Sulaikomas dėl turėtų kvaišalų, smurtavo prieš policiją

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Po­li­ci­jai pa­si­prie­šin­ti ban­dęs įta­ria­ma­sis nuo ant­ran­kių neiš­si­su­ko – už­da­ry­tas į areš­ti­nę.
Spa­lio 9 die­nos pa­va­ka­rę Šiau­lių ra­jo­ne, Kur­šė­nuo­se, Žal­gi­rio gat­vė­je, ne­vie­šą pa­tru­lia­vi­mą vyk­dę pa­rei­gū­nai su kvai­ša­lais pri­čiu­po 26-erių vie­tos gy­ven­to­ją.

Pas vai­ki­ną, o vė­liau at­li­kus kra­tą jo na­muo­se, ras­ti du fo­li­jos pa­ke­tė­liai su, įta­ria­ma, au­ga­li­nės nar­ko­ti­ne me­džia­ga – ka­na­pė­mis bei jų da­li­mis. Na­muo­se taip pat ras­tos svars­tyk­lės bei dė­žu­tė su ke­lio­mis de­šim­ti­mis įvai­rias­pal­vių tab­le­čių. Įta­ria­ma, kad tab­le­tės – taip pat nar­ko­ti­nės me­džia­gos.

Pa­rei­gū­nų su­lai­ko­mas vai­ki­nas pa­si­duo­ti ge­ruo­ju nė ne­ke­ti­no, jis ak­ty­viai prie­ši­no­si: Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ty­rė­jui gal­va smo­gė į vei­dą bei spy­rė į ko­ją. Aps­par­dė įta­ria­ma­sis ir ki­tą po­li­ci­jos pa­rei­gū­ną.

Po­li­ci­nin­kai dėl pa­tir­to smur­to į gy­dy­mo įstai­gas ne­si­krei­pė.

Dis­po­na­vi­mu kvai­ša­lais įta­ria­mas kur­šė­niš­kis su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę.