Kvaišalai Šiaulių nepasiekė

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Kvai­ša­lai bu­vo ras­ti siun­ti­ny­je, ad­re­suo­ta­me Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je tuo me­tu lai­ky­tam vy­rui.
Į Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­rių nar­ko­ti­nes bei do­pin­go me­džia­gas nu­teis­ta­jam ban­džiu­sios nu­siųs­ti klai­pė­die­tės at­si­dū­rė tei­sė­sau­gos aki­ra­ty­je.

Šių me­tų sau­sio pra­džio­je abi įta­ria­mo­sio­mis ta­pu­sias 21 ir 18 me­tų mer­gi­nas Klai­pė­dos kri­mi­na­lis­tai su­lai­kė uos­ta­mies­čio au­to­bu­sų sto­ty­je. Jų siun­ti­ny­je, ad­re­suo­tam vie­nam Šiau­lių gy­ven­to­jui, ap­tik­ta me­tam­fe­ta­mi­no, ka­na­pių bei dau­giau nei 100 tab­le­čių su do­pin­go me­džia­ga, pri­ski­ria­ma ana­bo­li­nių ir and­ro­ge­ni­nių ste­roi­dų gru­pei. Dar 109 ana­lo­giš­kos tab­le­tės ap­tik­tos ir pas vie­ną su­lai­ky­tą­ją as­mens kra­tos me­tu.

Nus­ta­ty­ta, kad už­draus­tos me­džia­gos bu­vo skir­tos ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu kvai­ša­lais la­bai di­de­liais kie­kiais kal­tin­tam ir Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je tuo me­tu lai­ky­tam mer­gi­nų gi­mi­nai­čiui: vie­nos bro­liui, o ki­tos – su­gy­ven­ti­niui.

Vy­ras suim­tas 2018 me­tų va­sa­rą už tai, kad Klai­pė­do­je pla­ti­no nar­ko­ti­nę me­džia­gą – ko­kai­ną ir slėp­tu­vė­je miš­ke lai­kė dau­giau nei 1 000 tab­le­čių su psi­chot­ro­pi­ne me­džia­ga – MDMA. Šių me­tų ba­lan­džio mė­ne­sį Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas jį už įvyk­dy­tus nu­si­kal­ti­mus nu­tei­sė 10-ies me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­me.

Anks­čiau ne­teis­toms mer­gi­noms bu­vo pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo nar­ko­ti­nė­mis ir do­pin­go me­džia­go­mis tu­rint tiks­lą jas pla­tin­ti, o "už­sa­ko­vui" – dėl su­kurs­ty­mo pa­da­ry­ti nu­si­kal­ti­mus, tu­rint tiks­lą nu­ro­dy­tas me­džia­gas pla­tin­ti.

Vė­les­nė­je ty­ri­mo sta­di­jo­je vie­nos iš mer­gi­nų at­žvil­giu iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo nu­trauk­tas, ne­su­rin­kus pa­kan­ka­mai duo­me­nų, pa­grin­džian­čių jos kal­tu­mą.

Už ne­tei­sė­tą dis­po­na­vi­mą do­pin­go me­džia­go­mis tu­rint tiks­lą jas pla­tin­ti nu­ma­ty­ta bau­da ar­ba areš­tas, ar­ba lais­vės atė­mi­mas iki 4 me­tų.

Už nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mą bau­džia­ma nuo 2 iki 8 me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­me.