Žagarėje vėl rungėsi dviratininkai

Lo­re­tos RIPS­KY­TĖS nuo­tr.
„JEEP MTB dvi­ra­čių ma­ra­to­nų tau­rės 2019“ eta­pe dvi­ra­ti­nin­kai run­gė­si 24 ki­lo­met­rų il­gio tra­so­je, pa­si­rin­kę įveik­ti vie­ną, du ar­ba tris ra­tus.
Vyš­nių fes­ti­va­ly­je ant­rus me­tus iš ei­lės vy­ko „JEEP MTB dvi­ra­čių ma­ra­to­nų tau­rės 2019“ Ža­ga­rės eta­pas. Ja­me su­si­run­gė tūks­tan­tis spor­ti­nin­kų ir mė­gė­jų.

Suau­gu­sie­ji rin­ko­si įveik­ti vie­ną, du ar­ba tris eta­po ra­tus, be­si­tę­su­sius per Ža­ga­rės mies­te­lį, par­ką, ap­lin­ki­nius kai­mus, lau­ko ir miš­ko ke­liu­kus. Vie­no ra­to il­gis – 24, dvie­jų – 48, ma­ra­to­no – 72 ki­lo­met­rai.

Vy­rų gru­pė­je ma­ra­to­no dis­tan­ci­jo­je pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo vie­nas ge­riau­sių Lie­tu­vo­je dvi­ra­čių lenk­ty­ni­nin­kų Ei­man­tas Gu­diš­kis, ku­ris tra­są įvei­kė per 2 va­lan­das 34 mi­nu­tes ir 26 se­kun­des. Ly­giai to­kiu pa­čiu re­zul­ta­tu var­žy­bas bai­gė ant­ro­je vie­to­ję li­kęs Do­mas Ma­ni­kas, tre­čias li­ko Ša­rū­nas Pa­ce­vi­čius, ku­rio re­zul­ta­tas – 2 va­lan­dos 34 mi­nu­tės 27 se­kun­dės.

Mo­te­rų gru­pė­je pir­mą re­zul­ta­tą pa­sie­kė du ra­tus va­žia­vu­si Ka­ta­ži­na Sos­na. Jos lai­kas – 1 va­lan­da 46 mi­nu­tės 56 se­kun­dės. Ant­ro­je vie­to­je li­ko taip pat du ra­tus va­žia­vu­si Sil­vi­ja Pa­ce­vi­čie­nė, ku­ri tra­są įvei­kė per 1 va­lan­dą 51 mi­nu­tė 42 se­kun­des. Tre­čia vie­ta ati­te­ko Tat­ja­nai Pet­raus­kie­nei, 48 ki­lo­met­rus nu­va­žia­vu­siai per 1 va­lan­dą 59 mi­nu­tes 28 se­kun­des.

Taip pat var­žy­bo­se star­ta­vo ir dar­že­li­nu­kai, ku­rie įvei­kė ne­di­de­lį ra­tą Ža­ga­rės dva­ro par­ko apy­lin­kė­se, o maž­daug 4 ki­lo­met­rų tra­so­je lenk­ty­nia­vo pra­di­nių kla­sių mo­ki­niai.

Ža­ga­rė­je „JEEP MTB dvi­ra­čių ma­ra­to­nų tau­rės 2019“ eta­pas vy­ko ant­rus me­tus iš ei­lės.

Komentarai

kike    Tre, 2019-07-24 / 18:11
Užkniso tie dviratininkai. Tegu sportuoja kur trasose ar stadionuose, o ne maišosi ten šventės metu.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.