Šeiminė ranga kanapių "versle"

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Prieš teis­mą sto­jo Ire­na Dak­ta­rie­nė bei jos mar­ti Ind­rė Dak­ta­rė.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas ant­ra­die­nį iš es­mės pra­dė­jo nag­ri­nė­ti bau­džia­mą­ją by­lą dėl dis­po­na­vi­mo la­bai di­de­liu kie­kiu kvai­ša­lų, tu­rint tiks­lą juos pla­tin­ti.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lie­tis Dan­gis Dak­ta­ras iš­girs jau tre­čią nuo­spren­dį.

Prieš teis­mą sto­jo šei­mos na­riai: du kar­tus anks­čiau teis­tas 42 me­tų Dan­gis Dak­ta­ras ir praei­ty­je ne­teis­ta jo 67 me­tų mo­ti­na Ire­na Dak­ta­rie­nė – abu kal­ti­na­mi ka­na­pių au­gi­ni­mu, ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu la­bai di­de­liu jų kie­kiu tu­rint tiks­lą pla­tin­ti, ne­tei­sė­tu nau­do­ji­mu­si ener­gi­ja ir ry­šio pa­slau­go­mis. Tei­sia­ma bus ir D. Dak­ta­ro su­tuok­ti­nė 39-erių Ind­rė Dak­ta­rė.

Ant­ra­die­nį teis­mo po­sė­dy­je bu­vo per­skai­ty­tas kal­ti­na­ma­sis ak­tas, iš­nag­ri­nė­ti kal­ti­na­mų­jų pra­šy­mai, tarp ku­rių ir pra­šy­mas, kad by­la bū­tų nag­ri­nė­ja­ma ne­vie­šuo­se teis­mo po­sė­džiuo­se. Teis­mas šį pra­šy­mą at­me­tė.

Į teis­mo po­sė­dį, ku­ris nu­ma­ty­tas va­sa­rio 24 die­ną, bus kvie­čia­mi liu­dy­to­jai.

By­los duo­me­ni­mis, nuo 2018 me­tų rug­sė­jo iki lapk­ri­čio mė­ne­sio D. Dak­ta­ras, veik­da­mas kar­tu su mo­ti­na pa­sta­ra­jai pri­klau­san­čio na­mo Šiau­liuo­se pa­lė­pė­je spe­cia­liai įreng­to­je pa­tal­po­je, au­gi­no di­de­lį kie­kį, ka­na­pių. To­je pa­čio­je pa­lė­pė­je jas džio­vi­no.

Vy­ras kar­tu su mo­ti­na šio­je pa­lė­pė­je ne­tei­sė­tai pri­si­jun­gė prie AB "Lie­tu­vos ener­gi­jos tie­ki­mas" elekt­ros tink­lo ir nau­do­jo­si elekt­ra.

Per iki­teis­mi­nį ty­ri­mą nu­sta­ty­ta, kad bend­ro­vei bu­vo pa­da­ry­ta be­veik 7 000 eu­rų ža­la.

D. Dak­ta­ras taip pat kal­ti­na­mas tuo, kad, veik­da­mas kar­tu su žmo­na Ind­re, sa­vo bu­te lai­kė ka­na­pes.2018 me­tų lapk­ri­čio 19 die­ną per kra­tas po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ra­do ir paė­mė nar­ko­ti­nes prie­mo­nes. Tuo pa­čiu me­tu ap­tik­tas ir ne­tei­sė­tas pri­si­jun­gi­mas prie elekt­ros tink­lo.