Dviratininkai keliavo po gimtąjį kraštą

Ka­mi­lės JO­NAI­TY­TĖS nuo­tr.
Dvi­ra­čių žy­giu po gim­tą­jį kraš­tą Tarp­tau­ti­nę jau­ni­mo die­ną pa­mi­nė­jo Šiau­lių ra­jo­no žy­gei­viai, įvei­kę 19 ki­lo­met­rų.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Šiau­lių ra­jo­no vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras su­kvie­tė šei­mas į dvi­ra­čių žy­gį "Stip­rūs ir grei­ti", skir­tą Tarp­tau­ti­nei jau­ni­mo die­nai pa­mi­nė­ti.

Pir­miau­siai 32 da­ly­viams At­vi­ro Šiau­lių ra­jo­no jau­ni­mo cent­ro, įsi­kū­ru­sio Kur­šė­nuo­se, va­do­vė Kris­ti­na Pins­kie­nė pa­pa­sa­ko­jo apie vyk­do­mas veik­las, ap­ro­dė pa­tal­pas. Svei­ka­tos biu­ro dar­buo­to­ja Vik­to­ri­ja Straz­di­nie­nė pa­lin­kė­jo sau­gios ke­lio­nės, pa­do­va­no­jo po at­švai­tą ir pa­de­monst­ra­vo, kaip gel­bė­ti žmo­gaus gy­vy­bę.

Sė­dę ant dvi­ra­čių žy­gei­viai iš Kur­šė­nų ke­lia­vo pro Braz­na­vos kai­mą į Ole­si­nės vien­kie­mį, kur 40 me­tų kū­rė ir gy­ve­no bei Kur­šė­nuo­se mo­ky­to­ja­vo poe­tas Sta­sys Ang­lic­kis ir mo­ky­to­ja Ja­ni­na Ang­lic­kie­nė. Bib­lio­te­kos sa­va­no­rės Ka­mi­lė ir Oti­li­ja pa­pa­sa­ko­jo apie šią vie­to­vę, čia gy­ve­nu­sius gar­bius žmo­nes, pa­dek­la­ma­vo ei­lė­raš­čių, skir­tų jau­ni­mui.

Pa­ku­mul­šių gy­ven­vie­tė­je da­ly­vius su­ti­ko is­to­ri­kas Jo­nas Ki­ri­liaus­kas, ku­ris pa­tei­kė is­to­ri­nių fak­tų ir sma­gių nu­ti­ki­mų apie šią vie­to­vę, jo­je įsi­kū­ru­sius gy­ven­to­jus. Žvy­ruo­tu, ne­leng­vai įvei­kia­mu vieš­ke­liu, ke­liau­nin­kai nu­vy­ko į Ste­po­niš­kės kai­mą, kuriame kaž­ka­da bu­vęs pra­ban­gus, iš­tai­gin­gas dva­ras. Da­bar čia iš re­tų au­ga­lų par­ko be­li­ku­si il­gaam­žė, be­bai­gian­ti už­žel­ti me­džių alė­ja.

Pro bu­vu­sių Ku­mul­šos ir Rin­gės upe­lių va­gas dvi­ra­ti­nin­kai nu­my­nė į Beržt­vų kai­mą. Čia jų lau­kė Pa­ku­mul­šių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Edi­ta Vil­kie­nė ir Kęs­tu­tis Vil­kas, Že­mai­ti­jos or­ga­ni­za­ci­jos Kur­šė­nų Per­kū­no drau­go­vės skau­tės Sai­da ir Ema. Jie pa­var­gu­sius ke­liau­to­jus su­šil­dė ar­ba­ta. Vi­sus links­mai nu­tei­kė skau­tiš­kos duo­ne­lės ke­pi­mas ir ra­ga­vi­mas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.