Teisiama naminės "taško" savininkė užsidirbo naują bylą

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Ne­tei­sė­ta krau­tu­vė – skir­tin­gos tal­pyk­los, o gė­ri­mas tas pa­ts.
Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nams vėl, jau ke­lin­tą kar­tą, įkliu­vo 61-erių ne­le­ga­lios na­mi­nės deg­ti­nės ir kont­ra­ban­di­nių rū­ka­lų par­da­vė­ja.

Pre­ky­ba vy­ko, ne­pai­sant nie­ko

Rug­sė­jo pa­bai­go­je pa­rei­gū­nai, ap­si­lan­kę pas šią šiau­lie­tę, jai pri­klau­san­čiuo­se san­dė­liu­kuo­se ra­do be­veik 72 lit­rus na­mi­nės deg­ti­nės ir ke­lis šim­tus pa­ke­lių kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių.

Už ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių lai­ky­mą ir pre­ky­bą jai pra­dė­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė tei­se­na, o už ne­tei­sė­tą na­mų ga­my­bos stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų lai­ky­mą iš­kel­ta dar vie­na bau­džia­mo­ji by­la. Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas už tai nu­ma­to bau­dą ar­ba lais­vės atė­mi­mą iki pen­ke­rių me­tų.

Baus­ta ir teis­ta

Pas­ta­rai­siais me­tais vie­nas Eže­ro gat­vės dau­gia­bu­tis ta­po po­li­ci­jos pa­di­din­to ste­bė­ji­mo ob­jek­tu – gy­ven­to­jai reiš­kė ne­pa­si­ten­ki­ni­mą vie­na­me iš bu­tų "taš­ku". Vie­ni gy­ven­to­jai pik­ti­no­si, tuo tar­pu ki­ti sau­go­jo ir sa­vi­nin­kę įspė­da­vo vos tik po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams pa­si­ro­džius kie­me.

Anot pa­rei­gū­nų, šiau­lie­tė, vyk­dy­da­ma ne­le­ga­lią veik­lą, lai­kė­si ypa­tin­go at­sar­gu­mo ir kons­pi­ra­ci­jos, su pre­kių tie­kė­jais ir pir­kė­jais bend­ra­vo šif­ruo­tė­mis, kaip vė­liau paaiš­kė­jo, nei na­mi­nės, nei ci­ga­re­čių sa­vo bu­te ne­lai­kė, o juos san­dė­lia­vo ki­to­se pa­tal­po­se – san­dė­liu­ke, džio­vyk­lo­je.

Ne­pai­sant di­džiu­lės kons­pi­ra­ci­jos, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai "taš­ko" sa­vi­nin­kę ne kar­tą yra per­gud­ra­vę ir pri­čiu­pę.

Nuo 2016 me­tų už pre­ky­bą na­mi­ne deg­ti­ne ir kont­ra­ban­di­nė­mis ci­ga­re­tė­mis ji sep­ty­nis kar­tus baus­ta ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka, 2017 me­tais už ne­tei­sė­tą na­mų ga­my­bos stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų lai­ky­mą ir par­da­vi­mą teis­ta.

Vei­kė su pa­gal­bi­nin­kais

Šių me­tų va­sa­rą Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai bai­gė tir­ti ir teis­mui nag­ri­nė­ti per­da­vė dar vie­ną bau­džia­mą­ją by­lą dėl šios mo­ters ne­le­ga­lios veik­los.

Ty­ri­mas, pra­dė­tas 2018 me­tų lapk­ri­tį, pa­rei­ka­la­vo ne vie­no mė­ne­sio in­ten­sy­vaus pa­rei­gū­nų dar­bo ir kruopš­taus įro­dy­mų rin­ki­mo.

Ta­da nu­sta­ty­ta, kad "taš­ko" sa­vi­nin­kė tu­rė­jo pa­gal­bi­nin­kę, na­mi­nę deg­ti­nę jai ve­žan­čią iš Vo­ve­riš­kių gat­vės gy­ve­na­ma­ja­me na­me vei­kian­čio ne­le­ga­laus fab­ri­kė­lio, ku­rį praė­ju­sių me­tų sau­sio 9 die­ną Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai bu­vo de­mas­ka­vę. Ten gy­ven­ti pri­tai­ky­ta­me ūki­nia­me pa­sta­te, ku­ria­me šei­mi­nin­ka­vo 48 me­tų vy­ras, bu­vo ras­tas 451 lit­ras na­mi­nės deg­ti­nės, iš­pils­ty­tos į įvai­raus dy­džio plas­ti­ki­nes tal­pas, pa­ruoš­tas iš­vež­ti į ne­le­ga­laus al­ko­ho­lio pla­ti­ni­mo "taš­kus".

Rū­sy­je, sta­ti­nė­se, bu­vo ap­tik­ta 800 lit­rų rau­go, iš ku­rio bū­tų bu­vęs pa­ga­min­tas ne vie­nas lit­ras na­mi­nės ir pa­ts apa­ra­tas šiam pro­ce­sui at­lik­ti.

Dėl ne­tei­sė­to na­mi­nių stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ga­mi­ni­mo bei lai­ky­mo, tu­rint tiks­lą juos rea­li­zuo­ti, pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, "fab­ri­ko" sa­vi­nin­kas pa­trauk­tas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn.

Fab­ri­kas – ga­ra­že

De­mas­ka­vus šį fab­ri­ką, na­mi­nė deg­ti­nė į Eže­ro gat­vę im­ta vež­ti iš Kai­rių gat­vė­je esan­čio ga­ra­žų ma­sy­vo.

Ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad deg­ti­nę "taš­ko" sa­vi­nin­kei jos au­to­mo­bi­liu at­vež­da­vo jai tal­ki­nan­ti 37 me­tų šiau­lie­tė, o at­vež­tus bam­ba­lius į "taš­ko" sa­vi­nin­kės slap­ta­vie­tes, esan­čias ne jos gy­ve­na­mo­jo­je pa­tal­po­je, su­neš­da­vo vie­nas na­mo gy­ven­to­jas.

At­lik­tų kra­tų me­tu bend­ro nau­do­ji­mo san­dė­liu­kuo­se bu­vo ras­ta ir na­mi­nės deg­ti­nės, ir kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų su­lai­ky­ti ci­ga­re­čių ir "na­mi­nu­kės" pir­kė­jai, ku­rie ne­šda­vo­si gė­ri­mą tiek bu­te­liais, tiek stik­li­nė­mis, bei ty­rė­jų at­lik­tos pro­ce­si­nės prie­var­tos prie­mo­nės pa­dė­jo de­mas­kuo­ti "taš­ko" sa­vi­nin­kės nu­si­kals­ta­mą vei­ką.

Už ne­tei­sė­tą na­mų ga­my­bos stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų lai­ky­mą ir par­da­vi­mą mo­te­riai pa­reikš­ti įta­ri­mai, bau­džia­mo­ji by­la lie­pos mė­ne­sį baig­ta tir­ti ir per­duo­ta nag­ri­nė­ti teis­mui. Ta­čiau, pa­si­ro­do, tai bu­vo ne pa­sku­ti­nė bau­džia­mo­ji by­la. Lauk­da­ma teis­mo, mo­te­ris "dir­bo" to­liau ir, ma­tyt, ma­nė, kad po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ją pa­li­ko ra­my­bė­je.