Akis­ta­ta su ko­ro­na­vi­ru­su. Juo­kai bai­gė­si

ELTA nuotr.
Fa­ta­liš­ką ko­vo 13-osios penk­ta­die­nį Šiau­liai, kaip ir vi­sa ša­lis, pa­bu­do stip­riai ap­ri­bo­tu so­cia­li­niu gy­ve­ni­mu. "Ne­ži­nau, ar Šiau­liuo­se yra ka­ran­ti­nas? Ne, nė­ra", – sa­ko Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas. Jis Vy­riau­sy­bės pa­skelb­tiems drau­di­mams pri­ta­ria.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas ma­no, kad tam, kad bū­tų įveik­ta ši ne­ti­piš­ka epi­de­mi­nė si­tua­ci­ja, pri­reiks kū­ry­biš­kų spren­di­mų ir di­de­lės at­sko­my­bės.

Me­ras ža­da pa­si­telk­ti kū­ry­biš­ku­mą

Šiau­lių me­ras A. Vi­soc­kas nu­si­tei­kęs ko­ro­na­vi­ru­so epi­de­mi­jos su­kel­tas pro­ble­mas spręs­ti kū­ry­biš­kai. Su jo­mis su­si­durs ne tik gy­ven­to­jai, bet ir įmo­nės. Nep­la­nuo­tai už­da­rius dar­že­lius ir mo­kyk­las, da­lis tė­vų ne­ga­lės ei­ti į dar­bą, tu­rės lik­ti su vai­kais.

„Mes šį ry­tą ap­ta­rė­me „kū­ry­biš­ką“ va­rian­tą. Tais at­ve­jais, kai abu jau­ni tė­vai dir­ba li­go­ni­nė­je ir tu­ri ma­žų vai­kų, mes vis dėl­to gal­vo­sim ati­da­ry­ti taip va­di­na­mą bu­din­čią vai­kų gru­pę, be abe­jo, su vi­sais sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mais, kad tė­vai ga­lė­tų ten pa­lik­ti vai­kus, kai jie abu yra la­bai rei­ka­lin­gi vi­suo­me­nei. Tar­kim abu tė­vai yra gy­dy­to­jai“, – pla­nais da­li­jo­si mies­to va­do­vas.

Jis pa­brė­žė, kad si­tua­ci­ja ne­ti­pi­nė, tad teks ieš­ko­ti su­bti­lių išei­čių. Rei­kės daug kū­ry­biš­ku­mo ir as­me­ni­nės at­sa­ko­my­bės.

„Va­kar ma­čiau švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ro įsa­ky­mą, kad nu­trau­kia­mas ug­dy­mo pro­ce­sas nuo 13 die­nos, o aš vie­šai pa­sa­kiau, kad ne, 13 die­ną vi­si dar ga­li­te ei­ti, nes neį­ma­no­ma taip grei­tai pa­si­ruoš­ti. Yra gy­ve­ni­mo lo­gi­ka ir, ačiū Die­vui, kad ją pa­lai­ko Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas. Vi­sų pir­ma rei­kia neįs­tum­ti žmo­nių į ne­pa­vy­dė­ti­nas pa­dė­tis. Pa­vyz­džiui, Klai­pė­dos me­ras už­drau­dė 13 die­ną ir aš ma­nau, kad tai yra klai­da“, – tei­gė A. Vi­soc­kas.

Jis įsi­ti­ki­nęs, kad to­kių epi­zo­dų bus ir dau­giau, kar­tais ga­li pa­da­ry­ti ir klai­dų, svar­bu ne­tu­rė­ti blo­gų ke­ti­ni­mų.

Si­tua­ci­ja kei­čia ir me­ro dar­bot­var­kę. Jis pri­si­pa­ži­no spren­džiąs, kaip pra­ves­ti pa­si­ta­ri­mus, kiek pa­čiam lan­ky­tis pas žmo­nes. Jis sa­kė ap­lan­kęs net 60 kla­sių mo­kyk­lo­se, aiš­ki­nęs, kaip elg­tis pa­ki­bus vi­ru­so grės­mei. Da­bar į mo­kyk­las ne­bei­tų, bet jos jau ir už­da­ry­tos.

