Suimtasis "užsidirbo" dar vieną baudžiamąją bylą

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Į tar­dy­mo izo­lia­to­rių drau­džia­mų daik­tų ban­dęs įsi­neš­ti suim­ta­sis tu­rės sto­ti prieš teis­mą dėl dis­po­na­vi­mo nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis.
Bir­že­lio 6-osios po­pie­tę Šiau­lių Tar­dy­mo izo­lia­to­riaus priė­mi­mo pa­skirs­ty­mo sky­riu­je, at­lie­kant iš Klai­pė­dos ap­skri­ties po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to areš­ti­nės at­vež­to 28 me­tų suim­to­jo kra­tą, dra­bu­žiuo­se ras­ta kvai­ša­lų ir ki­tų drau­džia­mų daik­tų

Spor­ti­nio džem­pe­rio kai­rės pu­sės ki­še­nė­je Sau­gu­mo val­dy­mo sky­riaus pa­rei­gū­nai ap­ti­ko po­pie­ri­nių no­si­nai­čių pa­ke­tė­lį, ku­ria­me bu­vo ras­ta SIM kor­te­lė "Ežys" ir per­ma­to­mas plas­ti­ki­nis pa­ke­tė­lis su bal­tos spal­vos bi­ria, kaip įta­ria­ma, ga­li­mai nar­ko­ti­ne ar psi­chot­ro­pi­ne me­džia­ga.

Drau­džia­mus daik­tus įsi­neš­ti ban­dęs suim­ta­sis, pa­nau­do­jus grei­tą­sias ty­ri­mo prie­mo­nes – tes­tus, bu­vo pa­tik­rin­tas dėl ga­li­mo ap­svai­gi­mo nuo psi­chi­ką vei­kian­čių me­džia­gų var­to­ji­mo. Tes­tų re­zul­ta­tai bu­vo nei­gia­mi.

Išk­vies­ta ope­ra­ty­vi­nė gru­pė ir eks­per­tas. Ras­ti drau­džia­mi daik­tai per­duo­ti Šiau­lių mies­to vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nams.

Dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis be tiks­lo pla­tin­ti pra­dė­tas ty­ri­mas.