Bibliotekoje "aprengė" knygas

Bib­liog­ra­fi­jos-in­for­ma­ci­jos sky­riaus nuo­tr.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos Bib­liog­ra­fi­jos-in­for­ma­ci­jos sky­riu­je eksp­nuo­ja­mos rank­dar­biais ap­lenk­tos kny­gos.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos Bib­liog­ra­fi­jos-in­for­ma­ci­jos sky­riu­je pa­reng­ta bib­lio­te­kos Sen­jo­rų klu­bo kū­ry­bi­nių dar­bų pa­ro­da "Rū­bas kny­gai", skir­ta Na­cio­na­li­nei Lie­tu­vos bib­lio­te­kų sa­vai­tei.

Pa­ro­dos eks­po­na­tai – mėgs­ta­mos kny­gos, ap­lenk­tos įvai­riais raš­tais ner­tais, megz­tais, riš­tais, de­ko­ruo­tais vir­še­liais.

Rank­dar­bius mo­te­rys kū­rė bib­lio­te­ko­je edu­ka­ci­nia­me už­siė­mi­me, va­do­vau­jant klu­bo na­rei Sta­sei Zi­mi­nai, už­bai­gi­nė­jo ir gra­ži­no na­muo­se.