Me­ras ti­ki, kad griež­tos prie­mo­nės epi­de­mi­jai su­val­dy­ti yra rei­ka­lin­gos. Ši li­ga pa­vo­jin­ga tuo, kad ga­li ap­krės­ti ki­tus žmo­nes, pa­ts ne­jaus­da­mas jo­kių simp­to­mų, to­dėl to­kios per­trau­kos, kai žmo­nių pra­šo­ma pa­bū­ti at­ski­rai, duos nau­dą.

„Aš to ir ti­kė­jau­si, bu­vo aiš­ku, kad po ko­vo 11 drau­di­mas ren­gi­niams bus priim­tas. Kiek ga­lė­jo­me pa­si­da­rė­me ren­gi­nius vi­sais mas­te­liais“, – sa­kė me­ras.

A. Vi­soc­kas pra­šo ne­teis­ti vie­niems ki­tų: „Li­ga at­si­trauks. Es­mė – ko­kie mes bū­sim tos li­gos ei­go­je ir ko­kios bus jos pa­sek­mės“.

Ruo­šia bu­tus sa­vii­zo­lia­ci­jai

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga įpa­rei­go­jo sa­vi­val­dy­bes pa­reng­ti vie­tas, kur ga­lė­tų sa­ve dviem sa­vai­tėms izo­liuo­ti iš už­sie­nio grį­žę gy­ven­to­jai.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis in­for­ma­vo, kad tam tiks­lui ren­gia jau 4–tą so­cia­li­nį bu­tą iš tų, ku­riuos Sa­vi­val­dy­bė ne­se­niai nu­pir­ko, bet su­si­lai­kė pa­skir­ti ei­lė­je lau­kian­tiems žmo­nėms. Bu­tuo­se pa­ruo­šė lo­vas, pa­ta­ly­nę, vi­są bū­ti­ną ap­gy­ven­di­ni­mui ap­lin­ką. Anot di­rek­to­riaus, jei sa­vii­zo­lia­ci­jos rei­kės di­des­niam kie­kiui žmo­nių, tam bus pa­nau­do­tas šiuo me­tu tuš­čias bu­vu­sių Kū­di­kių na­mų pa­sta­tas ar kai ku­rių mo­kyk­lų bend­ra­bu­čiai.

„Tai svei­ki žmo­nės, ku­riems skir­ta 14 die­nų sa­vii­zo­lia­ci­ja“, – ko­men­tuo­ja A. Bar­tu­lis, ar sau­gu tam tiks­lui skir­ti bu­tus dau­gia­bu­čiuo­se.

Sa­vi­val­dy­bė ren­gia re­ko­men­da­ci­jų at­min­ti­nę, kaip moks­lei­viai, stu­den­tai tu­rė­tų elg­tis už­da­rius ug­dy­mo įstai­gas.

„Kad ši prie­mo­nė duo­tų efek­tą, o ne bū­tų iš­si­gi­mu­si, kai jau­ni­mas ne­si­mo­kys, o įvai­riuo­se bu­tuo­se da­rys va­ka­rė­lius. Kad jau­ni­mas su­pras­tų, ko­dėl čia jiems skir­tos to­kios keis­tos pa­va­sa­rio ato­sto­gos“, – at­min­ti­nės po­rei­kį aiš­ki­no di­rek­to­rius.

Penk­ta­die­nį Sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo iš­ban­dy­ta nuo­to­li­nio dar­bo pro­gra­ma. Jei ji pa­si­tei­sins, tai ne­ma­ža da­lis po­sė­džių vyks ne­be­si­ren­kant į ka­bi­ne­tus. Tech­niš­kai ruo­šia­ma­si vi­sos Sa­vi­val­dy­bės nuo­to­li­niam dar­bui, kad dar­buo­to­jai ga­lė­tų dirb­ti iš na­mų.

Pats Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas gy­ven­to­jų ne­prii­ma jau ant­rą sa­vai­tę. Jis ma­no, kad sa­vo pro­ble­mą žmo­gus ga­li pa­ra­šy­ti raš­tu ir gaus raš­tiš­ką at­sa­ky­mą.

