Teisiama naminės "taško" savininkė užsidirbo naują bylą

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Ne­tei­sė­ta krau­tu­vė – skir­tin­gos tal­pyk­los, o gė­ri­mas tas pa­ts.
Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nams vėl, jau ke­lin­tą kar­tą, įkliu­vo 61-erių ne­le­ga­lios na­mi­nės deg­ti­nės ir kont­ra­ban­di­nių rū­ka­lų par­da­vė­ja.

Pre­ky­ba vy­ko, ne­pai­sant nie­ko

Rug­sė­jo pa­bai­go­je pa­rei­gū­nai, ap­si­lan­kę pas šią šiau­lie­tę, jai pri­klau­san­čiuo­se san­dė­liu­kuo­se ra­do be­veik 72 lit­rus na­mi­nės deg­ti­nės ir ke­lis šim­tus pa­ke­lių kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių.

Už ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių lai­ky­mą ir pre­ky­bą jai pra­dė­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė tei­se­na, o už ne­tei­sė­tą na­mų ga­my­bos stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų lai­ky­mą iš­kel­ta dar vie­na bau­džia­mo­ji by­la. Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas už tai nu­ma­to bau­dą ar­ba lais­vės atė­mi­mą iki pen­ke­rių me­tų.

Baus­ta ir teis­ta

Pas­ta­rai­siais me­tais vie­nas Eže­ro gat­vės dau­gia­bu­tis ta­po po­li­ci­jos pa­di­din­to ste­bė­ji­mo ob­jek­tu – gy­ven­to­jai reiš­kė ne­pa­si­ten­ki­ni­mą vie­na­me iš bu­tų "taš­ku". Vie­ni gy­ven­to­jai pik­ti­no­si, tuo tar­pu ki­ti sau­go­jo ir sa­vi­nin­kę įspė­da­vo vos tik po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams pa­si­ro­džius kie­me.

Anot pa­rei­gū­nų, šiau­lie­tė, vyk­dy­da­ma ne­le­ga­lią veik­lą, lai­kė­si ypa­tin­go at­sar­gu­mo ir kons­pi­ra­ci­jos, su pre­kių tie­kė­jais ir pir­kė­jais bend­ra­vo šif­ruo­tė­mis, kaip vė­liau paaiš­kė­jo, nei na­mi­nės, nei ci­ga­re­čių sa­vo bu­te ne­lai­kė, o juos san­dė­lia­vo ki­to­se pa­tal­po­se – san­dė­liu­ke, džio­vyk­lo­je.

Ne­pai­sant di­džiu­lės kons­pi­ra­ci­jos, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai "taš­ko" sa­vi­nin­kę ne kar­tą yra per­gud­ra­vę ir pri­čiu­pę.

Nuo 2016 me­tų už pre­ky­bą na­mi­ne deg­ti­ne ir kont­ra­ban­di­nė­mis ci­ga­re­tė­mis ji sep­ty­nis kar­tus baus­ta ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka, 2017 me­tais už ne­tei­sė­tą na­mų ga­my­bos stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų lai­ky­mą ir par­da­vi­mą teis­ta.

Vei­kė su pa­gal­bi­nin­kais

Šių me­tų va­sa­rą Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai bai­gė tir­ti ir teis­mui nag­ri­nė­ti per­da­vė dar vie­ną bau­džia­mą­ją by­lą dėl šios mo­ters ne­le­ga­lios veik­los.

Ty­ri­mas, pra­dė­tas 2018 me­tų lapk­ri­tį, pa­rei­ka­la­vo ne vie­no mė­ne­sio in­ten­sy­vaus pa­rei­gū­nų dar­bo ir kruopš­taus įro­dy­mų rin­ki­mo.

Ta­da nu­sta­ty­ta, kad "taš­ko" sa­vi­nin­kė tu­rė­jo pa­gal­bi­nin­kę, na­mi­nę deg­ti­nę jai ve­žan­čią iš Vo­ve­riš­kių gat­vės gy­ve­na­ma­ja­me na­me vei­kian­čio ne­le­ga­laus fab­ri­kė­lio, ku­rį praė­ju­sių me­tų sau­sio 9 die­ną Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai bu­vo de­mas­ka­vę. Ten gy­ven­ti pri­tai­ky­ta­me ūki­nia­me pa­sta­te, ku­ria­me šei­mi­nin­ka­vo 48 me­tų vy­ras, bu­vo ras­tas 451 lit­ras na­mi­nės deg­ti­nės, iš­pils­ty­tos į įvai­raus dy­džio plas­ti­ki­nes tal­pas, pa­ruoš­tas iš­vež­ti į ne­le­ga­laus al­ko­ho­lio pla­ti­ni­mo "taš­kus".

