Karatistai vasarą pasitiko stovyklaudami

DAO nuo­tr.
Kur­šė­nų ka­ra­tis­tai va­sa­rą pra­dė­jo Bal­sių sto­vyk­lo­je. Veik­las ve­dė ke­tu­ri pa­ty­rę ka­ra­tė tre­ne­riai iš Kur­šė­nų, Vil­niaus ir Kau­no.

Šie­met Kur­šė­nų ka­ra­tis­tai sto­vyk­la­vo Bal­sių sto­vyk­lo­je. Sto­vyk­lo­je bu­vo gau­su ne tik pra­mo­gų ir sma­gaus lais­va­lai­kio, bet ir rim­tų tre­ni­ruo­čių.

Sto­vyk­los or­ga­ni­za­to­riai Kur­šė­nų "Kyo­kus­hin ka­ra­te klu­bo DAO" inst­ruk­to­riai Val­de­ma­ras Mit­kus (1 dan) ir Vy­gan­das Mi­lieš­ka (2 dan), bei sve­čiai Vi­lius Ta­ra­se­vi­čius (2 dan) iš Kau­no ku­do klu­bo "Ho­ku­to" ir Jev­ge­nij Ju­rut (3 dan) iš Vil­niaus kio­ku­šin ka­ra­tė klu­bo "Ip­pon" rū­pi­no­si, kad sto­vyk­lau­to­jams nie­ko ne­trūk­tų, o veik­los bū­tų įdo­mios.

Sto­vyk­la or­ga­ni­zuo­ta sie­kiant pa­si­ruoš­ti ar­tė­jan­čiam kva­li­fi­ka­ci­jos eg­za­mi­nui, ku­ris vyks šian­dien, bir­že­lio 7 die­ną Kur­šė­nuo­se, "Bal­ti­jos tau­rės-2019" var­žy­boms, ku­rios vyks bir­že­lio 23 die­ną Klai­pė­do­je ir svar­biau­sia – Eu­ro­pos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­tui, ku­ris vyks bir­že­lio 28 die­ną Pra­ho­je (Če­ki­ja).

Lie­pos mė­ne­sį spor­ti­nin­kai da­ly­vaus Lie­tu­vos kio­ku­šin ka­ra­tė fe­de­ra­ci­jos or­ga­ni­zuo­ja­mo­se sto­vyk­lo­se, o rugp­jū­tį jau ant­rus me­tus iš ei­lės ka­ra­tė klu­bas DAO įgy­ven­dins Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vai­kų va­sa­ros poil­sio or­ga­ni­za­vi­mo pro­jek­tą.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.