Ruo­šia­ma­si ir be­kon­tak­ti­niam gy­ven­to­jų ap­tar­na­vi­mui. A. Bar­tu­lis ak­cen­ta­vo, kad Sa­vi­val­dy­bė tu­ri tris jaut­rius taš­kus – So­cia­li­nių iš­mo­kų ir kom­pen­sa­ci­jų sky­rių, Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rių ir gy­ven­to­jų prii­ma­mą­jį. In­te­re­san­tus ren­gia­ma­si ap­tar­nau­ti ne ma­žes­niu nei 1,5 met­ro at­stu­mu.

San­tuo­kos vyks, bet kuk­les­nės

Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Vil­ma Me­le­nie­nė ko­men­ta­vo, kad ap­ri­bo­tų dvie­jų sa­vait­ga­lių me­tu su­pla­nuo­tos tuok­tu­vės įvyks, nors jų ne­bus daug. Šį šeš­ta­die­nį dve­jos, o ki­tą – tre­jos. Ve­dė­ja sa­kė, kad per­skam­bi­nus bū­si­mus jau­na­ve­džius, bu­vo pa­pra­šy­ta į san­tuo­kų rū­mus at­vyk­ti tik su liu­di­nin­kais, be sve­čių.

V. Me­le­nie­nė pa­si­džiau­gė, kad žmo­nės su­pra­tin­gi. Kai ku­rie per­si­kė­lė san­tuo­kos da­tą vė­les­niam lai­kui.

Ve­dė­ja pa­brė­žė, kad di­džiau­sios grės­mės bai­mi­na­si iš tų in­te­re­san­tų, ku­rie no­ri įtrauk­ti į re­gist­rą už­sie­ny­je su­da­ry­tas san­tuo­kas, įre­gist­ruo­tus vai­kus. Daž­nai at­vyks­ta už­sie­nio ša­lių pi­lie­čiai ar šiau­lie­čiai, su­grį­žę iš ki­tų ša­lių. Pra­šo­ma in­te­re­san­tų re­gist­ruo­tis elekt­ro­ni­niu bū­du, ne­si­lan­ky­ti sky­riu­je.

Ne­vyks spek­tak­liai ir Teat­ro die­nos mi­nė­ji­mas

Vals­ty­bi­nio lyg­mens drau­di­mai ne­pa­li­ko ga­li­my­bių kul­tū­ros įstai­goms pa­čioms spręs­ti, ar or­ga­ni­zuo­ti ren­gi­nius.

Du­ris už­vė­rė ir Vals­ty­bi­nis Šiau­lių dra­mos teat­ras. Li­te­ra­tū­ri­nės da­lies ve­dė­ja No­me­da Šat­kaus­kie­nė pra­ne­šė, kad at­šau­kia­mi vi­si ko­vo mė­ne­sį tu­rė­ję vyks­ti spek­tak­liai ir ren­gi­niai. Tarp jų ir 26 die­ną tu­rė­jęs vyk­ti tarp­tau­ti­nės teat­ro die­nos pa­mi­nė­ji­mas bei pre­mi­jų už ryš­kiau­sius me­tų vaid­me­nis įtei­ki­mas. Anot N. Šat­kaus­kie­nės, vie­šo ren­gi­nio ne­beor­ga­ni­zuos ir pa­si­bai­gus drau­di­mams.

Teat­ro at­sto­vė sa­kė, kad ga­li bū­ti, jog spek­tak­liai ne­vyks iki teat­ro se­zo­no pa­bai­gos, nes ir at­šau­kus drau­di­mus, ka­žin ar žmo­nės sku­bė­tų su­grįž­ti į sa­les.

Neį­vyks ir ba­lan­džio mė­ne­sį pla­nuo­ta prem­je­ra – spek­tak­lis „Re­my­ga“, ka­dan­gi pa­gal Kul­tū­ros mi­nist­ro re­ko­men­da­ci­jas ri­bo­ja­mi ne tik ren­gi­niai, bet ir re­pe­ti­ci­jos.

