Dėl medžių – Vyriausybės ir Prezidentūros reakcija

Ma­riaus MOR­KE­VI­ČIAUS (EL­TA) nuo­tr.
Pirmadienį šiau­lie­čiai pi­ke­tavo Vilniuje.
Šiau­lių me­džių gy­nė­jai po su­reng­to pi­ke­to Vil­niu­je su­lau­kė ofi­cia­lios reak­ci­jos iš Vy­riau­sy­bės ir Pre­zi­den­tū­ros. Mi­nis­te­ri­joms duo­ti pa­ve­di­mai, o mies­to Sa­vi­val­dy­bės pra­šo­ma iš­nag­ri­nė­ti šiau­lie­čių iš­kel­tus klau­si­mus ir duo­ti at­sa­ky­mus.

Ini­cia­ty­vi­nės gru­pės "Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" va­do­vas Alf­re­das Dau­lius in­for­ma­vo, jog ket­vir­ta­die­nį su­lau­kė at­sa­ky­mų iš Vy­riau­sy­bės ir Pre­zi­den­tū­ros.

Šioms ins­ti­tu­ci­joms per pi­ke­tą pir­ma­die­nį bu­vo įteik­tas krei­pi­ma­sis dėl ma­si­nės me­džių pjū­ties mies­te vyk­dant vie­šų­jų erd­vių su­tvar­ky­mo pro­jek­tus su eu­ro­pi­ne pa­ra­ma. Pra­šo­ma at­si­žvelg­ti į suin­te­re­suo­tos vi­suo­me­nės rei­ka­la­vi­mą Šiau­liuo­se lai­ki­nai stab­dy­ti Vil­niaus gat­vės re­konst­ruk­ci­ją, pa­gal ku­rią bus pjau­na­mi svei­ki bran­dūs me­džiai.

Taip pat at­kreip­ti dė­me­sį į vals­ty­bės kont­ro­lės bū­ti­ny­bę vyk­dant to­kius pro­jek­tus ir į tai, jog ne­bu­vo už­tik­rin­ta suin­te­re­suo­tos vi­suo­me­nės da­lies tei­sė da­ly­vau­ti spren­di­mų priė­mi­mo pro­ce­se.

Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris Al­gir­das Ston­čai­tis šiau­lie­čius in­for­ma­vo, jog jų ke­lia­mas pro­ble­mas Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko pa­ve­di­mu pa­pra­šė iš­nag­ri­nė­ti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to ir Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos kar­tu su Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­be.

"At­siž­velg­da­mas į di­dė­jan­tį vi­suo­me­nės su­si­rū­pi­ni­mą dėl ker­ta­mų me­džių, pra­šy­čiau Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją ir Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tą už­tik­rin­ti veiks­min­ges­nę žel­dy­nų ir žel­di­nių ap­sau­gos vals­ty­bi­nę kont­ro­lę, – ra­šo Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris. – Taip pat pra­šau Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją ir Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją, ren­giant 2020–2027 me­tų ES fon­dų vie­šų­jų erd­vių tvar­ky­mo ir žel­dy­nų tvar­ky­mo prie­mo­nių pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo są­ly­gų ap­ra­šus, ypa­tin­gą dė­me­sį skir­ti ža­lio­sios inf­rast­ruk­tū­ros plėt­rai, pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo są­ly­gų ap­ra­šuo­se nu­ma­tant bū­ti­ną­sias są­ly­gas, kad pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo me­tu bū­tų iš­lai­ky­tas eko­sis­te­mi­nes funk­ci­jas at­lie­kan­čių di­de­lių me­džių kie­kis."

In­for­ma­ci­ją apie nag­ri­nė­ji­mo re­zul­ta­tus ir nu­ma­to­mus priim­ti spren­di­mus dėl ke­lia­mų pro­ble­mų ne tik Šiau­lių mies­te, bet ir vi­so­je ša­ly­je pra­šo­ma pa­teik­ti ir šiau­lie­čiams, ir Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jai.

"Jei­gu spren­džiant mi­nė­tus klau­si­mus pri­reik­tų Vy­riau­sy­bės spren­di­mo, pa­tei­ki­te ati­tin­ka­mų spren­di­mų pro­jek­tus", – krei­pia­si į mi­nis­te­ri­jas Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris.

Kanc­le­rio raš­tas iš­siųs­tas ir Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai, Cent­ri­nei pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­rai, Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jai, Vy­riau­sy­bės at­sto­vui Šiau­lių ir Tel­šių ap­skri­ty­se ir Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­jams R. An­dziu­ke­vi­čiū­tei-Bu­zei bei A. Mu­zi­ke­vi­čiui.

Pre­zi­den­tū­ra, at­sa­ky­da­ma į me­džių gy­nė­jų rei­ka­la­vi­mus pa­lai­kan­čio sig­na­ta­ro Al­gi­man­to Sė­jū­no krei­pi­mą­si, sa­vo ruož­tu krei­pė­si į Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bę ir į Vy­riau­sy­bę.

Pre­zi­den­to pa­ta­rė­jos Ag­nės Jaks­tie­nės pa­si­ra­šy­ta­me raš­te pra­šo­ma Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės pa­kar­to­ti­nai iš­nag­ri­nė­ti su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją ir in­for­muo­ti apie nag­ri­nė­ji­mo re­zul­ta­tus.

Komentarai

miestietis    Šeš, 2019-09-14 / 10:36
Nu va šaunuoliai, o tai norėjau tiems miškininkams patarti skelbti bado akciją, bet matau, kad ir be jos jau beveik arti tikslo. Dabar svarbu kitiems stabdžiams pakartotinai išsikviesti kokią centrinę televiziją ir parodyti bulvaro juodus asfalto lopus ir paaimanuoti- kaip čia dabar taip nusivažiavome. Prieš tai pasakiau- arti tikslo, bet ne arti pergalės, nes tikiu, kad blaivus protas nugalės.
nulis    Pir, 2019-09-16 / 10:53
Priėjo prie varčios - ir vėl iš pradžios. Gautus popierius vyriausybė parsiunčia į Šiaulių savivaldybę ir paprašo atsakyti, ką SAVIVALDYBĖ ruošiasi daryti. Savivaldybė atsakys, kiek medžių iškirs, kiek atsodins, ir viskas vyks pagal planą. Pagal savivaldybės planą :))))
Go    Ant, 2019-09-17 / 07:27
Tai pries pora dienu prauzusia vetra tie brandus medziai luzinejo kaip degtukai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.