Dviračių kroso dalyviai lenktyniavo netoli Akmenės

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
40 ki­lo­met­rų dis­tan­ci­ją grei­čiau­siai įvei­kė Adol­fas San­kaus­kis (iš kai­rės), Ro­jus Ado­mai­tis, Ro­lan­das Venc­lo­va.
Šie­met ant­rą kar­tą miš­kuo­se ne­to­li Ak­me­nės su­reng­tos MTB kro­so var­žy­bos su­trau­kė 42 dvi­ra­ti­nin­kus, dau­giau­siai – iš Šiau­lių.

Sep­ty­ni dvi­ra­ti­nin­kai va­žia­vo du 20 ki­lo­met­rų ra­tus. Pir­mas fi­ni­ša­vo Klai­pė­dos at­sto­vas Ro­jus Ado­mai­tis – per 1 va­lan­dą 51 mi­nu­tę 15 se­kun­džių. Be­veik dviem mi­nu­tė­mis at­si­li­ko ant­ro­sios vie­tos lai­mė­to­jas šiau­lie­tis Adol­fas San­kaus­kis. Už jį vė­liau de­šim­čia mi­nu­čių dis­tan­ci­ją įvei­kė tre­čias li­kęs Ro­lan­das Venc­lo­va iš Plun­gės.

Vi­sos trys mo­te­rys lenk­ty­nia­vo vie­ną ra­tą. Grei­čiau­sia bu­vo Ri­ma Lu­ko­še­vi­čie­nė (1 va­lan­da 18 mi­nu­čių) iš Šiau­lių, ant­ra li­ko ki­ta šiau­lie­tė Eg­lė Šeš­ky­tė-Kle­vins­kė, tre­čia – Al­ma Šiur­kie­nė iš Ven­tos (Ak­me­nės ra­jo­nas).

Grei­čiau­siai vie­ną ra­tą įvei­kė Plun­gės at­sto­vas Re­mi­gi­jus Straz­daus­kas tarp 23 šį nuo­to­lį pa­si­rin­ku­sių spor­ti­nin­kų – be­veik per 57 mi­nu­tes. At­kak­liau­siai jam prie­ši­nę­sis Dai­nius Ba­liū­nas iš Jo­niš­kio at­si­li­ko 50 se­kun­džių. Maž­daug po pen­kių mi­nu­čių fi­ni­ša­vo tre­čios vie­tos lai­mė­to­jas Dei­vi­das Mar­ti­šaus­kas iš Kur­šė­nų.

To­je pa­čio­je tra­so­je vy­res­nių kaip 50 me­tų dvi­ra­ti­ni­nin­kų įskai­to­je pen­kis var­žo­vus ap­len­kė nu­ga­lė­to­jas plun­giš­kis Al­vy­das Vau­ras, ant­ras fi­ni­ša­vo šiau­lie­tis Arū­nas Kle­vins­kas, tre­čias – Vy­tau­tas Ruš­kys iš Nau­jo­sios Ak­me­nės.

6 ki­lo­met­rų tra­so­je lenk­ty­nia­vęs Ma­tas Ku­bi­lius iš Plun­gės ra­jo­no fi­ni­šo li­ni­ją kir­to pir­mas, ant­ras – Ar­man­das Jan­kus, tre­čias – Do­vy­das Kon­te­nis, abu – iš Ak­me­nės ra­jo­no.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Dvi­ra­čių MTB kro­so var­žy­bų ini­cia­to­rius Ak­me­nės au­to­mo­bi­lių spor­to klu­bo "Ex­tem­pas" na­rys Lai­mo­nas Ska­bei­kis ap­do­va­no­jo mo­te­rų gru­pė­je grei­čiau­siai lenk­ty­nia­vu­sią Ri­mą Lu­ko­še­vi­čie­nę ir pri­zi­nin­kes Eg­lę Šeš­ky­tę-Kle­vins­kę, Al­mą Šiur­kie­nę.