Ta­čiau teat­ras vi­siš­kai sa­vo dar­bo ne­nut­rau­kia. N. Šat­kaus­kie­nė aiš­ki­no, kad vi­si ce­chai dir­ba, ruo­šia de­ko­ra­ci­jas. Kas ga­li dirbs nuo­to­li­niu bū­du.

„Jei la­bai rei­kės ma­žus pa­re­pe­ta­vi­mus, lai­kan­tis re­ko­men­da­ci­jų, vyk­dy­si­me. Iki 5 žmo­nių, lai­kan­tis sau­gu­mo at­stu­mo, lei­džia­ma re­pe­tuo­ti“, – kal­bė­jo sky­riaus ve­dė­ja.

Už­da­ro­mos spor­to ba­zės

Nors Vy­riau­sy­bė lei­do spor­to ren­gi­nius be žiū­ro­vų, ta­čiau Spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­ta­ras Ja­siū­nas sa­ko, kad jų pra­ktiš­kai ne­bus, nes stab­do­ma dau­ge­lis čem­pio­na­tų. Dėl dvie­jų sa­vai­čių var­žy­bų tvar­ka­raš­čius ga­li­ma ir pa­ko­re­guo­ti, ta­čiau il­ges­ni drau­di­mai įneš­tų su­maiš­ties.

Anot ve­dė­jo, spor­to ba­zės už­da­ry­tos, tre­ni­ruo­tės ne­vyks­ta. Ar ga­li­ma tre­ni­ruo­tis pro­fe­sio­na­liems spor­ti­nin­kams, be­si­ruo­šian­tiems pa­sau­lio ar Eu­ro­pos čem­pio­na­tams, dar lau­kia­ma re­ko­men­da­ci­jų iš aukš­čiau.

Pri­va­tūs spor­to klu­bai penk­ta­die­nį dar vei­kė, ta­čiau nuo šeš­ta­die­nio ar pir­ma­die­nio klien­tų ža­dė­jo ne­bep­riim­ti.

Išš­la­vė par­duo­tu­ves

Ket­vir­ta­die­nio po­pie­tę Vy­riau­sy­bei pa­skel­bus drau­di­mų są­ra­šą, šiau­lie­čiai iš­šla­vė LIDL pre­ky­bos cent­rus. Dar­buo­to­jai ne­spė­jo vež­ti pri­trū­ku­sių pre­kių.

„Pir­kė­jų suak­ty­vė­ji­mas yra jau­čia­mas, žmo­nės lin­kę įsi­gy­ti il­gai ne­gen­dan­čių mais­to pro­duk­tų, hi­gie­nos pre­kių. Jei­gu ma­to­me, kad tam tik­ro pro­duk­to len­ty­no­se trūks­ta, sten­gia­mės kaip ga­li­ma grei­čiau pa­pil­dy­ti. Šiuo me­tu esa­me pa­si­ren­gę pir­kė­jų po­rei­kius pa­ten­kin­ti. Ste­bi­me si­tua­ci­ją ir rea­guo­ja­me, kad ga­lė­tu­me iš­veng­ti tie­ki­mo su­tri­ki­mų“, – pa­ko­men­ta­vo „Lidl Lie­tu­va“ at­sto­vė ry­šiams su vi­suo­me­ne Li­na Sker­sy­tė.

Komentarai

Maryte    Šeš, 2020-03-14 / 09:41
"Kūrybiškai" darželių darbuotojos verčiamos eiti nemokamų atostogų. Čia meras įsakė laikytis tokio "subtilumo"?
Maryte    Šeš, 2020-03-14 / 17:14

In reply to by Marytei

ne apie tai kalba eina, supermamyte :) Yra paskelbtos ATOSTOGOS ir apie kokias nemokamas gali fantazuoti direktorė. Gal meras taip įsakė "kūrybiškai" taupyti perteklinį biudžetą? Ar moterytės improvizacija, pasirodant gerute prieš valdžią?
Maryte    Ant, 2020-03-17 / 13:49