Rū­sy­je, sta­ti­nė­se, bu­vo ap­tik­ta 800 lit­rų rau­go, iš ku­rio bū­tų bu­vęs pa­ga­min­tas ne vie­nas lit­ras na­mi­nės ir pa­ts apa­ra­tas šiam pro­ce­sui at­lik­ti.

Dėl ne­tei­sė­to na­mi­nių stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ga­mi­ni­mo bei lai­ky­mo, tu­rint tiks­lą juos rea­li­zuo­ti, pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, "fab­ri­ko" sa­vi­nin­kas pa­trauk­tas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn.

Fab­ri­kas – ga­ra­že

De­mas­ka­vus šį fab­ri­ką, na­mi­nė deg­ti­nė į Eže­ro gat­vę im­ta vež­ti iš Kai­rių gat­vė­je esan­čio ga­ra­žų ma­sy­vo.

Ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad deg­ti­nę "taš­ko" sa­vi­nin­kei jos au­to­mo­bi­liu at­vež­da­vo jai tal­ki­nan­ti 37 me­tų šiau­lie­tė, o at­vež­tus bam­ba­lius į "taš­ko" sa­vi­nin­kės slap­ta­vie­tes, esan­čias ne jos gy­ve­na­mo­jo­je pa­tal­po­je, su­neš­da­vo vie­nas na­mo gy­ven­to­jas.

At­lik­tų kra­tų me­tu bend­ro nau­do­ji­mo san­dė­liu­kuo­se bu­vo ras­ta ir na­mi­nės deg­ti­nės, ir kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų su­lai­ky­ti ci­ga­re­čių ir "na­mi­nu­kės" pir­kė­jai, ku­rie ne­šda­vo­si gė­ri­mą tiek bu­te­liais, tiek stik­li­nė­mis, bei ty­rė­jų at­lik­tos pro­ce­si­nės prie­var­tos prie­mo­nės pa­dė­jo de­mas­kuo­ti "taš­ko" sa­vi­nin­kės nu­si­kals­ta­mą vei­ką.

Už ne­tei­sė­tą na­mų ga­my­bos stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų lai­ky­mą ir par­da­vi­mą mo­te­riai pa­reikš­ti įta­ri­mai, bau­džia­mo­ji by­la lie­pos mė­ne­sį baig­ta tir­ti ir per­duo­ta nag­ri­nė­ti teis­mui. Ta­čiau, pa­si­ro­do, tai bu­vo ne pa­sku­ti­nė bau­džia­mo­ji by­la. Lauk­da­ma teis­mo, mo­te­ris "dir­bo" to­liau ir, ma­tyt, ma­nė, kad po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ją pa­li­ko ra­my­bė­je.

Komentarai

SUSKIAI    Pen, 2019-10-04 / 12:34
Kodėl varžote privatų verslą ??? Į EŽTT reikia tuos milicininkus paduoti :)))))
Abstinentas    Pen, 2019-10-04 / 13:05
Niekas nepaneigs,kad tokių''taškų''Šiauliuose šimtai ir jų savininkai be galo dėkingi Verygai,Karbauskiui bei kitiems išvis neišmanantiems,kaip iš tikrųjų reikia mažinti girtuoklių skaičių.Draudimai duoda tik priešingą veiksmą.Reikia žmonėms aiškinti,įtikinėti.Dabar paradoksas,nesąmonė,kad net aš,praktiškai negeriantis žmogus,atidarius parbuotuvę,negaliu nusipirkti vaistams buteliuko švarios degtinės.Turiu laukti 10 val. Gyvenu kaime,o mano autobusas iš stoties išvažiuoja po dešimtos 27 min.Todėl''draudėjai''mane priverčia šių vaistų įsigyti kaimynystėje veikiančiame taške. Tad ar čia kova su girtavimu?
kike    Šeš, 2019-10-05 / 06:50
Abstinente, Veryga tau neliepia pirkti. Pats išsivirk, dar ir kitam pagelbėsi.
Matilda    Šeš, 2019-10-05 / 12:51
Uždarė fabrikėlį, konfiskavo produkciją, kaip žmonės toliau gyvens netekę "maitintojo"? Ogi kreipsis į Valstybę pašalpos, kompensacijos, kaip netekę "maitintojo". Kam nuo to bus blogiau, savaime aišku, mums visiems? Prieš draudžiant ir baudžiant reikia gerai pagalvoti...
Jadze    Šeš, 2019-10-05 / 21:35
i man kanfiskavo naminis varima aparata. a ir as galiu gauti parama kaip netekus maitintojo?
miestietis    Šeš, 2019-10-05 / 21:38
Perskaičiau visus keturis komentarus ir pasijutau kaip patekęs į kreivų veidrodžių karalystę ir labai nusivyliau- nejaugi žmonės tokie sužaloti, kad taip mąsto.
as    Ant, 2019-10-08 / 14:11
o ka mentai sventi atvaziuoja i taska pasiima duokle ir isvaziuoja desimt metu pilstuko taskas kackiene anka

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.