Sulaikyti ginkluoti, agresyvūs ir su kvaišalais

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Nuo ant­ran­kių dvie­jų šiau­lie­čių neiš­gel­bė­jo nei ar­šus pa­si­prie­ši­ni­mas po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams, nei tu­rė­ta te­les­ko­pi­nė laz­da.
Anks­ty­vą gruo­džio 27-osios ry­tą Šiau­liuo­se po­li­ci­ja su­lai­kė gink­luo­tus ag­re­sy­vius as­me­nis. Ap­žiū­rė­jus au­to­mo­bi­lį, ja­me ras­ta dar ir kvai­ša­lų.

Įta­ri­mą su­kė­lu­sių vy­rų au­to­mo­bi­lį "Opel Ast­ra" Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai li­kus de­šim­čiai mi­nu­čių iki penk­tos va­lan­dos ry­to su­stab­dė Šiau­liuo­se, Lie­po­rių gat­vė­je.

Ma­ši­no­je sė­dė­jo dvie­se – 33 ir 31 me­tų šiau­lie­čiai. Ap­žiū­rė­jus ope­lį, jo sa­lo­ne bu­vo ras­ta te­les­ko­pi­nė laz­da ir me­ta­li­nis lenk­ti­nis pei­lis.

Dėl drau­džia­mų daik­tų ga­be­ni­mo vy­rus nu­spręs­ta su­lai­ky­ti ir vež­ti į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą. Ta­čiau drau­gai nu­spren­dė ge­ruo­ju ne­pa­si­duo­ti: siek­da­mi iš­veng­ti su­lai­ky­mo, ak­ty­viais veiks­mais abu pa­si­prie­ši­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams.

Vie­nas iš su­lai­ko­mų­jų su­gal­vo­jo sa­vi­tą bū­dą, kaip su­ma­žin­ti gre­sian­čios at­sa­ko­my­bės naš­tą – pa­rei­gū­nų aki­vaiz­do­je pa­ban­dė pra­ry­ti juo­dos spal­vos plas­ti­ki­nį mai­še­lį su nar­ko­ti­ne me­džia­ga.

Ta­čiau nei su­nai­kin­ti įkal­čių, nei iš­veng­ti su­lai­ky­mo drau­ge­liams ne­pa­vy­ko – po­li­ci­jos pa­tru­liai abiems už­dė­jo ant­ran­kius ir už­da­rė į Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos areš­ti­nę.

Dėl dis­po­na­vi­mo kvai­ša­lais iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la.