In reply to by Maryte

Nu tikra Marytė... Kiekvienas mąstantis žmogus - supermamytė. Reiktų pažiūrėti tamstos IP ir nustatyti, kuriame darželyje dirba žmogus, taip nekenčiantis tėvų, mamų ir, galimai, vaikų.
Sigita    Sek, 2020-03-15 / 11:51

In reply to by Maryte

Aš irgi dirbu mokymo įstaigoj. Pritariu 100% ! Geriausia tai,kad sužinojusios supermamos lėkė į švietimą skųstis ,o ant mūsų rėkia ,,kur dabar aš jį padėsiu ?!!?" Nu vamzdiec mamyte,tu gausi biuletenį ir būsi su vaiku ,o aš eisiu nemokamų atostogų . Mažiau verkit,o užsiimkit su savo vaikais . Vaikai pagaliau atostogų turės (kai kurie eina per VISAS metų atostogas į įstaigą.)
:)    Šeš, 2020-03-14 / 09:55
Pats meras tegul nemokamai paatostogauja, nenešiodamas virusų po mokyklas.
Svečias    Šeš, 2020-03-14 / 10:13
Daug laiko buvo iš anksto pasiruošti. Panašu, kad kūryba labai pavėluota. Virusas kol kas gudresnis
Laurynas     Šeš, 2020-03-14 / 10:37
Įsivaizduoju, jog mero "Virusas tik nori gyventi" taps tautosakos klasika. :) Pribridai, Artūrai. Paskutinė kadencija tau.
Tamstos    Šeš, 2020-03-14 / 11:20
Tikiuosi žiūrėjote vakar naujienas "Praūžusi audra nusinešė vienos moters gyvybę, apgadino 13 automobilių",o kas apgadino automobilius? Ogi užvirtę medžiai. Na ir? Reikia pjauti? Ar ne? Ir tokių audrų tik daugės. Įsivaizduokime. Važiuoji aušros alėja per audra ir bumt liepa ant Autobuso ar ant Lengvosios mašinos užvirsta. Kam skambintum tada medžių gynėjams? Ar greitosios pagalbos tarnyboms? Kas padėtų tokioje situacijoje?
medkirčiui    Šeš, 2020-03-14 / 11:32

In reply to by Tamstos

o jei važiuoji Vytauto, Stoties, Ežero, Trakų, P.Višinskio, Mickevičiaus, P.Cvirkos ir kitomis miesto gatvėmis - neužvirs? Pagal paties tūpą logiką reikia absoliučiai visus be išimties medžius išpjauti ir įkasti šluotražius? Ar nepagalvojai, kad dėl tokių kaip tu, kurie pjauna medžius motina Žemelė ir priešinasi? Tau aiškiai sako: baik reguliuoti su savo menku EGO. Sustok! Naikinti, teršti, griauti, pjauti. VARTOTI. Stok, žmogau.
Tamsta    Šeš, 2020-03-14 / 12:15

In reply to by medkirčiui

Nu dar truputi palaukim ir bus matyti. Kas čia tūpas? O kas logiškai masto. Parodyk man sveiką 100-metį žmogų. Nu nėra tokių žmonių. Taip ir medžiai 100-čiai serga kažkuo. Tarp kitkto iš pjovė gatvėje liepas pas mus,o mes tik sugebėjome jas atsodinti,daugiau gatvėje niekas nepasodino. Taip,kad kas čia tūpas.
Tamsta    Šeš, 2020-03-14 / 17:32

In reply to by tamstelei

O kam jis trukdo? Tau? Miškai yra žemės plaučiai,kurios mes naikinam. Dėl popieriuko. Aš tik už miškus ir už žalia Lietuva. Tik skirtingai, nei Šiaulių mieste. Miškus pjauna ir veža iš Lietuvos,o atsodinti jų niekas nenori,o mieste jie bus atsodinti. Kartota 10 gal kartų.
Tamsta    Šeš, 2020-03-14 / 19:58

In reply to by >tamsta

o tu žinai statistiką kiek miško iškertama ir išvežama iš Lietuvos per savaitę? Aš spėju, kad tai būtų mūsų penki ar daugiau bulvarų liepų. Tik nesu matęs ar girdėjas,kad juos kažkas gintų...
tamstelei - žiniai    Šeš, 2020-03-14 / 12:18

