Kvaišalų byla: atskirtą baudžiamąją bylą pavesta nagrinėti Šiaulių teisėjams

Pro­ku­ra­tū­ros nuo­tr.
Ši kvai­ša­lų by­la at­skir­ta iš di­de­lės apim­ties iki­teis­mi­nio ty­ri­mo, su­si­ju­sio su aukš­to ran­go tei­sė­jų, ad­vo­ka­tų ir ki­tų as­me­nų ga­li­mai pa­da­ry­to­mis ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mo­mis vei­ko­mis
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas ne­tru­kus tu­rė­tų pra­dė­ti nag­ri­nė­ti bau­džia­mą­ją by­lą dėl la­bai di­de­lio kie­kio nar­ko­ti­kų ne­tei­sė­to lai­ky­mo, įgi­ji­mo, par­da­vi­mo ir ga­be­ni­mo tu­rint tiks­lą pa­si­pel­ny­ti.

By­lo­je – du kal­ti­na­mie­ji. Jie kal­ti­na­mi tuo, kad veik­da­mi or­ga­ni­zuo­to­je gru­pė­je, ne­tei­sė­tai lai­kė, ga­be­no ir par­da­vė per 1,5 ki­log­ra­mo nar­ko­ti­nės me­džia­gos, ku­rių su­dė­ty­je bu­vo 1 033,28 g ko­kai­no. Vie­nas kal­ti­na­mas dar ir me­džia­gų įgi­ji­mu, ga­be­ni­mu ir lai­ky­mu. Ši bau­džia­mo­ji by­la yra at­skir­ta iš di­de­lės apim­ties iki­teis­mi­nio ty­ri­mo, su­si­ju­sio su aukš­to ran­go tei­sė­jų, ad­vo­ka­tų ir ki­tų as­me­nų ga­li­mai pa­da­ry­to­mis ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mo­mis vei­ko­mis.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą Šiau­lių apy­gar­dos teis­mui per­duo­to­je by­lo­je at­li­ko tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų ty­ri­mo gru­pė, ku­rią su­da­rė Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro ir Klai­pė­dos ap­skri­ties po­li­ci­jos Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo pa­da­li­nių, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pa­rei­gū­nai.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­ni­mis, sun­kų nu­si­kal­ti­mą kal­ti­na­mie­ji suor­ga­ni­za­vo ir pa­da­rė Lie­tu­vo­je 2017 me­tų pra­džio­je. Bu­vo su­si­tar­ta, kad du as­me­nys dar vie­nam kal­ti­na­ma­jam ko­kai­ną par­duos už 50 tūks­tan­čių eu­rų.

Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, vy­rai dau­giau nei pu­sant­ro ki­log­ra­mo kvai­ša­lų, ku­rių su­dė­ty­je bu­vo 1 033, 28 gra­mo ko­kai­no, ati­tin­ka­mai su­pa­ka­vo ir kon­ser­vų skar­di­nių už­da­ry­mo įren­gi­niu san­da­riai už­da­rė į še­šias kon­ser­vų dė­žu­tes. Vie­nas kal­ti­na­mų­jų jas at­ve­žė į Kau­ną ir par­da­vė.

Nar­ko­ti­kų per­da­vi­mo me­tu pir­kė­jas su­mo­kė­jo 10 tūks­tan­čių eu­rų, o li­ku­si pi­ni­gų su­ma tu­rė­jo bū­ti per­duo­ta kal­ti­na­mie­siems po ko­kai­no rea­li­za­ci­jos.

Nu­pirk­tą nar­ko­ti­nę me­džia­gą vy­ras kons­pi­ra­ci­jos tiks­lais nu­ve­žė į sa­vo gy­ve­na­mą­jį na­mą, esan­tį Klai­pė­dos ra­jo­ne. 2017 me­tų pa­va­sa­rį po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, at­lik­da­mi kra­tą pir­kė­jo na­muo­se, kon­ser­vų dė­žu­tes su pa­slėp­tu ko­kai­nu ra­do ir paė­mė.

Pra­dė­to iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu bu­vo gau­ta duo­me­nų, kad pir­kė­jas, siek­da­mas iš­veng­ti bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės už pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą – ko­kai­no įsi­gi­ji­mą, su jį gy­nu­siu ad­vo­ka­tu ir ki­tu as­me­niu su­ra­do ir įkal­bė­jo ne­kal­tą as­me­nį už pi­ni­gi­nį at­ly­gį pri­siim­ti bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę. Gau­tos in­for­ma­ci­jos pa­grin­du bu­vo nu­sta­ty­ti ki­tų, ta­me tar­pe ir ko­rup­ci­nių, nu­si­kal­ti­mų epi­zo­dai. Bu­vo pra­dė­tas di­de­lės apim­ties iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl aukš­to ran­go tei­sė­jų, ad­vo­ka­tų ir ki­tų as­me­nų ga­li­mai pa­da­ry­tų ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mų vei­kų. Mi­nė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas tę­sia­mas.

Sie­kiant už­tik­rin­ti svar­bius tei­sin­gu­mo in­te­re­sus, ob­jek­ty­viai, vi­sa­pu­siš­kai iš­nag­ri­nė­ti by­lą bei iš­spręs­ti klau­si­mą dėl by­los per­da­vi­mo iš vie­nos apy­gar­dos teis­mo ki­tos apy­gar­dos teis­mui, šią bau­džia­mą­ją by­lą Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra per­da­vė nag­ri­nė­ti Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui, ku­ris by­lą per­da­vė nag­ri­nė­ti Šiau­lių apy­gar­dos teis­mui.