol kas nau­dos ri­bo­tų ga­li­my­bių BAR ko­dus, ta­čiau mes ei­na­me pir­myn – pa­ren­gė­me ir pa­tei­kė­me pro­jek­to pa­raiš­ką ant­ram šios tech­no­lo­gi­nės sis­te­mos fi­nan­sa­vi­mo eta­pui. Jei mū­sų pa­raiš­ka bus pa­ten­kin­ta, 2020 me­tais įsi­gy­tu­me ne tik vi­sam kny­gų fon­dui rei­ka­lin­gas RFID lip­des, bet ir lan­ky­to­jų sa­vi­tar­nos ter­mi­na­lą bei spe­cia­li­zuo­tą brūkš­ni­nių ko­dų kon­ver­ta­vi­mo į RFID ko­dus dar­bo sto­tį", – sa­kė lai­ki­nai ei­nan­tis di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas Al­man­tas Šli­vins­kas.

Jis pa­si­džiau­gė, kad to­kia sa­vi­tar­nos sis­te­ma už­tik­rins žy­mų dar­buo­to­jų ir skai­ty­to­jų ap­tar­na­vi­mo lai­ko tau­py­mą bib­lio­te­ko­je: skai­ty­to­jai ga­lės grą­žin­ti kny­gas, įmes­da­mi į kny­gų grą­ži­ni­mo dė­žę, o sa­vi­tar­nos in­for­ma­ci­jos ter­mi­na­le pa­tys vyk­dy­ti iš­leis­tų ar bib­lio­te­ko­je tu­ri­mų lei­di­nių paieš­ką.

Pa­bai­gus įdieg­ti skai­ty­to­jų ap­tar­na­vi­mo tech­no­lo­gi­nę sis­te­mą bus au­to­ma­ti­zuo­ti lei­di­nių iš­da­vi­mo ir grą­ži­ni­mo, fon­dų ap­sau­gos, in­ven­to­ri­za­vi­mo, paieš­kos, ata­skai­tų ruo­ši­mo bei ki­ti bib­lio­te­ki­niai pro­ce­sai, ge­res­nė at­vi­rų­jų fon­dų ap­sau­ga, op­ti­mi­zuo­tos lai­ko są­nau­dos: bib­lio­te­ki­nin­kas grei­čiau, pa­to­giau ir efek­ty­viau ap­tar­naus skai­ty­to­jus, o pa­tys skai­ty­to­jai tu­rės lei­di­nių iš­da­vi­mo ir grą­ži­ni­mo au­to­ma­ti­zuo­tą sa­vi­tar­nos ga­li­my­bę.

Komentarai

kike    Sek, 2019-10-27 / 10:57
Kas iš to, kad modernėja, skaityti nėra ko. Geriau nemodernioje bibliotekoje su daug gerų knygų, kaip buvo prieš kokį 30 metų. Tik nepradėkit apie Lenino raštus ir pan.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.