In reply to by Tamstos

Mūsų Draugystės pr. kieme irgi medis nudribo ant automobilio. Ir pasakysiu kodėl. Toje vietoje augo medžių gojelis. Perklojant tinklus (modernizuojant) kažkiek medžių nurėžė - atsivėrė koridorius vėjo srautui ir likę medžiai nebeatlaiko. Nors dešimtmečiais atlaikydavo visokias audras.
kostek    Šeš, 2020-03-14 / 11:47
ATEINA LAIKAS VISIEMS VALDZIOS POLITIKU VERSLININKU ISNAUDOTOJIU BUOZEMS ISNAIKINTI KAIP VIRUSUS VISIEMS LAIKAMS,ZMONES VALDZIA SUNCIA NEMOKAMU ATOSTOGU ,O SIAULIU MERAS SU SAVO TARNAUTOJIU ARMIJA NESIRUOSIA EITI NEMOKAMU ATOSTOGU,KODEL JIE NEDIRBA UZ DYKA IS IDEJOS PARODANT PAVIZDI VISIEMS ZMONEMS VISAI LIETUVAI,TIK PRISIGALVOJA VISOKIU DRAUDIMU,JAU PO NAUJIU METU REIKEJO VISKA KONTROLIUOTI VISUS UZSIENIECIU ATVYKIMUS IR ISVYKIMUS I UZSIENIO SALIS IR TIKRINTI SVEIKATAS ZMONIU LIETUVOJE,BET LIETUVOS VALDZIOS BUOZES KITU ZMONIU ISNAUDOTOJAI VIS DAR LAUKE PELNU,MOKESCIU TRINDAMI RANKOMIS,DABAR GALES TRINTYS SAVO PLIKOMIS SUBINEMIS,KOL PARAZITU NEISNAIKINS VISOSE VALSTYBES VALDZIOSE,DABAR GALES KIRSTI VISUS MEDZIUS SIAULIUOSE VISOJE LIETUVOJE ,NES NEBUS KAM KURENTI SILDYTI PASTATU NAMU,VIRUSUS NAIKINS DEGINDAMI LAUZUS MIESTU GATVESE,IDOMU SUZINOTI O KAIP BUS SU KOVA KARAIS SU RUSIJA,AR LIETUVA DAR GYNKLUOJASI SU NATO KARUI PRIES RUSIJA,SIAULIUOSE TRUKSTA NATO NAIKINTUVU,MALUNSPARNIU LEKTUVU TANKU RAKETU,STINGERIU ,RADARU TRUKSTA DUJOKAUKIU POZEMINIU BUNKERIU SLEPTUVIU SANDELIU SU MAISTO ATSARGOMIS,TA VISKA SUGEBEJO ISNAIKINTI SIAULIU BUOZIU VALDZIA SU SIAULIU MERAIS,VISKA GRIOVE NAIKINO O NIEKO NAUJO GERO PRAKTISKO NESUKURE,TIK PLOVE MILIJARDUS EURU DOLERIU PINIGU SUMAS SU RENOVACIJOMIS NAMU SILTINIMAIS,MEDZIU KIRTIMAIS MIESTO CENTRE IR AUKSINIU TRINKELIU KLOJIMAIS KURIUOS PAVEIKTOS KORONO VIRUSU JAU LUPAMOS SESTA KARTA NES REIKIA TIESTI NAUJIUS VAMZDYNUS SIAULIU VANDENIMS,KUR DIRBA VEDEJA UKIO REIKALAMS SIAULIU MERO ARTURO VISOCKO ZMONA IR GLAUDZIAI SUSIJE SU SIAULIU ENERGETIKAIS SILUMINIKAIS KARSTU VANDENIU IR SILDYMU,JIU JOKIE VIRUSAI NEIMA NEI GYVU NEI MIRUSIUJIU,ATSPARUS PARAZITAI BUOZES ISNAUDOTOJAI SUKCIAI VAGYS AFERISTAI LIETUVOS ISTATYMUOSE ITEISINTI OFICIALIAI IR TEISISKAI PAGAL LIETUVOS KONSTITUCIJA,VISI TIE MIESTO SAVIVALDYBES MILIJONIERIAI POLITIKAI VALDININKAI TURI PRISIKAUPE MILIJONUS EURU ATSARGU IR VAISTU MEDIKAMENTU VITAMINU MAISTO ,TODEL JIEMS NERA KO BIJOTI VIRUSU,KIEKVIENAS SIAULIU POLITIKAS VERSLININKAS,SAVIVALDYBES VALDININKAI MERAS IR JO PAVADUOTOJAI UKIO BIZNIO REIKALAMS TURI PO KELIS DEGUONES APARATUS RESPIRATORIUS IR DAR ATSARGU PRIKAUPE KARO ATVEJIU,AISKU TIK SAVO VALDZIOS VERSLININKU RATUI,TODEL JIEMS NEMOKOMOS