Kur veda takeliai ir kodėl posūkis siauras?

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ža­da­ma, kad sie­nu­tė­je tar­pai bus iš­pjau­ti, kad neį­ga­lie­ji, žmo­nės su ve­ži­mė­liais ga­lė­tų už­va­žiuo­ti ir nu­si­leis­ti Auš­ros ta­ku be laip­tų.
Šiau­lie­čiai dis­ku­tuo­ja apie re­mon­tuo­ja­mą Auš­ros ta­ką ir ap­lin­ki­nę te­ri­to­ri­ją: ste­bi­na ta­ko pa­kraš­čiuo­se pa­klo­ti ta­ke­liai, ku­rie nie­kur ne­ve­da – at­si­mu­ša į tvo­rą. Šiau­lie­čių klau­si­mus per­da­vė­me mies­to Sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­rui Do­mui Griš­ke­vi­čiui.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius siū­lo su­lauk­ti re­konst­ruk­ci­jos pa­bai­gos ir ta­da ver­tin­ti Auš­ros ta­ko ir ap­lin­ki­nės te­ri­to­ri­jos at­nau­ji­ni­mo spren­di­nius.

– Šiau­lie­čius ste­bi­na ša­lia Auš­ros ta­ko nu­ties­tas ta­ke­lių vo­ra­tink­lis, ku­ria­me ta­ke­liai daž­nai at­si­re­mia į ak­me­ni­nę sie­nu­tę, ei­nan­čią pa­gal laip­tus. Ne­gi nau­jo­mis trin­ke­lė­mis iš­grįs­ti ta­kai ve­da į nie­kur?

– Dar­bai dar nė­ra baig­ti, jie tę­sis iki lapk­ri­čio 15 die­nos ir tar­pai ak­me­ni­nė­je sie­nu­tė­je bus iš­pjau­ti. Ne­rei­kė­tų ver­tin­ti ne­baig­tų dar­bų. Tas ta­kų zig­za­gas yra pa­da­ry­tas tam, kad bū­tų pa­leng­vin­tas ėji­mas neį­ga­lie­siems, žmo­nėms su dvi­ra­čiais ar stu­mian­tiems vai­kiš­ką ve­ži­mė­lį. Tuos laip­tus anks­čiau pra­ktiš­kai įveik­ti ga­lė­jo tik svei­ki žmo­nės. Man pa­čiam pa­kan­ka­mai sun­ku bū­da­vo įstum­ti ten vai­kiš­ką ve­ži­mė­lį. O jei dar žie­mą, sli­du. Pan­du­so to­kio ne­pa­da­ry­si. Toks ar­chi­tek­to su­ma­ny­mas, su­kur­ti ta­ke­lių sis­te­mą, įver­ti­nant nuo­ly­dį.

– Sa­vi­val­dy­bės pa­šo­nė­je įren­gi­nė­ja­ma au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė, grįs­ta klin­ke­rio trin­ke­lė­mis, ak­me­ni­mis. Jo­mis va­ži­nės ir sun­kio­ji ug­nia­ge­sių tech­ni­ka. Ar tas gro­žis bus pa­tva­rus, ar tik­rai rei­kė­jo to­kių spren­di­mų?

– Da­bar ga­li­me sa­ky­ti – to rei­kė­jo, to ne­rei­kė­jo. Bu­vo bend­ras Pri­si­kė­li­mo aikš­tės ir jos priei­gų su­tvar­ky­mo pro­jek­tas, lai­mė­jo ar­chi­tek­tas Vy­te­nis Ru­do­kas, ta­me pro­jek­te bu­vo to­kie spren­di­niai. Tai yra is­to­ri­nis mies­to pa­sta­tas, šian­dien ja­me Sa­vi­val­dy­bė, ar­chi­tek­tas ban­dė at­kur­ti se­no­jo mies­to tam tik­rus ak­cen­tus. Sa­vi­val­dy­bė­je ne tik biu­rok­ra­tai dir­ba, tai yra vie­šas pa­sta­tas, sve­čiai ja­me lan­ko­si. Bu­vo dis­ku­si­jų jau dar­bo ei­go­je. Taip pat ir dėl Var­po gat­vės. Sup­ran­ta­ma, as­fal­tas yra pi­ges­nis. Ta­čiau ar­chi­tek­tas ar­gu­men­tuo­tai pa­grin­dė sa­vo spren­di­nius, tad nu­spręs­ta pa­lik­ti tuos spren­di­nius, ku­rie ir bu­vo pro­jek­te.

