Šeiminė ranga kanapių "versle"

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Prieš teis­mą sto­jo Ire­na Dak­ta­rie­nė bei jos mar­ti Ind­rė Dak­ta­rė.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas ant­ra­die­nį iš es­mės pra­dė­jo nag­ri­nė­ti bau­džia­mą­ją by­lą dėl dis­po­na­vi­mo la­bai di­de­liu kie­kiu kvai­ša­lų, tu­rint tiks­lą juos pla­tin­ti.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lie­tis Dan­gis Dak­ta­ras iš­girs jau tre­čią nuo­spren­dį.

Prieš teis­mą sto­jo šei­mos na­riai: du kar­tus anks­čiau teis­tas 42 me­tų Dan­gis Dak­ta­ras ir praei­ty­je ne­teis­ta jo 67 me­tų mo­ti­na Ire­na Dak­ta­rie­nė – abu kal­ti­na­mi ka­na­pių au­gi­ni­mu, ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu la­bai di­de­liu jų kie­kiu tu­rint tiks­lą pla­tin­ti, ne­tei­sė­tu nau­do­ji­mu­si ener­gi­ja ir ry­šio pa­slau­go­mis. Tei­sia­ma bus ir D. Dak­ta­ro su­tuok­ti­nė 39-erių Ind­rė Dak­ta­rė.

Ant­ra­die­nį teis­mo po­sė­dy­je bu­vo per­skai­ty­tas kal­ti­na­ma­sis ak­tas, iš­nag­ri­nė­ti kal­ti­na­mų­jų pra­šy­mai, tarp ku­rių ir pra­šy­mas, kad by­la bū­tų nag­ri­nė­ja­ma ne­vie­šuo­se teis­mo po­sė­džiuo­se. Teis­mas šį pra­šy­mą at­me­tė.

Į teis­mo po­sė­dį, ku­ris nu­ma­ty­tas va­sa­rio 24 die­ną, bus kvie­čia­mi liu­dy­to­jai.

By­los duo­me­ni­mis, nuo 2018 me­tų rug­sė­jo iki lapk­ri­čio mė­ne­sio D. Dak­ta­ras, veik­da­mas kar­tu su mo­ti­na pa­sta­ra­jai pri­klau­san­čio na­mo Šiau­liuo­se pa­lė­pė­je spe­cia­liai įreng­to­je pa­tal­po­je, au­gi­no di­de­lį kie­kį, ka­na­pių. To­je pa­čio­je pa­lė­pė­je jas džio­vi­no.

Vy­ras kar­tu su mo­ti­na šio­je pa­lė­pė­je ne­tei­sė­tai pri­si­jun­gė prie AB "Lie­tu­vos ener­gi­jos tie­ki­mas" elekt­ros tink­lo ir nau­do­jo­si elekt­ra.

Per iki­teis­mi­nį ty­ri­mą nu­sta­ty­ta, kad bend­ro­vei bu­vo pa­da­ry­ta be­veik 7 000 eu­rų ža­la.

D. Dak­ta­ras taip pat kal­ti­na­mas tuo, kad, veik­da­mas kar­tu su žmo­na Ind­re, sa­vo bu­te lai­kė ka­na­pes.2018 me­tų lapk­ri­čio 19 die­ną per kra­tas po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ra­do ir paė­mė nar­ko­ti­nes prie­mo­nes. Tuo pa­čiu me­tu ap­tik­tas ir ne­tei­sė­tas pri­si­jun­gi­mas prie elekt­ros tink­lo.

Komentarai

Patarimas    Pen, 2020-01-31 / 22:33
Niekada nepasitikėkite Šiaulių teisėsauga teismais. Juose visada pralaimesite kadangi jie yra tarpusavyje draugai. Tik strasburas yra patikimas. Ne kartą jau jame esu laimėjęs prieš Šiaulius. Sekantis etapas pradėti skųsti visus Šiaulių teisėjus ir Šiaulių teisėsauga į strasbura kad jie pažeidinėja žmogaus teises su prašymu skirti baudas tiesiogiai teisėjams ir teisėsaugai Šiaulių. Tik šitaip pradės vadovautis įstatymais Šiaulių teisėsauga.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.