ATOSTOGOS KIEKVIENA DIENA TIK NUOSTOLIAI OFICIALIAI RASTISKAI ISTATYMISKAI PAGAL LIETUVOS VALSTYBES TEISINIUS KONSTITUCINIUS SUKURTUS ISTATYMUS,POPIERIU TONOS SU LIETUVOS ISTATYMAIS VALDZIOS VERSLININKU KABINETU STALCIUOSE,DABAR VALDININKAI MERAI POLITIKAI RASYS APIE KORONO VIRUSUS KIEKVIENA DIENA UZ TAI GAUDAMI ALGAS KIEKVIENA DIENA MENESI ,JIE DIRBS NUOTOLINIU BUDU NAMUOSE OFICIALIAI IR UZ TAI DAR GAUS PREMIJAS PRIEDUS UZ SUNKU FIZINI IR PROTINI DARBA SU VIRSVALANDZIAIS,UZ NAKTINI DARBA TRIGUBAI,UZ SAVAITGALIUS DVIGUBAI TRIGUBAI PRATURTES VALDZIOS BUOZES VERSLININKAI PRISIVOGE IS VISOS LIETUVOS MATERIALIU NEKILNOJIMU IR KILNOJIMU TURTU
Apsiraminkime    Šeš, 2020-03-14 / 12:40
Susikaupkime. Skirkime visą dėmesį savikontrolei. Nuo viruso vaistų, kol kas, deja, dar nėra. Būkime supratingi. Saugokimės ir saugokime bei gerbkime kitus. Nepulkime į paniką. Išlikime ramūs, laikykimės san. higienos ir...pasikliaukime ateitimi. Košmaras turės praeiti, taip kaip praeina visos stichijos ir audros.
Emigrantas    Šeš, 2020-03-14 / 14:52
Buvo - ,,Atėjo saulutė iš rytų ir atnešė lygybę ir tautų brolybę", yra - ,, grįžo laisvas lietuvis iš vakarietiškų gastrolių ir atnešė palaimą visai tautai" . Linkiu 141 neprarasti verslo įgūdžių ir pasipildyti šveicarijos banke sąskaitas. Internacionalą sugiedosime kai atgulsime....
tikras joniškietis    Šeš, 2020-03-14 / 16:58
Užeini į parduotuves - visiškas bardakas: viskas imama plikomis rankomis ir toliau.
Svečias    Šeš, 2020-03-14 / 20:53
Gal tegu jis nebežiūri į situaciją kūrybiškai, nes bus nekažką...
As    Šeš, 2020-03-14 / 21:23
Prisizaidem krepsini, prisiskraidem, prisislidunwjom. Taśkas riebus. Kabinkim šaukštais. Trumpas tai prezidentas! I ES seneliu prieglaudai taspats jiems..nx
nu jo    Šeš, 2020-03-14 / 21:50
iš esmės - subtiliai - kūrybiškai -- kreatyviai. Kretinas ir tiek.
Emilija     Šeš, 2020-03-14 / 22:13
Susiduriame su situacija, kuri geriausiu atveju gali būti vertinama kaip užknisanti. Kadangi suvokti, jog patys galime susirgti ar net numirti yra labai sunku, tai siūlau atjausti tuos, kurie gamina, veža, parduoda, gydo ir visaip kitaip stovi pirmosiose gretose. Atjauskime juos, būkime dėkingi jiems ir geriausia ką galime dėl jų ir savęs padaryti, tai laikytis nustatytų taisyklių. Priimkime iššūkį dvi savaites būti pavyzdingiems!
Tylos karalius    Šeš, 2020-03-14 / 23:01
Bent jau tas dvi savaites nepeza savo "kūrybinių" nesąmonių, kad "virusas irgi nori gyventi".
Juokas    Sek, 2020-03-15 / 03:21
