Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų dviratukų varžybos

SC "Du­by­sa" nuo­tr.
Prie BMX tra­sos ket­vir­ta­die­nį su­reng­tos Šiau­lių iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų dvi­ra­tu­kų var­žy­bos, ku­rio­se run­gė­si 58 vai­kai iš 29 ug­dy­mo įstai­gų.
Ket­vir­ta­die­nį Šiau­liuo­se prie BMX tra­sos vy­ko mies­to iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų dvi­ra­tu­kų var­žy­bos, jo­se kiek­vie­nai ug­dy­mo įstai­gai at­sto­va­vo po du dvi­ra­ti­nin­kus – iš vi­so var­žė­si 58 vai­kai.

Va­žia­vi­mai vy­ko sep­ty­niais eta­pais. Į to­li­mes­nius eta­pus pa­tek­da­vo grei­čiau­sie­ji. Prie star­to li­ni­jos sto­da­vo po tris, vė­liau po du dvi­ra­ti­nin­kus.

Su­per­fi­na­le prie star­to li­ni­jos sto­jo Gab­rie­lius iš lop­še­lio-dar­že­lio "Eže­rė­lis" ir Džiu­gas iš Pet­ro Avi­žo­nio re­gos cent­ro. Pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Gab­rie­lius.

Ma­ža­ja­me fi­na­le dėl tre­čio­sios vie­tos ko­vo­jo Mil­da iš "Co­liu­kės" ir Luk­nė iš "Ži­bu­rė­lio". Pra­na­šes­nė bu­vo ir tre­čios vie­tos me­da­lį pel­nė Mil­da.

Vi­si da­ly­viai bu­vo ap­do­va­no­ti Šiau­lių spor­to cent­ro "Du­by­sa" įsteig­tais me­da­liais.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.