– Ar po­sū­kis prie Sa­vi­val­dy­bės su­siau­rin­tas ir­gi dėl gra­žu­mo?

– Ma­nau, kad į šo­ną pa­trauk­ta au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė (tarp Sa­vi­val­dy­bės ir Ka­ted­ros) kaip tik leis iš­veng­ti ne­tei­sin­gai pa­sta­ty­tų au­to­mo­bi­lių, ku­rie kar­tais truk­dy­da­vo iš­va­žiuo­ti prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos ma­ši­noms. Kaip ten be­bū­tų, yra Sta­ty­bos reg­la­men­tas, po­sū­kio spin­du­lių dy­džiai nu­ma­ty­ti ir ne­ga­li pa­da­ry­ti ma­žes­nių, nei rei­ka­lau­ja­ma. Įma­no­ma vis­ką pa­da­ry­ti, taip pat ir įsi­suk­ti, dėl to bai­min­tis ne­rei­kė­tų.

– Sa­vi­val­dy­bė daž­nai skel­bė apie sa­vo ke­ti­ni­mus ma­žin­ti au­to­mo­bi­lių srau­tą cent­re, ta­čiau da­bar įsi­ren­gė nau­jas au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tas pa­gal Sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tą ir pa­gal Auš­ros alė­jos pa­kraš­tį ša­lia Ka­ted­ros ir taip­su­kū­rė dar vieną au­to­mo­bi­lių trau­kos vie­tą cent­re. Pa­si­kei­tė Sa­vi­val­dy­bės tiks­lai?

– Čia pa­pil­do­mai at­si­ra­do apie 16 vie­tų. Gal su­ma­žė­jo vie­tų aikš­te­lė­je Sa­vi­val­dy­bės šo­ne. Bend­ro­je su­mo­je ne ka­žin kiek pa­dau­gė­jo, tik spren­di­nys pa­si­kei­tė. Gat­vė ne­su­siau­rė­jo, jos pa­ra­met­rai ne­si­kei­tė, tik vi­zua­liai pa­si­kei­tė vaiz­das. Toks ar­chi­tek­to ma­ty­mas. Be to, pa­si­bai­gus re­mon­tui, tos sto­vė­ji­mo vie­tos bus mo­ka­mos, kiek­vie­nas nu­mes­ti au­to­mo­bi­lio ne­ga­lės.

Redakcijos archyvo nuo­tr.
Šiauliuose nedarbas per savaitę padidėjo iki 9,7 procento, tačiau išlieka mažiausias tarp didžiųjų miestų.