tai varykit visi Zokniuosna pas natovcus sleptis nuo to viruso-tie atsibaste gynejai gal apgins,pasleps sovietiniuose angaruose-ale matyt kad aniems patiems reiks gintis.tarp kitko,suraskit parduotuvese dezinfekcini skysti LYSON,anas jau praeitais metais buvo skirtas gintis nuo virusu,tame tarpe ir koronaviruso!Taigi tas virusas jau buvo seniai zinomas,bet niekas nedaryta,kad sukurti vakcina-pigiau pirktis visokia ten nurasyta jankiu karine technika,pasiimti riebius atkatus ir spiegti-rusai puola!O kai kilo reali viruso gresme,tai pasirode,kad net respiratoriu pigiausiu truksta,nekalbant apie vakcina.....
Birute    Sek, 2020-03-15 / 08:09
Kvailys ir tiek. Kodėl nutylima, kad pirmoji uzsikretusioji dirbo 2 dienas mokykloje??? Absurdas. Su tokiu meru toli nenueisim. Tik kaip apsisaugoti, jei info melaginga skleidžiama???!!
Emilija     Sek, 2020-03-15 / 08:57
Dauguma žmonių yra manipuliatoriai: vienaip elgiasi šviesoje, kitaip tamsoje. Iškilus pavojui jų gyvybei, jų tikslams ar jų vertybėms, nesibodėdami gali pražudyti savo draugą. Tai yra – draugas tampa priešu. Jei to nesuvoksi – ištiks Abelio ar Jėzaus likimas. Bet įdomybė ta, kad tas priešas arba tas gelbėtojas esi tu pats. Tai ar tu myli savo artimą taip, kad tavo meilė galėtų tave išgelbėti?
Emiliškai    Sek, 2020-03-15 / 11:17
Prisikėlusio ir Gyvojo Jėzaus pergalė = Akistata su koronavirusu. Juokai baigėsi = D.Trumpas gerbs „Vienos Kinijos“ principą = Duona per laukus išėjo, putra kojas aunas = Dvasios ketinimas nustato fizinę formą = Savo veiksmais mes kuriame savo gyvenimą = Kiekvienam savas kelias, savas pasirinkimas = Meilė – tai atvira širdis ir atviras protas = Klaidingiausia ideologija, kad gandrai vaikus neša = Kad tas priešas arba tas gelbėtojas esi tu pats = Kiaulės atranda būdų prilįsti prie lovio = Kita alternatyva bus Barabas, – išdavė paslaptį ji = Kristaus energija, jungianti per priėmimą = Neprarandant sveiko proto nuovokos = Pasaulio esybė – dovana, Laiko esybė – pasikeitimas = Jei tavo svajos remiasi tikrove, o mintys – ne vedliai, o palyda = Septintąją dieną palaimino ir ją pašventino = Prancūzas prašo padavėją pakeisti alų į kitą = Visiems savo priešams nulaušim ragus = Šios principinės pergalės labai ilgai laukėme = 604
Algimantas    Ant, 2020-03-17 / 12:10
A,Visockas savo fanatikų, kai kurių laikraščių dar prieš kelias dienas buvo liaupsinamas už savo žodžius, kad nebijo koronaviruso ("tai - lyg gripas"), už savo tai įrodančius veiksmus (demonstratyvus masinių renginių lankymas). Dabar šimtatūkstantinio miesto meras pirmą karantino diena miestui "vadovauja" nuotoliniu būdu (ko gero, vienintelis iš visų merų). Pažįstami "drąsuoliai". Būtų juokinga, jeigu nebūtų liūdna, pikta ir pavojinga.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.