Modernėja Kuršėnų biblioteka

Jo­ne­tos FI­LINS­KĖS nuo­tr.
Skai­ty­to­jai paim­tus lei­di­nius ga­lės grą­žin­ti bet ku­riuo pa­to­giu lai­ku, įmes­da­mi į už­da­rą grą­ži­ni­mo dė­žę, pa­sta­ty­tą prie įė­ji­mo į bib­lio­te­ką. kur­se­nu_­bib­lio­te­ka
Kur­šė­nų Vy­tau­to Vit­kaus­ko bib­lio­te­ko­je įdieg­ta mo­der­ni ra­di­jo ban­go­mis su iden­ti­fi­ka­vi­mo at­min­ti­mi (RFID) val­do­ma skai­ty­to­jų ap­tar­na­vi­mo ir lei­di­nių ap­skai­tos sis­te­ma.

Įdie­gus šią sis­te­mą no­ri­mo lei­di­nio iš­da­vi­mui ar grą­ži­ni­mui skai­ty­to­jai už­truks ma­žiau lai­ko ir ne vi­sa­da bus pri­klau­so­mi nuo bib­lio­te­ki­nin­ko. Jie paim­tus lei­di­nius ga­lės grą­žin­ti bet ku­riuo pa­to­giu lai­ku, įmes­da­mi į už­da­rą grą­ži­ni­mo dė­žę, pa­sta­ty­tą prie įė­ji­mo į bib­lio­te­ką. Toks bib­lio­te­kos mo­der­ni­za­vi­mas ta­po ga­li­mas įgy­ven­di­nant Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos re­mia­mą pro­jek­tą. Kul­tū­ros ta­ry­ba sky­rė 18 tūks­tan­čių eu­rų, o ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė pri­dė­jo dar 7 tūks­tan­čius.

Pro­jek­to lė­šo­mis taip pat įsi­gy­tos dvi var­to­to­jų ap­tar­na­vi­mo pro­ce­sų dar­bo sto­tys su ins­ta­liuo­ta RFID tech­ni­ne ir pro­gra­mi­ne įran­ga, mo­bi­lus lei­di­nių paieš­kos ir in­ven­to­ri­za­vi­mo įren­gi­nys bei elekt­ro­ni­niai praė­ji­mo kont­ro­lės var­tai, įreng­ti prie pa­grin­di­nių du­rų su pra­ne­ši­mu apie ga­li­mą gais­rą. To­kie var­tai ne tik vyk­dys lan­ky­to­jų srau­to ap­skai­tą, bet ir už­tik­rins kny­gų sau­gu­mą, nes va­gys­tės at­ve­ju įjungs aliar­mi­nį švie­sos ir gar­so sig­na­lą bei už­blo­kuos du­ris.

"Ši ap­sau­ga grin­džia­ma ant kny­gų nu­ga­rė­lių pri­kli­juo­to­mis RFID lip­dė­mis, ku­rio­se įmon­tuo­ta lus­ti­nė at­min­ties mik­ros­che­ma su in­for­ma­ci­ja apie pa­tį lei­di­nį su jo iš­da­vi­mo ir grą­ži­ni­mo ap­skai­ta. Kol kas ri­bo­tos pro­jek­to lė­šos lei­do įsi­gy­ti tik treč­da­liui kny­gų fon­do rei­ka­lin­gų lip­džių, o li­kęs fon­das kol kas nau­dos ri­bo­tų ga­li­my­bių BAR ko­dus, ta­čiau mes ei­na­me pir­myn – pa­ren­gė­me ir pa­tei­kė­me pro­jek­to pa­raiš­ką ant­ram šios tech­no­lo­gi­nės sis­te­mos fi­nan­sa­vi­mo eta­pui. Jei mū­sų pa­raiš­ka bus pa­ten­kin­ta, 2020 me­tais įsi­gy­tu­me ne tik vi­sam kny­gų fon­dui rei­ka­lin­gas RFID lip­des, bet ir lan­ky­to­jų sa­vi­tar­nos ter­mi­na­lą bei spe­cia­li­zuo­tą brūkš­ni­nių ko­dų kon­ver­ta­vi­mo į RFID ko­dus dar­bo sto­tį", – sa­kė lai­ki­nai ei­nan­tis di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas Al­man­tas Šli­vins­kas.

Jis pa­si­džiau­gė, kad to­kia sa­vi­tar­nos sis­te­ma už­tik­rins žy­mų dar­buo­to­jų ir skai­ty­to­jų ap­tar­na­vi­mo lai­ko tau­py­mą bib­lio­te­ko­je: skai­ty­to­jai ga­lės grą­žin­ti kny­gas, įmes­da­mi į kny­gų grą­ži­ni­mo dė­žę, o sa­vi­tar­nos in­for­ma­ci­jos ter­mi­na­le pa­tys vyk­dy­ti iš­leis­tų ar bib­lio­te­ko­je tu­ri­mų lei­di­nių paieš­ką.

Pa­bai­gus įdieg­ti skai­ty­to­jų ap­tar­na­vi­mo tech­no­lo­gi­nę sis­te­mą bus au­to­ma­ti­zuo­ti lei­di­nių iš­da­vi­mo ir grą­ži­ni­mo, fon­dų ap­sau­gos, in­ven­to­ri­za­vi­mo, paieš­kos, ata­skai­tų ruo­ši­mo bei ki­ti bib­lio­te­ki­niai pro­ce­sai, ge­res­nė at­vi­rų­jų fon­dų ap­sau­ga, op­ti­mi­zuo­tos lai­ko są­nau­dos: bib­lio­te­ki­nin­kas grei­čiau, pa­to­giau ir efek­ty­viau ap­tar­naus skai­ty­to­jus, o pa­tys skai­ty­to­jai tu­rės lei­di­nių iš­da­vi­mo ir grą­ži­ni­mo au­to­ma­ti­zuo­tą sa­vi­tar­nos ga­li­my­bę.