Komentarai

Vitalijus    Pir, 2019-10-07 / 09:25
Reikia būti visišku debilu, besmegeniu, kad pastatyti sieną ant tako. Ir tai daroma savivaldybės panosėje. Kas tie žmonės, kurie tai padarė, kas jiems vadovavo...?
nulis    Pir, 2019-10-07 / 11:38
Dar mano babūnė iš tėvo pusės, daugiau kalbėjusi lenkiškai, sakydavo :"Nezakončiona rabota durniu nekazujema" (nebaigtas darbas kvailiui nerodomas). Kadangi šis takas man labai artimas ir pažįstamas, tai galiu tik pasidžiaugti, kaip patogiai jis ruošiamas. Jeigu kadaise būtų ten nutiesti tokie takai (kaip čia sako - į "niekur"), kaip lengvai mano sena motinėlė būtų nuėjusi ir į parduotuvę, ir pas drauges į aplinkinius kiemus, ir ant suoliukų "salelėse" prisėdus pailsėti su savo pirkiniais. Manau, ir jaunimas pamėgs tas saleles, ir mamos su vaikais. Žodžiu, viskas ten bus labai gerai, o kad šiandien keistai jums atrodo, tai grįžkit į mano komentaro pirmąjį sakinį ir nedemonstruokit viešai savo, švelniai sakant, perdėto įtarumo. Viskam savo laikas :)
"Nezakončiona rabota durniu nekazujema"     Pir, 2019-10-07 / 12:04
Ir tik durnius gali taip dirbti... "Užbaigs" tikrai, jeigu ne šiemet, tai po metų, gal dar kitų...
nuliui    Pir, 2019-10-07 / 12:24
Teisingai, jeigu atsimuši į tvorą, gali perlipti ją arba keliauti vingiais per kitus kiemus, aplankyti draugus, parduotuves ir stotelėse (salelėse), ant "tūkstantmečio suoliukų" pailsėti su savo pirkiniais. Tikrai manau, kad netik senutės, bet ir vaikai, jų mamos, pamėgs tuos aplinkelius. Na ir proto bokštas, tas mūsų "nulis", jei neklystu - Šiaulių blėkorius.
...    Pir, 2019-10-07 / 12:31
Gal tie takai ir bus patogūs. Bet dabar - truputį juokingi. O labiausiai akis bado prasta darbo kokybė. Nueikit pažiūrėti, kaip Draugystės pr. klojami takai - gražu žiūrėti kaip Plungės vyrai dirba. Bet ir čia negaliu atsistebėti projektuotojų sprendiniais, šaligatviai - pločio sulig autostrada. Tokio pločio takus kloti, kur per valandą penkios senutės prašliaužia - nusikaltimas. Biudžeto švaistymas. Bet kas Griškevičiui - jis gali liepą už 1600 € sodinti, ne iš savo kišeniaus gi.
Gienka    Pir, 2019-10-07 / 14:18
Och, jeigu mokesciu moketojai ivestu miesto valdzios kiseniu tustejimo meta, gal tada sitie samdytiniai pradetu mastyti, kaip graziai, tvarkingai ir taupiai tvarkyti miesta.
Ta pati dainelė    Pir, 2019-10-07 / 16:09
Kokie mes patys sau faini...iš savivaldybės ZAD'o (Zakiro Artūro Domo) apart pagyrų sau konkretaus atsakymo negausi.Na lauksim mero feisbuko įrašo ta tema :)
miestietis    Pir, 2019-10-07 / 18:20
Apie architektūrinius sprendinius šiame kvartale aš daug nekalbėsiu, bet tie lauko netašyti akmenys palei centrinio įėjimo duris, tai labai primena kumetyno stilių, ir net jau smetonmetyje akmenis aptašydavo lygiais šonais dėl estetikos ir praktiškumo. O šiaip tai visus grindinio darbus aš vertinu po kokių dviejų- trijų žiemų- vot tuomet ir pasimato- profesionalai dirbo ar peckeliai.
Saulius    Pir, 2019-10-07 / 20:53
Tuos klausimus kelia ne " šiauliečiai " , bet kelios diletantės bobelkos iš laikraščio ieško ambų.Akivaizdu, kad išvažiavimas ne per siauras, o akmenų grindinys sunkiąją techniką atlaikys geriau, nei asfaltas.
Aušros tako gyventoja    Ant, 2019-10-08 / 09:38
projektas tikrai keistas, jei nepasakyti daugiau. šaligatvis prie savivaldybės išplatintas, nors ten per dieną praeina gal 100 žmonių, o automobilių eismo juostų skaičius sumažintas, iš ryto - automobilių kamščiai. Įėjimui į Aušros taką 6 padaryti laipteliai yra visiškai nepatogūs, jei anksčiau mamos su vežimėliais ramiai važiuodavo truputį nuožulniu takeliu į namus, dabar važiuoja aplinkui. Laipteliai be turėklų, tai po klubo sąnario operacijos moteris negali jais lipti. Įdomu, kam juos darė iš viso? Gyventojai pasigenda ir šiauliečių paaukotų miestui suoliukų, skirtų valstybės 1000 - čiui. Valdžia turėtų pasakyti kur jie, arba grąžinti juos tiems žmonėms.
Šalkauskio g.-aušros takui    Ant, 2019-10-08 / 12:05

In reply to by Aušros tako gyventoja

Viskas ten gerai su tais trim laipteliais, tik turėklų trūksta. Gal dar padarys. Mamos su vežimukais jaunos, tuos tris laiptelius lengvai įveiks.
Pritariu    Ant, 2019-10-08 / 11:21
Aušros tako gyventoja yra teisi, jos komentaras, pastabos yra teisingos, išskyrus vieną. Tai 1000-čiui skirti suoliukai, jie baisūs ir nepatogūs atsisėsti, mažai jų ir liko. Kažkas negerai su mūsų valdžios vyrais, jie neišmano savo darbo ar tyčia viską atvirkščiai daro?
Linas    Ant, 2019-10-08 / 20:17
Kodėl tas kastyčio cigarečiu pakelis alėjoj vis dar tebestovi. Kur veryga ziūri? 🤔

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.